شيراز

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شيراز

مصطفایی دولت آبادی علی

مصطفایی دولت آبادی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

10سال کانونی / 163 آزمون

تجربی
فربود نیا مینا

فربود نیا مینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

10سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
احمدی قصرعاصمی محمدسعید

احمدی قصرعاصمی محمدسعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

10سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
اکبری نیلوفر

اکبری نیلوفر

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

10سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
ناصرزاده سید محمد

ناصرزاده سید محمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

8سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
صدیقی سیده غزل

صدیقی سیده غزل

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

10سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
مصباحی گلسا

مصباحی گلسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
کریمی پوریا

کریمی پوریا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

7سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
پاسیار پدرام

پاسیار پدرام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
پورجم فریما

پورجم فریما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

9سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
قائدی آرشین

قائدی آرشین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
کلاهچی محدثه

کلاهچی محدثه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
تقی پور سینا

تقی پور سینا

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

8سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
اژدری شولی شایان

اژدری شولی شایان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

9سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
مظفری ده پاگایی محمدرضا

مظفری ده پاگایی محمدرضا

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
سپاهی اصفهانی فرزان

سپاهی اصفهانی فرزان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

7سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
واقفی آرین

واقفی آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
پرویزی فاطمه

پرویزی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
سیفی علیرضا

سیفی علیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
جهان بین محمدامین

جهان بین محمدامین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه

9سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
دارابی حمید

دارابی حمید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
خواجه فائزه

خواجه فائزه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
زادمهر اوریئل

زادمهر اوریئل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
اکرمی رضا

اکرمی رضا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

7سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
فرج زاده بردجی فاطمه

فرج زاده بردجی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
غیاثی امیر حسین

غیاثی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
مرتضوی سیده فاطمه

مرتضوی سیده فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
طاهری زهرا

طاهری زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
پرنیان خوی محمدمهدی

پرنیان خوی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

7سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
کریمی مهدی

کریمی مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

7سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
جوادپور نوبندگانی دانیال

جوادپور نوبندگانی دانیال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمدی محمد

محمدی محمد

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

7سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
طالبی محمد

طالبی محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
دژند سارا

دژند سارا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

7سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
شاهیان مائده

شاهیان مائده

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
جعفری علی

جعفری علی

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سمنان | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مددالهی محمد حسین

مددالهی محمد حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
علمداری علی

علمداری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
هاشمی فاطمه

هاشمی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
قرائت همایون

قرائت همایون

اقتصاد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

7سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
کشکولی پور نگار

کشکولی پور نگار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ارژنگ زاده رقیه

ارژنگ زاده رقیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
نجف زاده فاطمه

نجف زاده فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حیدری علی

حیدری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
بکتاش امیر حسین

بکتاش امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عابدینی زهرا

عابدینی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شهریور ارشیا

شهریور ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
بنت یعقوب مهرشاد

بنت یعقوب مهرشاد

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
دهقانی محمدرضا

دهقانی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
معصومی سارا

معصومی سارا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
صادقی یاسمن

صادقی یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شعبانی نیا ریحانه

شعبانی نیا ریحانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
جامیشی شکوفه

جامیشی شکوفه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
تصدیقی امیرسالار

تصدیقی امیرسالار

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

7سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسینی سیدعلی

حسینی سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
گودرزی کامران

گودرزی کامران

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عریانی فاطمه

عریانی فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خادمی فاطمه

خادمی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
لیاقت هومن

لیاقت هومن

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اکبری زاده میترا

اکبری زاده میترا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
طالبی نرگس

طالبی نرگس

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
یزدانی یسنا

یزدانی یسنا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عوضی یادکوری رضا

عوضی یادکوری رضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
گشتاسبی نرگس

گشتاسبی نرگس

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
زمانی نازنین

زمانی نازنین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پرویزی زهرا

پرویزی زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
کرمی محمد

کرمی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اکبری مرندی امین

اکبری مرندی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | محروم-بومي فارس

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
کلاه چی فاطمه

کلاه چی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خسروانی علیرضا

خسروانی علیرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پرنیان علیرضا

پرنیان علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بختیاری پرنیان

بختیاری پرنیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اعتصامی نیما

اعتصامی نیما

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دره شور زاده سنا

دره شور زاده سنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خادم حمزه ئی الهام

خادم حمزه ئی الهام

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
علاقه بند مینا

علاقه بند مینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
افتخار علیرضا

افتخار علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فیروزی نیا امیرمحمد

فیروزی نیا امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زارع فائزه

زارع فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
یاعلی جهرمی احسان

یاعلی جهرمی احسان

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خردمندحقیقی علی

خردمندحقیقی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عمادی آرش

عمادی آرش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
موثقی فر محمد

موثقی فر محمد

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
امدادی فرناز

امدادی فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ایزدی محمد صادق

ایزدی محمد صادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
احمدزاده محمد

احمدزاده محمد

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
استوار مهدی

استوار مهدی

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسینی سید محمد علی

حسینی سید محمد علی

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
طالبی اردکانی ویدا

طالبی اردکانی ویدا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کاوه یی طناز

کاوه یی طناز

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فاموری حسین زاده سید مصطفی

فاموری حسین زاده سید مصطفی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زارع پور علیرضا

زارع پور علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خیراتی فرد شراره

خیراتی فرد شراره

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خوش روی ایدا

خوش روی ایدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فریدونی فاطمه

فریدونی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
پیکار پرستان احسان

پیکار پرستان احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سلمان پور نوشین

سلمان پور نوشین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
کهن سال صدف

کهن سال صدف

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عابدینی سارا

عابدینی سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
یوسفیان پوریا

یوسفیان پوریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زارعی جلیانی فاطمه

زارعی جلیانی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
کشاورز علیرضا

کشاورز علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ایمانی محمد

ایمانی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رضائی علیرضا

رضائی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمودی نگین

محمودی نگین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رفیع نژادده بیدی زینب

رفیع نژادده بیدی زینب

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ماوندادی پرهام

ماوندادی پرهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صفرپورحقیقی اسمعیلی ریحانه

صفرپورحقیقی اسمعیلی ریحانه

روانشناسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
موسوی صدر سیدعلی

موسوی صدر سیدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رضائی توابع مهوش

رضائی توابع مهوش

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بهبودی شوریجه مهرداد

بهبودی شوریجه مهرداد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خرم یاسمین

خرم یاسمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
انصاری امیرحسین

انصاری امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ایزدی فاطمه

ایزدی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
کارفرما عاطفه

کارفرما عاطفه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شیروانی فاطمه

شیروانی فاطمه

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بهاری پریسا

بهاری پریسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
کریمی نازنین

کریمی نازنین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امیری فرهنگ

امیری فرهنگ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مظفری محمد

مظفری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اسدی کیمیا

اسدی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دشتی پور محمدرضا

دشتی پور محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ظهرابی معصومه

ظهرابی معصومه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عسکری علی

عسکری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رزم آرا ریحانه

رزم آرا ریحانه

روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
علمی جعفرلو رضوان

علمی جعفرلو رضوان

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
کرمی نیکا

کرمی نیکا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
کرمی طناز

کرمی طناز

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
امامی العریضی سیدمتین

امامی العریضی سیدمتین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسین زاده متین

حسین زاده متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مشایخی مصطفی

مشایخی مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صدرائی درسا

صدرائی درسا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پاسالار زهرا

پاسالار زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
غلام پور علی

غلام پور علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

6سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
طالب ولی اله غزل

طالب ولی اله غزل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حق شناس الهه

حق شناس الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
درویشی محمد امیر

درویشی محمد امیر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پورسعید زینب

پورسعید زینب

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
یعقوبی محمد

یعقوبی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدقاسمی فائزه

محمدقاسمی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رضایی قزل لو ابوذر

رضایی قزل لو ابوذر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | محروم-بومي فارس

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
علیخانی احسان

علیخانی احسان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آفرید محمدامین

آفرید محمدامین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

6سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شاپوری مسعود

شاپوری مسعود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پسران فریماه

پسران فریماه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
تاجدار حسین

تاجدار حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اخلاص حقیقی محمد امین

اخلاص حقیقی محمد امین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بادپروا بهنام

بادپروا بهنام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
احمدزاده آناهیتا

احمدزاده آناهیتا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اتباعی رزیتا

اتباعی رزیتا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خرم آیدا

خرم آیدا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صلح جو فاطمه

صلح جو فاطمه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
منصوری محمدامین

منصوری محمدامین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پرویزی پریان

پرویزی پریان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسین پور حمیدرضا

حسین پور حمیدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدی فرد محمد مهدی

محمدی فرد محمد مهدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
میرغفاری فاطمه

میرغفاری فاطمه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جوانمردی آیدا

جوانمردی آیدا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دهقان مهدیه

دهقان مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دهقانی مریم

دهقانی مریم

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
موسوی سیده فاطمه

موسوی سیده فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضائی زهرا

رضائی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مجلسی نژاد فاطمه

مجلسی نژاد فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدی طیبی علیرضا

محمدی طیبی علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ابطحی فهلیانی محمد

ابطحی فهلیانی محمد

اقتصاد|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
کلامی علیرضا

کلامی علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فردوسی سعید

فردوسی سعید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جعفری عابد

جعفری عابد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رحیمی قره میر شاملو علیرضا

رحیمی قره میر شاملو علیرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اسمی ندا

اسمی ندا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شیرازی سانیا

شیرازی سانیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بذرافشان صبا

بذرافشان صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کاوسی محمد مهدی

کاوسی محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رمضانی نگین

رمضانی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قناعتی سارا

قناعتی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رنجبر علی

رنجبر علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

6سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قدرتی قصرالدشتی محمدرضا

قدرتی قصرالدشتی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پروین نوید

پروین نوید

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صادقی رضا

صادقی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صدرالدینی پارسا

صدرالدینی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زارع آرین

زارع آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زارعی سینا

زارعی سینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
منتصری رضا

منتصری رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
منصوری مهرشاد

منصوری مهرشاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فردایی نرجس

فردایی نرجس

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جانبازی سبوکی محمد

جانبازی سبوکی محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پورکیوان فاطمه

پورکیوان فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آبادیان عدنان

آبادیان عدنان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حقیقی علی

حقیقی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بهرامی نژاد پگاه

بهرامی نژاد پگاه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پرویزی دنیا

پرویزی دنیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ساسانی حسین

ساسانی حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نوروزی علیرضا

نوروزی علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رجبی امیرحسین

رجبی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
توکلی محمد

توکلی محمد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رفیعی کراچی عرفان

رفیعی کراچی عرفان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قاسمی ملیکا

قاسمی ملیکا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
میثمی علی

میثمی علی

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پور حسینعلی آیدا

پور حسینعلی آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کریمی مهرسا

کریمی مهرسا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اکبری نگین

اکبری نگین

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شیروانی مهسا

شیروانی مهسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کشاورز فاطمه

کشاورز فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زراعت پیشه علی

زراعت پیشه علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نصیری نرجس

نصیری نرجس

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ایزدی نگین

ایزدی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ایزدی امیرحسین

ایزدی امیرحسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
همدانی نگار

همدانی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | محروم-بومي فارس

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امیری نژاد فاطمه

امیری نژاد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طهماسبی محمد

طهماسبی محمد

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شاهسوند لیدا

شاهسوند لیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خانی زهرا

خانی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آتشدر سروش

آتشدر سروش

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قلمی کسری

قلمی کسری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خادمی محمدهادی

خادمی محمدهادی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صبوری عرفان

صبوری عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حافظ پور نیما

حافظ پور نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مزارعی نوشین

مزارعی نوشین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مویدی راد فاطمه

مویدی راد فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدزاده زهرا

محمدزاده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کشاورز سینا

کشاورز سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارعی مهشید

زارعی مهشید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسینی دارنجانی زهرا

حسینی دارنجانی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نجفی سارا

نجفی سارا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خلوتی لاله

خلوتی لاله

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عسکری شهین

عسکری شهین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
انجوی موسوی سیده فاطمه

انجوی موسوی سیده فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهرپور امیرحسین

مهرپور امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پارسا پدرام

پارسا پدرام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سلوکی موتاب کیمیا

سلوکی موتاب کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فلاحی محمدرضا

فلاحی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جمشیدی مینا

جمشیدی مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ترمه یوسف

ترمه یوسف

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احسانی علی

احسانی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ترابی آرمین

ترابی آرمین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نجفی فاطمه

نجفی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رحیمی احمدرضا

رحیمی احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رضایی ملیکا

رضایی ملیکا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صابرزاده شوریجه فاطمه

صابرزاده شوریجه فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مسعودی سید محمدرضا

مسعودی سید محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امیری احمدرضا

امیری احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رحیمی نژاد حسنا

رحیمی نژاد حسنا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رشیدی ایمان

رشیدی ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طهماسبی مجید

طهماسبی مجید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
روستایی زهرا

روستایی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حیاتی پور مریم

حیاتی پور مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شهریاری مرضیه

شهریاری مرضیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خسروی یادکوری درنا

خسروی یادکوری درنا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سیادت نژاد فاطمه السادات

سیادت نژاد فاطمه السادات

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صمیمی علیرضا

صمیمی علیرضا

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مرحمتی زهرا

مرحمتی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شکوه درسا

شکوه درسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قربانی افشین

قربانی افشین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بهار امیرحسین

بهار امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
یوسفی مهدی

یوسفی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شناسا ثنا

شناسا ثنا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
علیپوریان زهرا

علیپوریان زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
لشکری زاده آوا

لشکری زاده آوا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زارعی علیرضا

زارعی علیرضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جبهه محمدحسین

جبهه محمدحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کشاورز شبنم

کشاورز شبنم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امیان فاطمه

امیان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پورکریمی کیانا

پورکریمی کیانا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رحیمی نژاد الهام

رحیمی نژاد الهام

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رجائی نیک لادن

رجائی نیک لادن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جعفری کی نوش

جعفری کی نوش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حاتمی رضا

حاتمی رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ضرغامی آیدا

ضرغامی آیدا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طحانی ملیکا

طحانی ملیکا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسدی الناز

اسدی الناز

روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدی ریحانه

محمدی ریحانه

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خالقی محمدمهدی

خالقی محمدمهدی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شیعتی آرین

شیعتی آرین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کشتکار محمدمهدی

کشتکار محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کاظمی فاطمه

کاظمی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کلینی مهسا

کلینی مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احمدی روشن دل حدیث

احمدی روشن دل حدیث

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صالحی سیاوش

صالحی سیاوش

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
توسلی محمدرضا

توسلی محمدرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رزازان مریم

رزازان مریم

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نظری علمدار لو هاجر

نظری علمدار لو هاجر

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پارسایی سید حسین

پارسایی سید حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جوانمردی فاطمه

جوانمردی فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قربانی مینا

قربانی مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نیاکان مهرشاد

نیاکان مهرشاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقانی زینب

دهقانی زینب

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عبداله پور محمدمهدی

عبداله پور محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کوه پیما صدیقه

کوه پیما صدیقه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسداللهی غزل

اسداللهی غزل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هاشمی سحر

هاشمی سحر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جلیلیان هلیا

جلیلیان هلیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شاهدی زاده سعید

شاهدی زاده سعید

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدی حدیث

محمدی حدیث

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضائیان زاده شایان

رضائیان زاده شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نوجوان بابک

نوجوان بابک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کشاورز مریم

کشاورز مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مختاری پروین

مختاری پروین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عطار فاطمه

عطار فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گلتاجی کیمیا

گلتاجی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باصری سعید

باصری سعید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-سهميه سپاه پاسداران

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دارایی سنگری زهرا

دارایی سنگری زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رعنای حسینی علی

رعنای حسینی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهرگان فرحناز

مهرگان فرحناز

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حمدانیان سروش

حمدانیان سروش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خانلری ارژنگ

خانلری ارژنگ

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدی ماندانا

محمدی ماندانا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
افسرکازرونی سام

افسرکازرونی سام

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گودرزی علیرضا

گودرزی علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صبحدم ریحانه

صبحدم ریحانه

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خسروانی آرمان

خسروانی آرمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رهنما محمد

رهنما محمد

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرسوده حنان

فرسوده حنان

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مسرورباب اناری محمد

مسرورباب اناری محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مختارنامه امیرحسین

مختارنامه امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صالحی سبحان

صالحی سبحان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شفیعی بابایی سیدامیررضا

شفیعی بابایی سیدامیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بهرامی غیاث آبادی علی محمد

بهرامی غیاث آبادی علی محمد

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محسن پور الهه

محسن پور الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خادمی سارا

خادمی سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حقیقت مهدی

حقیقت مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حاتمی بهمن بیگلو رضا

حاتمی بهمن بیگلو رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فیروزی زهرا

فیروزی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شریعت خواه امیرحسین

شریعت خواه امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسین پور ستاره

حسین پور ستاره

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شریفی فاطمه

شریفی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
وکیلی ویانا

وکیلی ویانا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جاویدی برنا

جاویدی برنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حاتمی مشکات

حاتمی مشکات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طباطبایی سیده زهرا

طباطبایی سیده زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شیری امیرعلی

شیری امیرعلی

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهنام فاطمه

دهنام فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اکبرپور فائزه

اکبرپور فائزه

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
موسوی سیدآرمان

موسوی سیدآرمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسمعیلی پور مهسا

اسمعیلی پور مهسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ساداتی سیده حدیث

ساداتی سیده حدیث

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارعی زهرا

زارعی زهرا

اقتصاد|دانشگاه اردکان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسلامی سپهر

اسلامی سپهر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رئیسی محیا

رئیسی محیا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسینی محمدمهدی

حسینی محمدمهدی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
یوسفی نوید

یوسفی نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
چریکی پریا

چریکی پریا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تقی زاده کیمیا

تقی زاده کیمیا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قادری محمدامین

قادری محمدامین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اعتماد فاطمه

اعتماد فاطمه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رحیمی محمد

رحیمی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
همت دار علیرضا

همت دار علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صادقی ساسان

صادقی ساسان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اکبر پور سارا

اکبر پور سارا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مسعودی آناهیتا

مسعودی آناهیتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شیری علیرضا

شیری علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نخل شکن بهزاد

نخل شکن بهزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آریانایکتا فائزه

آریانایکتا فائزه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کشاورزی علی

کشاورزی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ابوالحسینی فاطمه

ابوالحسینی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دره شوریان بارانی نژاد محمدعلی

دره شوریان بارانی نژاد محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عارفی فاطمه

عارفی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مرسلی سید سینا

مرسلی سید سینا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
چارسین آرمینا

چارسین آرمینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رنجبرصحرایی عرفان

رنجبرصحرایی عرفان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زمانی علیرضا

زمانی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فریدونی امیرعلی

فریدونی امیرعلی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قاسم پورآغوزی درسا

قاسم پورآغوزی درسا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کریمیان زهرا

کریمیان زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آتشی نگین

آتشی نگین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدی پور فاطمه

محمدی پور فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قائمی باب اناری سیده زهره

قائمی باب اناری سیده زهره

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مشایخ امیر

مشایخ امیر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محسنی آیدا

محسنی آیدا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خالصی فاطمه

خالصی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شهید پور بوگر فاطمه

شهید پور بوگر فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهزادی رویا

بهزادی رویا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پیش بین علیرضا

پیش بین علیرضا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسفندیاری بیات محمدمهدی

اسفندیاری بیات محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رستمی پورفرد سلما

رستمی پورفرد سلما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عسکری محمدعلی

عسکری محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کشت کار محمدرضا

کشت کار محمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خلیلی منش آیدا

خلیلی منش آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اعظمی کیمیا

اعظمی کیمیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دهقانی علی

دهقانی علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
افضلی زهراسادات

افضلی زهراسادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کمالی ملیکا

کمالی ملیکا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
روح پاک کیمیا

روح پاک کیمیا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اسلامی محمدعرفان

اسلامی محمدعرفان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارعی کیانا

زارعی کیانا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
معینی اردکانی سیدپرشان

معینی اردکانی سیدپرشان

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سپهری راد فائزه

سپهری راد فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوی فر سید محمد مسعود

موسوی فر سید محمد مسعود

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
برومندی شیوا

برومندی شیوا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پورسعید سوسن

پورسعید سوسن

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سپندی فرد صبا

سپندی فرد صبا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عاطفی امیر علی

عاطفی امیر علی

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ودودفام آرش

ودودفام آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
معتضدیان مطهره

معتضدیان مطهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهزادی محمدهادی

بهزادی محمدهادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مسعودی امیرحسین

مسعودی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عابدین پور حدیث

عابدین پور حدیث

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
چنگیزی علی

چنگیزی علی

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جمال آبادی عرفان

جمال آبادی عرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مفتح فاطمه

مفتح فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عابدی منش سیده فاطمه

عابدی منش سیده فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهقان بردبار زهرا

دهقان بردبار زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مطهری سیده محدثه

مطهری سیده محدثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نامور زهرا

نامور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
روستا ایمان

روستا ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مصباح هومن

مصباح هومن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غضنفری جهرمی کیمیا

غضنفری جهرمی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
علاج هاشمی نسب سیده پگاه

علاج هاشمی نسب سیده پگاه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ادیب زادگان امیرحسین

ادیب زادگان امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
واشنگ مریم

واشنگ مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اردکانی حسین

اردکانی حسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
هاشمی محمدمهدی

هاشمی محمدمهدی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زارع یلدا

زارع یلدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غلامی فرد سینا

غلامی فرد سینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضایی سینا

رضایی سینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رهبران ساجده

رهبران ساجده

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کاظمی نگار

کاظمی نگار

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
درایی مهتاب

درایی مهتاب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جابری جهرمی علی

جابری جهرمی علی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قلیزاده حقیقی فاطمه

قلیزاده حقیقی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
درفشی مهسا

درفشی مهسا

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرج پور امیرحسین

فرج پور امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رنجبر حانیه

رنجبر حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پرنیا رعنا

پرنیا رعنا

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسن شاهی نیوشا

حسن شاهی نیوشا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رحمانی زهرا

رحمانی زهرا

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عسکری امید

عسکری امید

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جمشیدی ساره

جمشیدی ساره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کامران زاده نگار

کامران زاده نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رحیمی عرفان

رحیمی عرفان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
معینی فاطمه السادات

معینی فاطمه السادات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حقیقت محمد

حقیقت محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
روزی طلب بهنام

روزی طلب بهنام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اکبری محمد امین

اکبری محمد امین

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قره غونی درسا

قره غونی درسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضایی آریادخت

رضایی آریادخت

گياه پزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسینی باب اناری سید محمدرضا

حسینی باب اناری سید محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عاطفی پژوه زهرا

عاطفی پژوه زهرا

روانشناسي|دانشگاه شهيدمطهري | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جعفرپور فاطمه

جعفرپور فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قامی نگین

قامی نگین

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پیمانی نگین

پیمانی نگین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جهرم | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شاکراردکانی علی

شاکراردکانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سوخکیان نگار

سوخکیان نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سمیع پور زهرا

سمیع پور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رئیسی زهرا

رئیسی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قائمی نیا امیر

قائمی نیا امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طیبی خرمی سعید

طیبی خرمی سعید

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نادری علی

نادری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پیمان جعفر

پیمان جعفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قاسمیان الهام

قاسمیان الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پارسانژاد شکیبا

پارسانژاد شکیبا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صاحبانی علی رضا

صاحبانی علی رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شرفی فاطمه

شرفی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مسعودی زهراسادات

مسعودی زهراسادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
برومندی مریم

برومندی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
گلستانی مهسا

گلستانی مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کیانی ملیکا

کیانی ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارع سیده فائزه

زارع سیده فائزه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نیک منش نیکا

نیک منش نیکا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
درودی درودزنی فرانک

درودی درودزنی فرانک

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نجابت میمندی فاطمه

نجابت میمندی فاطمه

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسماعیل پور فائزه

اسماعیل پور فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حیاتی پور محمدامیر

حیاتی پور محمدامیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زارع زهرا

زارع زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عسکری نگار

عسکری نگار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مویدی معصومه

مویدی معصومه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسینی صبا

حسینی صبا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رودبایی رامتین

رودبایی رامتین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهبودی نغمه

مهبودی نغمه

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
موسایی غزل

موسایی غزل

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ضرغامیان مهشید

ضرغامیان مهشید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احمدی امید

احمدی امید

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بذرافکن مینا

بذرافکن مینا

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شریفی بهاره

شریفی بهاره

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
واقفی بهار

واقفی بهار

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بنی هاشمی سیده زهرا

بنی هاشمی سیده زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | نوبت دوم

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صحراخیز علی

صحراخیز علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صدر ارحامی ارشیا

صدر ارحامی ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سعادت سید علیرضا

سعادت سید علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ترابی نژاد نورالسادات

ترابی نژاد نورالسادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رعنایی پور امیرحسین

رعنایی پور امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ثاقب رای شیرازی لیلا

ثاقب رای شیرازی لیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فقیهی سیدمحمدابراهیم

فقیهی سیدمحمدابراهیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمدی پرنیان

احمدی پرنیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
یوسفی پارمیس

یوسفی پارمیس

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دهقان پل ابگینه مهدی

دهقان پل ابگینه مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شمسی ساینا

شمسی ساینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهربان اسما

مهربان اسما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کاوه پور محمدعلی

کاوه پور محمدعلی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ظهرابی مهسا

ظهرابی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
وصال صنم

وصال صنم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خادمی رضا

خادمی رضا

مديريت صنعتي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
راسخ سید محمد

راسخ سید محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صفری مهسا

صفری مهسا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ولی زاده حسن

ولی زاده حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
استقلال پگاه

استقلال پگاه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کمالی مهدی

کمالی مهدی

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کاظمی رضا

کاظمی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رفیعی ستاره

رفیعی ستاره

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خوشخو ماندانا

خوشخو ماندانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زارع پریسا

زارع پریسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
غفاری محمد رضا

غفاری محمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جوینده محمدمتین

جوینده محمدمتین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عطارزاده فاطمه

عطارزاده فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قاسمی مژده

قاسمی مژده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گلستانی فاطمه

گلستانی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شریف زاده حسین

شریف زاده حسین

حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نوروزی مهسا

نوروزی مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کرمی سارینا

کرمی سارینا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رکنی آیگین

رکنی آیگین

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
انصاری فاطمه

انصاری فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمودیان زهرا

محمودیان زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
روح افزا مرضیه

روح افزا مرضیه

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پوررکنی صالحان سارا

پوررکنی صالحان سارا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صدیق اردکانی مسیح

صدیق اردکانی مسیح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مورکانی کرد اصفهانی علی

مورکانی کرد اصفهانی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گرجی زاده پریا

گرجی زاده پریا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اردشیری علی

اردشیری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قانع عاطفه

قانع عاطفه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدعلی زابلی سارا

محمدعلی زابلی سارا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نجفی علیرضا

نجفی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسفندیاری محمد

اسفندیاری محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
روزبان اسماسادات

روزبان اسماسادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسین زاده علی

حسین زاده علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اصلانی پارسا

اصلانی پارسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حق شناس ندا

حق شناس ندا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سربی ثنا

سربی ثنا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اجرایی علیرضا

اجرایی علیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حاصلی زهرا

حاصلی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شمس غزل

شمس غزل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امیدی مریم

امیدی مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عطایی مهرسیما

عطایی مهرسیما

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امینی آیدا

امینی آیدا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جمالی حدیث

جمالی حدیث

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسلامی نسب محمدحسین

اسلامی نسب محمدحسین

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهریاری زاده فاطمه

شهریاری زاده فاطمه

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
برخوردار کیانا

برخوردار کیانا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهبودی مریم

مهبودی مریم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مظفری مهدی

مظفری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پرهیزکار پردیس

پرهیزکار پردیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
چیزفهم دانشمندیان صبا

چیزفهم دانشمندیان صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احترامیان محمدمهدی

احترامیان محمدمهدی

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
منصوری زاده مارال

منصوری زاده مارال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضایی نیلوفر

رضایی نیلوفر

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نیکبخت زهرا

نیکبخت زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سرپوریان فاطمه السادات

سرپوریان فاطمه السادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گشتاسبی فائزه

گشتاسبی فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سینا فاطمه

سینا فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
علی قنبری نگین

علی قنبری نگین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نظری علیرضا

نظری علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کریمی حدیث

کریمی حدیث

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کریم زاده محمدرضا

کریم زاده محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسلامی محمدمهدی

اسلامی محمدمهدی

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کرامت مریم

کرامت مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خرم زهرا

خرم زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پیلتن پرهام

پیلتن پرهام

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موسوی بوگر سیده فاطمه

موسوی بوگر سیده فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تسلیمی نجمه

تسلیمی نجمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
توکلیان علی

توکلیان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سخنوریان حسن

سخنوریان حسن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقانی زهرا

دهقانی زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جعفری محدثه

جعفری محدثه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقانی المیرا

دهقانی المیرا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مروج محمد

مروج محمد

مديريت صنعتي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طلوع یاسمن

طلوع یاسمن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خردمندی بهار

خردمندی بهار

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گرانمایه هستی

گرانمایه هستی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
منصوری علیرضا

منصوری علیرضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سردار زهرا

سردار زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مددی اردکانی نگین

مددی اردکانی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قایدلو محمدعلی

قایدلو محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شیروانی محمدصادق

شیروانی محمدصادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امینی مریم

امینی مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عوض پور زهرا

عوض پور زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ملائی محمدمهدی

ملائی محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هاشمی سید یاسمن

هاشمی سید یاسمن

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابراهیمی سامان

ابراهیمی سامان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهقانی فاطمه

دهقانی فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رفاهیت محمدامین

رفاهیت محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اطاعت آیدا

اطاعت آیدا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صبوری شیما

صبوری شیما

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
کریمی مزیدی امیرشایان

کریمی مزیدی امیرشایان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسینی سیده الهام

حسینی سیده الهام

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
علوی یکتاسادات

علوی یکتاسادات

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شیعتی الهه

شیعتی الهه

گياه پزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدی رضا

احمدی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رجایی نیما

رجایی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهشتی نیا محدثه

بهشتی نیا محدثه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عباسیان محسن

عباسیان محسن

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مسلمی سید علیرضا

مسلمی سید علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اصلانی فرد آیدا

اصلانی فرد آیدا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسنی پورماهانی حدیث

حسنی پورماهانی حدیث

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارعی نگار

زارعی نگار

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سهیلی آبسردی حمید

سهیلی آبسردی حمید

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضایی محمد

رضایی محمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بنان فاطمه

بنان فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شفیعی علیرضا

شفیعی علیرضا

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
توکلی مریم

توکلی مریم

شيمي محض|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مشایخی محمدحسین

مشایخی محمدحسین

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شجاعی محمد

شجاعی محمد

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جلالی پارسا

جلالی پارسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نصیری فارسی مهشاد

نصیری فارسی مهشاد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نجفی زهرا سادات

نجفی زهرا سادات

روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی محمد

حسینی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ایزدگشت مریم

ایزدگشت مریم

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شعبانی لاله

شعبانی لاله

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضوی سارانی محمدرضا

رضوی سارانی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صاحب نظر برسا

صاحب نظر برسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مسعودی محمد

مسعودی محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بصیری علی

بصیری علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خدادادی فرید

خدادادی فرید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقدرت سعیده

باقدرت سعیده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جاوید لاله

جاوید لاله

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
یوسفی سیمکانی امیرحسین

یوسفی سیمکانی امیرحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلاجقه کیمیا

سلاجقه کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تمنا پریا

تمنا پریا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اساسی محمد

اساسی محمد

اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خلوتی فاطمه

خلوتی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رزمجو ملک آبادی مریم

رزمجو ملک آبادی مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خرم شکوه هدا

خرم شکوه هدا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غلامی علی کردی مازیار

غلامی علی کردی مازیار

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اکبری مریم

اکبری مریم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اورنگی سارینا

اورنگی سارینا

گياه پزشکي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تقی زاده سارا

تقی زاده سارا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جوکار میمندی عاطفه

جوکار میمندی عاطفه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آریا پور کیمیا

آریا پور کیمیا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قائدیان رونیزی مهدی

قائدیان رونیزی مهدی

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دیمی غیاث آبادی علیرضا

دیمی غیاث آبادی علیرضا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
میرغفاری مرضیه

میرغفاری مرضیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مدرسی مجتبی

مدرسی مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقانی محمدباقر

دهقانی محمدباقر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زجاجی سارا

زجاجی سارا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی مهسا

محمدی مهسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسین زاده علی کردی زینب

حسین زاده علی کردی زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قهرمانی پژمان

قهرمانی پژمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خضری ریحانه

خضری ریحانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پاس لاری مهدی

پاس لاری مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارع مویدی ریحانه سادات

زارع مویدی ریحانه سادات

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرهیز نیلوفر

پرهیز نیلوفر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلیمانی سمانه

سلیمانی سمانه

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کشاورزی الهام

کشاورزی الهام

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رئیسی زهرا

رئیسی زهرا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نسیمی علیرضا

نسیمی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ذهبی آریا

ذهبی آریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قائد محمدی محمد امین

قائد محمدی محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علی عسکری زمانی امیرحسین

علی عسکری زمانی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ایرج پور محمدرضا

ایرج پور محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اخلاصی آیدا

اخلاصی آیدا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کاروان جهرمی خورشید

کاروان جهرمی خورشید

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شادکام هانیه

شادکام هانیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحمانی حقیقی سارا

رحمانی حقیقی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رهبرعالم زهرا

رهبرعالم زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زمانی درسا

زمانی درسا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خداجو فاطمه

خداجو فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کلایی نگار

کلایی نگار

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کمالی سروستانی صبا

کمالی سروستانی صبا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوی سیدمحمد

موسوی سیدمحمد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ثابت مهسا

ثابت مهسا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ارشدی محمد رحیم

ارشدی محمد رحیم

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانی سیروس

دهقانی سیروس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دیانت پور عرفانه

دیانت پور عرفانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
میرازیی مهدی

میرازیی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شایانی نیما

شایانی نیما

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قهرمانی ارخلو رضا

قهرمانی ارخلو رضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهدشتی درسا

دهدشتی درسا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسینی علی

حسینی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
همتی زهرا

همتی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جهرمی فاطمه

جهرمی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدی پوریا

اسدی پوریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عابد نیوشا

عابد نیوشا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفی یاری نیما

صفی یاری نیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهرابی نبی اله

مهرابی نبی اله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افلاکی رژین

افلاکی رژین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارعی ملیکا

زارعی ملیکا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کریمی اصل نسترن

کریمی اصل نسترن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دشتبانی محمد

دشتبانی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاضلی محمد

فاضلی محمد

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آتش کار رویا

آتش کار رویا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کاظمی معصومه

کاظمی معصومه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روستا مریم

روستا مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قشقایی علی

قشقایی علی

علوم ورزشي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرشادی شیوا

فرشادی شیوا

شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کمال پور نازنین

کمال پور نازنین

اقتصاد|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جوکار فاطمه

جوکار فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نجار سپیده

نجار سپیده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کرمی علی

کرمی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهزادنیا آرمان

بهزادنیا آرمان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جوکار عباس

جوکار عباس

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعادتمند علی اکبر

سعادتمند علی اکبر

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضایی فرد فائزه

رضایی فرد فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهیمی آیلین

ابراهیمی آیلین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شریفی پرهام

شریفی پرهام

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقانی فاطمه

دهقانی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خیر اندیش زهرا

خیر اندیش زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روستا محمدمهدی

روستا محمدمهدی

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهخدا الناز

دهخدا الناز

مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جباره ناصرو مریم

جباره ناصرو مریم

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اقائی فاطمه

اقائی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شمشیری اردکانی مهدی

شمشیری اردکانی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جمشیدی شهره

جمشیدی شهره

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادی حمید

مرادی حمید

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کوثری علی

کوثری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباس پور سید محمد

عباس پور سید محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صلاحی محمدامین

صلاحی محمدامین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسینی رضا

حسینی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بذر افکن فاطمه

بذر افکن فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عسکری مهدی

عسکری مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
وطن خواه مهدی

وطن خواه مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حبیب آگهی امیر

حبیب آگهی امیر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حمیدیان فر غزال

حمیدیان فر غزال

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ستوده محسن

ستوده محسن

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسی کیمیا

عباسی کیمیا

روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسانی فاطمه

حسانی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
استوار علیرضا

استوار علیرضا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آگنج نگار

آگنج نگار

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نهاوندی نازنین

نهاوندی نازنین

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فقیه سیده فاطمه

فقیه سیده فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فیروزی فاطمه

فیروزی فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طالبان احمد

طالبان احمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زاهدیان نژادی سینا

زاهدیان نژادی سینا

روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پوراحمد محمدحسین

پوراحمد محمدحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زارعیان مریم

زارعیان مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شفیعی مریم

شفیعی مریم

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسن پورحقیقی علی

حسن پورحقیقی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدی محمدرضا

محمدی محمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهربان سحر

مهربان سحر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نیروئی حسین

نیروئی حسین

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قنبری محمد رضا

قنبری محمد رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نوری محمدحسن

نوری محمدحسن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسینی سید محسن

حسینی سید محسن

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پیرزاده الناز

پیرزاده الناز

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رجبی فاطمه

رجبی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طاهری جانبازلو زهرا

طاهری جانبازلو زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسینی دلخانی حسین

حسینی دلخانی حسین

اقتصاد|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هاشمی دنا

هاشمی دنا

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عطایی میثم

عطایی میثم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تمیمی مسلم

تمیمی مسلم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خسروی سپهر

خسروی سپهر

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مشتری محمد

مشتری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امینی علی

امینی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شهریور مهدی

شهریور مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نعمت اللهی نیا محمد رضا

نعمت اللهی نیا محمد رضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبدالهی فاطمه

عبدالهی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جهاندیده درنا

جهاندیده درنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضوی علیرضا

رضوی علیرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تاتی محمد نعیم

تاتی محمد نعیم

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نعمتی امیرحسین

نعمتی امیرحسین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ئیلانی ثمین

ئیلانی ثمین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نوروزپور زهرا

نوروزپور زهرا

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسینی سید عبداله

حسینی سید عبداله

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
روشن روژان

روشن روژان

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
علیدادی محمد امین

علیدادی محمد امین

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرادی غزل

مرادی غزل

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبودی محمد

عبودی محمد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
توحیدی نژاد مهران

توحیدی نژاد مهران

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سادات سید محمدرضا

سادات سید محمدرضا

اقتصاد|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جنتی روژان

جنتی روژان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمودی لاری یاسمین

محمودی لاری یاسمین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نیر طوبی

نیر طوبی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
یعقوبی شبنم

یعقوبی شبنم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهرامی الهه

بهرامی الهه

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صفری سهیل

صفری سهیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرزادیان فاطمه

فرزادیان فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مردی فاطمه

مردی فاطمه

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسینی کشکولی زهرا

حسینی کشکولی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رمضانی مهدی

رمضانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ارغشی امیرحسین

ارغشی امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسماعیلی علیرضا

اسماعیلی علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
کشاورزی حمیدرضا

کشاورزی حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دیرنیک محمدصابر

دیرنیک محمدصابر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهادر پور پردیس

بهادر پور پردیس

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرهادپور معراج

فرهادپور معراج

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شایان مهر حدیث

شایان مهر حدیث

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عسکری محمد حسن

عسکری محمد حسن

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رضایی کوروش

رضایی کوروش

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سرفراز امیرناصر

سرفراز امیرناصر

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صابری کیمیا

صابری کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
انفرادی محمد

انفرادی محمد

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مردانی راضیه

مردانی راضیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بهادران رضا

بهادران رضا

گياه پزشکي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 6:27:35 PM
Menu