مرودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مرودشت

بهمنی سمیرا

بهمنی سمیرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مسرور پردیس

مسرور پردیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
علی اکبری سجاد

علی اکبری سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
صادقی علی

صادقی علی

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
امیری زهرا

امیری زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مرادی محمدعلی

مرادی محمدعلی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
علیزاده مریم

علیزاده مریم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
منصوری مریم

منصوری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
منصوری پور علیرضا

منصوری پور علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شفیعی زهرا

شفیعی زهرا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رحیمی نسب طاهره

رحیمی نسب طاهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمدپور مرضیه

محمدپور مرضیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
الماسی سیامک

الماسی سیامک

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دلپذیر داریوش

دلپذیر داریوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خلیفه مهران

خلیفه مهران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جمالی رامین

جمالی رامین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صفری ایسودا

صفری ایسودا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نظری میجی فاطمه

نظری میجی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
روستا محمد مهدی

روستا محمد مهدی

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمودی علیرضا

محمودی علیرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آب شناس فاطمه

آب شناس فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دهقانیان سید علیرضا

دهقانیان سید علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
روزگار مریم

روزگار مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مردانه علی

مردانه علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زارع علیرضا

زارع علیرضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

زبان
رستگار پویا

رستگار پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
امیری علی

امیری علی

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
زارع سجاد

زارع سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فرخنده محمدجواد

فرخنده محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
یوسفی محمد

یوسفی محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بهزادی رضا

بهزادی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
یوسفی علی

یوسفی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سجادیان امیرحسین

سجادیان امیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
امامی الهه

امامی الهه

زبان روسي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

زبان
نعمتی محمدجواد

نعمتی محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دبیری اسماعیل

دبیری اسماعیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رمضانی یوسف

رمضانی یوسف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
برومند علی

برومند علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
جوکار محمد

جوکار محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
سلیمانی امیرمحمد

سلیمانی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ربیع خوب فاطمه

ربیع خوب فاطمه

روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
محمدی محمد

محمدی محمد

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قیصری علیرضا

قیصری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خلیفه محمدرضا

خلیفه محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آقایی علیرضا

آقایی علیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کاظمی علیرضا

کاظمی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
شهریاری فاطمه

شهریاری فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پاکباز مریم

پاکباز مریم

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شهریاری علیرضا

شهریاری علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عمادی حسین

عمادی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کشاورز علی

کشاورز علی

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
زاهدی بیلوئی فاطمه

زاهدی بیلوئی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
گشتاسبی مهدیه

گشتاسبی مهدیه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دشمن زیاری رضا

دشمن زیاری رضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمودی مریم

محمودی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مقدم زهرا

مقدم زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دشمن زیاری محمد

دشمن زیاری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرزبان زهرا

مرزبان زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرهادی سمیرا

فرهادی سمیرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عباسی سیده زهرا

عباسی سیده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بذرگر علی

بذرگر علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
کشتکار رویا

کشتکار رویا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
کشتکار فرشاد

کشتکار فرشاد

مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صابری فاطمه

صابری فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صفی خانی رضا

صفی خانی رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قائد شرف علیرضا

قائد شرف علیرضا

طراحي صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

هنر
کرمی شکیبا

کرمی شکیبا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
غلام نیارودی علی

غلام نیارودی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کشاورز فاطمه

کشاورز فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع الهه

زارع الهه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع آناهیتا

زارع آناهیتا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ملکی امیر حسین

ملکی امیر حسین

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دهقانیان مریم

دهقانیان مریم

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
زارع مریم

زارع مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
حبیبی زهرا

حبیبی زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
سجادیان محمدعلی

سجادیان محمدعلی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مختاری زهره

مختاری زهره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدی زهره

محمدی زهره

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زارع زهرا

زارع زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
درستکار زهرا

درستکار زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
روزگار سیدعباس

روزگار سیدعباس

مهندسي برق|دانشگاه فسا | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
یوسفی زهرا

یوسفی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قاسمی محمد

قاسمی محمد

اقتصاد|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
روستا علی

روستا علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسینی سیده فائزه

حسینی سیده فائزه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
آبشناس محمد صادق

آبشناس محمد صادق

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرادی علی

مرادی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نجاتی ابراهیم

نجاتی ابراهیم

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نجفی پریسا

نجفی پریسا

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارع مجتبی

زارع مجتبی

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حبیبی زهرا

حبیبی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محتشم محمدرضا

محتشم محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
روستائی فارسی سعید

روستائی فارسی سعید

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
یزدانی محمدحسن

یزدانی محمدحسن

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
کشاورزی محمد

کشاورزی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
دریابار محمدمهدی

دریابار محمدمهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
امیدواری میثم

امیدواری میثم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نصیری عرفان

نصیری عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
برومندی علیرضا

برومندی علیرضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دهقانیان سیدحسین

دهقانیان سیدحسین

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارع محمدمهدی

زارع محمدمهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نظرآقایی پوریا

نظرآقایی پوریا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسینی علیرضا

حسینی علیرضا

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
یوسفی زهرا

یوسفی زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عبدالهی مهدی

عبدالهی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اولاد حسین مهران

اولاد حسین مهران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سجادیان سید محمد

سجادیان سید محمد

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شیروانی فاطمه

شیروانی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
افشین حدیث

افشین حدیث

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فریدونی خانیمنی محمد

فریدونی خانیمنی محمد

معماري داخلي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
کدخدا حمیدرضا

کدخدا حمیدرضا

مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زارع داریوش

زارع داریوش

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نیک محسن

نیک محسن

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
کشتکارفرد نرگس

کشتکارفرد نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سلیمانی حمیدرضا

سلیمانی حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
گنجی پور مرضیه

گنجی پور مرضیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نجفی علی

نجفی علی

روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حق جو محمد

حق جو محمد

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زارع محمدسعید

زارع محمدسعید

علوم ورزشي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کشاورز یعقوب

کشاورز یعقوب

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صالح محمدمهدی

صالح محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دهقانی هانیه

دهقانی هانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گلستانی حمیدرضا

گلستانی حمیدرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حیدری عمله مینا

حیدری عمله مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
کلانتری علیرضا

کلانتری علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رنجبری محمد امین

رنجبری محمد امین

علوم ورزشي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صحبتی فرد محمدامین

صحبتی فرد محمدامین

مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نام آور کردشولی میلاد

نام آور کردشولی میلاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارع نگین

زارع نگین

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زارع حسین

زارع حسین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بلوردی نژاد زهرا

بلوردی نژاد زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گل گون احسان

گل گون احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع آرش

زارع آرش

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

زبان
دهقانیان سید آرش

دهقانیان سید آرش

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حیات غیبی ابوالفضل

حیات غیبی ابوالفضل

اقتصاد|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شیروانی زهرا

شیروانی زهرا

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سجادیان سید محمد

سجادیان سید محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عسکری مرضیه

عسکری مرضیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهقان فارسی زهرا

دهقان فارسی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شیروانی فاطمه

شیروانی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زارعی اسماعیل

زارعی اسماعیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روستا سید حسن

روستا سید حسن

تاريخ|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدزاده مریم

محمدزاده مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کشت کار علی

کشت کار علی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خاک وند مرودشتی فاطمه

خاک وند مرودشتی فاطمه

حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سجادیان سیده لیلا

سجادیان سیده لیلا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روشنگر پرنیان

روشنگر پرنیان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
حقیقت زهرا

حقیقت زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حیدری علی

حیدری علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قنبری سامان

قنبری سامان

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کشاورز حمید

کشاورز حمید

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رفیعی ملیکا

رفیعی ملیکا

روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کشاورزی الهه

کشاورزی الهه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آتش دهقان نازنین

آتش دهقان نازنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باصری احمدی عاطفه

باصری احمدی عاطفه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کرمی فرزاد

کرمی فرزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فلاحی زهرا

فلاحی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خردمند انوشه

خردمند انوشه

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طهماسبی دنیا

طهماسبی دنیا

علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رشیدی کوچی محدثه

رشیدی کوچی محدثه

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسنی منش نجمه

حسنی منش نجمه

جامعه شناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدی علی

محمدی علی

تاريخ|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امیری غزاله

امیری غزاله

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کشت کار مریم

کشت کار مریم

شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پیشکو رضا

پیشکو رضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اکبری معصومه

اکبری معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
روزگار سیده زهرا

روزگار سیده زهرا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
روزگار سیده لیلا

روزگار سیده لیلا

مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صالحی مرتضی

صالحی مرتضی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حق پرست محمدرضا

حق پرست محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خلیفه امیرحسین

خلیفه امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شکرالهی فاطمه

شکرالهی فاطمه

جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
تقی زاده علی رضا

تقی زاده علی رضا

مهندسي برق|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خادم محمد جواد

خادم محمد جواد

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع حمیدرضا

زارع حمیدرضا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معصومی باصری زهرا

معصومی باصری زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
درودی خدیجه

درودی خدیجه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
همایون مرتضی

همایون مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فرهادی فاطمه

فرهادی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نجفی خدیجه

نجفی خدیجه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برومند مهر مرضیه

برومند مهر مرضیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرهادی محمدرضا

فرهادی محمدرضا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
میرزائی مریم

میرزائی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
همایون فاطمه

همایون فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارعی مهدی

زارعی مهدی

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زارع مهشید

زارع مهشید

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حیدری هانیه

حیدری هانیه

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زارع مریم

زارع مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خلیلی باصری زهرا

خلیلی باصری زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
روشن زهرا

روشن زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کرمی زینب

کرمی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جباری سلوکلو احمدرضا

جباری سلوکلو احمدرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسن زاده محمد

حسن زاده محمد

مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
همایون حمیدرضا

همایون حمیدرضا

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
همایون علی

همایون علی

امار|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حجتی زهرا

حجتی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زارع ملیکا

زارع ملیکا

شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زارع معصومه

زارع معصومه

ارتباطتصويري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
شفیعی جواد

شفیعی جواد

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
معصومی محسن

معصومی محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
استخری داریوش

استخری داریوش

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خلیفه لیلا

خلیفه لیلا

نقاشي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
قاسم پور وحید

قاسم پور وحید

مهندسي برق|دانشگاه فسا | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زارعی سارا

زارعی سارا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مختاری مریم

مختاری مریم

جامعه شناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زارع مریم

زارع مریم

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
لاله زار امیرحسین

لاله زار امیرحسین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسینی مریم السادات

حسینی مریم السادات

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
قاسمی زیبا

قاسمی زیبا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خدادادی رقیه

خدادادی رقیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خاکی نهاد مریم

خاکی نهاد مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سمیعی شهرکی سجاد

سمیعی شهرکی سجاد

زمين شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدی مریم

محمدی مریم

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
منصوری حقیقی زهرا

منصوری حقیقی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نیک بخت شیبانی مهدی

نیک بخت شیبانی مهدی

علوم ومهندسي اب|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/2/2023 3:56:16 PM
Menu