باغملك

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر باغملك

صفایی مرضیه

صفایی مرضیه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
الماسی نوید

الماسی نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مرادی رضا

مرادی رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
امیری امید

امیری امید

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سروستان جلال

سروستان جلال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عباسی حسین

عباسی حسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
امیری مطلق علی

امیری مطلق علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کاظمی نسب مهدی

کاظمی نسب مهدی

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محسنی فر طیبه

محسنی فر طیبه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
بادپروا یاسمن

بادپروا یاسمن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
علی بخشی زینب

علی بخشی زینب

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سروستان طیبه

سروستان طیبه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
زکوی مریم

زکوی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کرمپور حسن

کرمپور حسن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زنگنه فاطمه

زنگنه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طاهری پریسا

طاهری پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نوری بتول

نوری بتول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بستان زیور

بستان زیور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
یوسفی فر ساناز

یوسفی فر ساناز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جمشیدی عرفان

جمشیدی عرفان

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لطفی زنگنه درویش اسما

لطفی زنگنه درویش اسما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پزشکپوری فرد یاسر

پزشکپوری فرد یاسر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فرهادی پور مهدی

فرهادی پور مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آماده فاطمه

آماده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سپاس زاده آرش

سپاس زاده آرش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خلیلی مهر مهدی

خلیلی مهر مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهبازی نیا رضا

شهبازی نیا رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کرمانی منفرد کمیل

کرمانی منفرد کمیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
6/5/2023 11:28:54 AM
Menu