نظرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر نظرآباد

سیدی شه خواه سید الهه

سیدی شه خواه سید الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
صادق بیگی زهرا

صادق بیگی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

7سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
حسینی سیده فاطمه

حسینی سیده فاطمه

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
علی پناهی بهاره

علی پناهی بهاره

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
مقیمی معصومه

مقیمی معصومه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
کوهدار امیرحسین

کوهدار امیرحسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

5سال کانونی / 93 آزمون

زبان
زیبایی محمدمهدی

زیبایی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
یکه فلاح میلاد

یکه فلاح میلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ممتازخواه نیلوفر

ممتازخواه نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
سقایی محمدحسین

سقایی محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
قنبرلو مهدی

قنبرلو مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
آزادفلاح مبینا

آزادفلاح مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
اسماعیلی سحر

اسماعیلی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
میره بیگی سیدآرمان

میره بیگی سیدآرمان

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خالقی مهر رقیه

خالقی مهر رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حسنی فاطمه

حسنی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسینی سیده مروارید

حسینی سیده مروارید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کردلو معصومه

کردلو معصومه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سیفی امیرحسین

سیفی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اصلاحی صالح

اصلاحی صالح

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
اکبری نرگس

اکبری نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
آزاده رنجبر عباس

آزاده رنجبر عباس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اصل روستا محمدامین

اصل روستا محمدامین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کرمی پور عذرا

کرمی پور عذرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
شعبان زاده زهرا

شعبان زاده زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خدابنده حدیثه

خدابنده حدیثه

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

هنر
یوسفی امیری زهرا

یوسفی امیری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
تقی زاده علی

تقی زاده علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
صادقی نگین

صادقی نگین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
خدابنده لو ساناز

خدابنده لو ساناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
سیفی یونس

سیفی یونس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
یکه رنجبر زهرا

یکه رنجبر زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
احمدی سیده مبینا

احمدی سیده مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
صمدی لیلا

صمدی لیلا

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
صادقی حسین

صادقی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسدی مژده

اسدی مژده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ستاری امیر

ستاری امیر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رادپور رضا

رادپور رضا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
زینلی زهرا

زینلی زهرا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
قربان نیا فاطمه

قربان نیا فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
کرمی علی اصغر

کرمی علی اصغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کشاورز افشار حمیدرضا

کشاورز افشار حمیدرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فیضی مبینا

فیضی مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شجاعی ناهید

شجاعی ناهید

رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رضایی قزل احمد عارف

رضایی قزل احمد عارف

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شفائی محمد

شفائی محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اصل روستا امیرمحمد

اصل روستا امیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بیگدلی امیرحسین

بیگدلی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
کوهبر مینا

کوهبر مینا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ولی زاده ریحانه

ولی زاده ریحانه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
رضاخانی راضیه

رضاخانی راضیه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بیگدلی مهدی

بیگدلی مهدی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
روزبان مریم

روزبان مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ورزدار مطهره

ورزدار مطهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جهانشاهلو حسن

جهانشاهلو حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
احمدی راد فاطمه

احمدی راد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
باقرپسندی آرش

باقرپسندی آرش

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدبیگی صابر

محمدبیگی صابر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
آقایاری مریم

آقایاری مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قربانی مریم

قربانی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
گلی هانیه

گلی هانیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مقدم منش مبینا

مقدم منش مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خلیلی حصاری امیرحسین

خلیلی حصاری امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فرهادی فرشته

فرهادی فرشته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زندیه زهره

زندیه زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
یکه فلاح علیرضا

یکه فلاح علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدزاده قمشلو سینا

محمدزاده قمشلو سینا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
علی خرقانی هانیه

علی خرقانی هانیه

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محرمی زهرا

محرمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فاتحی مریم

فاتحی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ورزدار حسین

ورزدار حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صادقی زهرا

صادقی زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گل محمدی زهرا

گل محمدی زهرا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کشت پور شبنم

کشت پور شبنم

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زعیم آزاد زهرا

زعیم آزاد زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خاوری زهرا

خاوری زهرا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تک زارع زهرا

تک زارع زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اکبری خدیجه

اکبری خدیجه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدپور ابوالفضل

محمدپور ابوالفضل

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حبیبی محیا

حبیبی محیا

مهندسي شيمي|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حق دوست ابوالفضل

حق دوست ابوالفضل

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
گودرزی امیرحسین

گودرزی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سبیلی سمانه

سبیلی سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خلیلی صبا

خلیلی صبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمی امیرحسین

هاشمی امیرحسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
عاشوری زادتسیه علی

عاشوری زادتسیه علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسینی رضا

حسینی رضا

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسین خانلی مریم

حسین خانلی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدخانی زهرا

احمدخانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کاظمی امیرحسین

کاظمی امیرحسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بخشی فائزه

بخشی فائزه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسینلو امیرحسین

حسینلو امیرحسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
جان محمدلو سعید

جان محمدلو سعید

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خلیفه مینا

خلیفه مینا

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدپور هادی

احمدپور هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حیدری فاطمه

حیدری فاطمه

ادبيات نمايشي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
ساعدی شقایق

ساعدی شقایق

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدی لیلا

محمدی لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
الله ویردی ندا

الله ویردی ندا

علوم قران وحديث|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
طاهری رویا

طاهری رویا

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمودی کاظم

محمودی کاظم

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/1/2023 8:50:55 AM
Menu