نورآباد ممسني

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر نورآباد ممسني

براتی فرینوش

براتی فرینوش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

9سال کانونی / 172 آزمون

تجربی
انصاری فاطمه

انصاری فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

9سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
نجاتی علی

نجاتی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
سالاری کامران

سالاری کامران

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
خسروی فاطمه

خسروی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
محمدی رامین

محمدی رامین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
شفیعی نیلوفر

شفیعی نیلوفر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
قاسمی امیر

قاسمی امیر

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
مینایی محمد

مینایی محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
فریدونی مقدم رضا

فریدونی مقدم رضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

7سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
گودرزی سروش

گودرزی سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
دارابی کوثر

دارابی کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
مردانلو رضا

مردانلو رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
فرامرزی مهرشاد

فرامرزی مهرشاد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حسنی محمد

حسنی محمد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
احمدی عاطفه

احمدی عاطفه

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
صادقی سعید

صادقی سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
گشتاسب رضا

گشتاسب رضا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
پرهمت آرمان

پرهمت آرمان

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بازیار علی

بازیار علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
شفیعی امین

شفیعی امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
گودرزی رضا

گودرزی رضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
گودرزی زهرا

گودرزی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
کشاورزی ابوالفضل

کشاورزی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حیدری مریم

حیدری مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شجاعیان فاطیما

شجاعیان فاطیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
علمداری فریدون

علمداری فریدون

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محمدی سارا

محمدی سارا

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | نوبت دوم

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
چوبینه آرمین

چوبینه آرمین

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
بازیار نگین

بازیار نگین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
انصاری پویا

انصاری پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سالاری بنیامین

سالاری بنیامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حیدری ارجلو مجتبی

حیدری ارجلو مجتبی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
افشون علی

افشون علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
براتی رضا

براتی رضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
امیری آرمان

امیری آرمان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دهقانی پردیس

دهقانی پردیس

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فرهادی احمدرضا

فرهادی احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شجاعیان فاطمه

شجاعیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شجاعیان فاطمه

شجاعیان فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خواست خدایی احمدرضا

خواست خدایی احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مینائی سهند

مینائی سهند

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
بهروزپور نوید

بهروزپور نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پارسا فردین

پارسا فردین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بهروزفر رامین

بهروزفر رامین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
گودرزی علیرضا

گودرزی علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
کوشا محمدامین

کوشا محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
براتی آرمین

براتی آرمین

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
موسی عربی محمدمهدی

موسی عربی محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
امیران علی

امیران علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
گودرزی فاطمه

گودرزی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
احمدی فرهام

احمدی فرهام

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
هاشمی سیده ساناز

هاشمی سیده ساناز

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضائی نسترن

رضائی نسترن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ایزدی فاطمه

ایزدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
رضائی رضا

رضائی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حیدری محمدامین

حیدری محمدامین

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بوستانی رضا

بوستانی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زاهدی حسین

زاهدی حسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرهادی جاسم

فرهادی جاسم

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
داودی فاطمه

داودی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمدی فرزاد

احمدی فرزاد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
چوبینه محمدجواد

چوبینه محمدجواد

حقوق|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
علمداری ساحل

علمداری ساحل

روانشناسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
دارابی محمدرضا

دارابی محمدرضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
فرهادی مژگان

فرهادی مژگان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گرجیان بهمیاری کامران

گرجیان بهمیاری کامران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نظری علی

نظری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
زارع زاده علی

زارع زاده علی

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
هاشمی فائزه

هاشمی فائزه

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هوشمندی محمد

هوشمندی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ساسانی پور فاطمه

ساسانی پور فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نگهداری حسن

نگهداری حسن

مهندسي عمران|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
باقری ابوالفضل

باقری ابوالفضل

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
نگین تاجی مریم

نگین تاجی مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
چوبینه محمدرضا

چوبینه محمدرضا

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
نظری مجید

نظری مجید

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زارعی محمدحسین

زارعی محمدحسین

مهندسي معدن|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدی علی

محمدی علی

مهندسي عمران|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دهقانی فاطمه

دهقانی فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کیانی تارا

کیانی تارا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حجاره یاسمن

حجاره یاسمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سلطانی آفارانی عباس

سلطانی آفارانی عباس

مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پناهی فاطمه

پناهی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
احمدی دنیا

احمدی دنیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مرادی فاطمه

مرادی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کردستانی سمانه

کردستانی سمانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ستاک پیام

ستاک پیام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حیدری رضا

حیدری رضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمودی مهرشاد

محمودی مهرشاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدی نیکو فاطمه

محمدی نیکو فاطمه

زمين شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نیکنام کامران

نیکنام کامران

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
امیری زهرا

امیری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقری سیده ثریا

باقری سیده ثریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدی احمدرضا

احمدی احمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قهرمانی سینا

قهرمانی سینا

مهندسي عمران|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خلیلی جاسم

خلیلی جاسم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شوری مریم

شوری مریم

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضایی کیا حمیدرضا

رضایی کیا حمیدرضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حیدری حسین

حیدری حسین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ضرغامی مجید

ضرغامی مجید

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ضرغامی ساناز

ضرغامی ساناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موسوی سیدجاسم

موسوی سیدجاسم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدی پژمان

محمدی پژمان

مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسوی سیدصدر الدین

موسوی سیدصدر الدین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارع خفری کامبیز

زارع خفری کامبیز

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کرمی سیما

کرمی سیما

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدبهمنیاری محمدصالح

احمدبهمنیاری محمدصالح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حیدری مهسا

حیدری مهسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رنجبر علیرضا

رنجبر علیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سلیمانی شمیم

سلیمانی شمیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
انصاری رضا

انصاری رضا

مهندسي عمران|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کشاورزی سارا

کشاورزی سارا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بیگدلی شیرین

بیگدلی شیرین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چوبینه پدرام

چوبینه پدرام

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غلامی محمدرضا

غلامی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بیگدلی یوسف

بیگدلی یوسف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طباطبایی محمد

طباطبایی محمد

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نوری فر افشین

نوری فر افشین

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضائی کیانوش

رضائی کیانوش

مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چمن احمدرضا

چمن احمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زارع حمید رضا

زارع حمید رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زارع خفری محمدجواد

زارع خفری محمدجواد

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چوبینه پردیس

چوبینه پردیس

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
براتی علی

براتی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدی پویان

احمدی پویان

فيزيک مهندسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفری امیرمحمد

جعفری امیرمحمد

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رنجبر حمید

رنجبر حمید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
غلامی علی

غلامی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
میرفردی علی

میرفردی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رحمانی اسماعیل

رحمانی اسماعیل

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
یوسفی آیلین

یوسفی آیلین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
انصاری محمد

انصاری محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احمدی مهسا

احمدی مهسا

فيزيک|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
5/30/2023 4:56:50 AM
Menu