گتوند

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر گتوند

رضایی احمدرضا

رضایی احمدرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

7سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
افرائی امین

افرائی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
کریم زاده امید

کریم زاده امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

6سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
سالوند الهه

سالوند الهه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

6سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بهرام سیر زیبا

بهرام سیر زیبا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عبدی زاده نگین

عبدی زاده نگین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مرداسی زیبا

مرداسی زیبا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تاجوند فریبا

تاجوند فریبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
سرداری مهسا

سرداری مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
صالح زاده زهرا

صالح زاده زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مختاری چهاربری بیژن

مختاری چهاربری بیژن

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سوخته نژاد محمدرضا

سوخته نژاد محمدرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
سوخته نژاد محمد

سوخته نژاد محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
کرمعلی زاده محمد

کرمعلی زاده محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رازی دانش

رازی دانش

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اسدی نژاد پریسا

اسدی نژاد پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
اسکندری فائزه

اسکندری فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
اسدنژاد فاطمه

اسدنژاد فاطمه

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | محروم-بومي سيل زده خوزستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نصیری کوثر

نصیری کوثر

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عزیزی فاطمه

عزیزی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عسکرزاده محدثه

عسکرزاده محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عسکری نژاد فاطمه

عسکری نژاد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عسکرزاده حدیث

عسکرزاده حدیث

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
راشدی راد زینب

راشدی راد زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قاسمی الهه

قاسمی الهه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جمشیدی سعید

جمشیدی سعید

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
علیخانی افروز

علیخانی افروز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسنی فاطمه

حسنی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عسکری ریحانه

عسکری ریحانه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عسکری منوچهر

عسکری منوچهر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
احمدی بابادی رضا

احمدی بابادی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جعفری بهاره

جعفری بهاره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
پورملا فاطمه

پورملا فاطمه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ابریشمی گله راحیل

ابریشمی گله راحیل

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
کریمی نژاد محمد

کریمی نژاد محمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رضایی احمدرضا

رضایی احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بهزادی هانیه

بهزادی هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ابراهیمی مجتبی

ابراهیمی مجتبی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شهبازی بیرگانی مریم

شهبازی بیرگانی مریم

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
طالب وند مصطفی

طالب وند مصطفی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جهانبخش نیا نگین

جهانبخش نیا نگین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
آقاجانی فاطمه

آقاجانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ضرغامی زینب

ضرغامی زینب

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسینی احمدفداله سیده افسانه

حسینی احمدفداله سیده افسانه

مشاوره|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بهداروند نسترن

بهداروند نسترن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
کریمی آسیه

کریمی آسیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عسکرزاده مهدی

عسکرزاده مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زارعی مهرنوش

زارعی مهرنوش

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
امیرمحمودصالحی سحر

امیرمحمودصالحی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسنی دانیال

حسنی دانیال

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسنی سپیده

حسنی سپیده

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کلانتررشیدی عبدالکریم

کلانتررشیدی عبدالکریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بساک نرگس

بساک نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احمدی زاد رضا

احمدی زاد رضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نصیری صادق

نصیری صادق

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نگهداری فریما

نگهداری فریما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نیک پور دانیال

نیک پور دانیال

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدی زاده محمدهاشم

محمدی زاده محمدهاشم

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شاپوری هاله

شاپوری هاله

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آقایی حسین

آقایی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کریمی گله مریم

کریمی گله مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
افزونی محمد

افزونی محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آفرین زهرا

آفرین زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورفرزی فرزام

پورفرزی فرزام

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
یادگاری عارف

یادگاری عارف

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آل حسن شیرین

آل حسن شیرین

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجفی مهدی

نجفی مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
درویش نژاد علی

درویش نژاد علی

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
هادی نیا سینا

هادی نیا سینا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رحمانی پور کیارش

رحمانی پور کیارش

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسماعیلی محمد

اسماعیلی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اسدی علی

اسدی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
افرائی حمیدرضا

افرائی حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
چراغی فاطمه

چراغی فاطمه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ابراهیمی محمدامین

ابراهیمی محمدامین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسینی اعظم

حسینی اعظم

مطالعات خانواده|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/1/2023 9:46:26 AM
Menu