فرديس

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فرديس

قنبرپور چهارمحالی امیرمحمد

قنبرپور چهارمحالی امیرمحمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

9سال کانونی / 174 آزمون

ریاضی
اسماعیل زاده رازلیقی مهدی

اسماعیل زاده رازلیقی مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
تسویه چی علی

تسویه چی علی

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
کریمی نازکسرا امیر حسین

کریمی نازکسرا امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
خو ه رضا

خو ه رضا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

زبان
غدیری ماهان

غدیری ماهان

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
خانعلی پور محمد

خانعلی پور محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
توکلی تمیجانی شایان

توکلی تمیجانی شایان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
توکلی کمیجانی شاهین

توکلی کمیجانی شاهین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حمزه ای سهیل

حمزه ای سهیل

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
فراهانی نیا محمد حسین

فراهانی نیا محمد حسین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
رضائی محمد جواد

رضائی محمد جواد

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
جلالی حیدر علی

جلالی حیدر علی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

زبان
غضنفری نژاد عسل

غضنفری نژاد عسل

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عزیزی لیافوئی ماهان

عزیزی لیافوئی ماهان

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
افشاری نگین

افشاری نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرانی محمد متین

فرانی محمد متین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ایل بیگی عراقی سها

ایل بیگی عراقی سها

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رضائی علی

رضائی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صبحی سید سراج الدین

صبحی سید سراج الدین

حقوق|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
ساعی بستان آباد شایان

ساعی بستان آباد شایان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صالحی زهره

صالحی زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طباطبائی مجتبی

طباطبائی مجتبی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رستم نژاد مجتبی

رستم نژاد مجتبی

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مردانی علیرضا

مردانی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سراج حانیه

سراج حانیه

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رادمهر شایان

رادمهر شایان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسماعیلی علی

اسماعیلی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جوادی راد زهرا

جوادی راد زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نظرزاده زنگلانی رضا

نظرزاده زنگلانی رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رضایی نازنین زهرا

رضایی نازنین زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سعیدی محصل محمد

سعیدی محصل محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رحیمی کیمیا

رحیمی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
علیپور زهرا

علیپور زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صادقی علی

صادقی علی

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
باقری علی

باقری علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رضائی امیر محمد

رضائی امیر محمد

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پناهی امیر حسین

پناهی امیر حسین

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عسکری علیرضا

عسکری علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شیری مهذب محمدعلی

شیری مهذب محمدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غفاری میلاد

غفاری میلاد

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
افشاری شقایق

افشاری شقایق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غفاری علیرضا

غفاری علیرضا

مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدی مبینا

محمدی مبینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کاوهء وحید

کاوهء وحید

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
وفائی آتنا

وفائی آتنا

مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
دارایی عرفان

دارایی عرفان

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدی محمدرضا

محمدی محمدرضا

مهندسي معماري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پاس لاری امیر محمد

پاس لاری امیر محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بی آبی عرفان

بی آبی عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قزوینه ء سپیده

قزوینه ء سپیده

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حبیبی عاطفه

حبیبی عاطفه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
بهنیاپور ترانه

بهنیاپور ترانه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مولوی بهاره

مولوی بهاره

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نجف پور اوندری علیرضا

نجف پور اوندری علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زمزم محمد سروش

زمزم محمد سروش

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کیانی فاطمه

کیانی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
امامی میعاد

امامی میعاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سیفی نقابادی محیا

سیفی نقابادی محیا

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نوری علی

نوری علی

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جانعلی پور بیجاربس علیرضا

جانعلی پور بیجاربس علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عزتی بفرجاد مهتاب

عزتی بفرجاد مهتاب

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شب دینی مهران

شب دینی مهران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البز

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جعفری حسین

جعفری حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سلگی حمیدرضا

سلگی حمیدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جمالی محمدرضا

جمالی محمدرضا

فيزيک مهندسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زمانخانی محمدمهدی

زمانخانی محمدمهدی

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کمانگری فاطمه

کمانگری فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ابوالفتحی یاسین

ابوالفتحی یاسین

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فریدونی جمال زاده محمدمهدی

فریدونی جمال زاده محمدمهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسماعیلی کمق فاطمه

اسماعیلی کمق فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رضائی بنیامین

رضائی بنیامین

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مددی گرجان امیررضا

مددی گرجان امیررضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
درند زهرا

درند زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شریفی پور مریم

شریفی پور مریم

علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحیمی الهه

رحیمی الهه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خلج محمد حسین

خلج محمد حسین

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شمسی محمد

شمسی محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
روحی حجتی سامان

روحی حجتی سامان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ساریخانی مریم

ساریخانی مریم

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کیانی علی آبادی افشین

کیانی علی آبادی افشین

حقوق|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهجوری کیان

مهجوری کیان

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سرمستی بشری

سرمستی بشری

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
داوودیان یگانه

داوودیان یگانه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شاملی سوگند

شاملی سوگند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهرامی سید عرفان

بهرامی سید عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خاکی فیروز پرهام

خاکی فیروز پرهام

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آذری شهباز مهدی

آذری شهباز مهدی

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شکری کولندرق امیر

شکری کولندرق امیر

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نوری شیما

نوری شیما

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسدی نازنین

اسدی نازنین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کرمی معین

کرمی معین

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
براتی فاطمه

براتی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بیاتی پویا

بیاتی پویا

روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارع ابوالفضل

زارع ابوالفضل

مهندسي عمران|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نظری رضا

نظری رضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خداکرمی علی

خداکرمی علی

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شمس ساناز

شمس ساناز

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رسولی نژاد محسن

رسولی نژاد محسن

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عباسی نژاد محمد مهدی

عباسی نژاد محمد مهدی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
نیابچه میر محمد

نیابچه میر محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کاظمی فاطمه

کاظمی فاطمه

نقاشي|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
علیزاده اوجقاز هادی

علیزاده اوجقاز هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسینی بتول سادات

حسینی بتول سادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرهادی حاجی بابا زهره

فرهادی حاجی بابا زهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رسولی میلاد

رسولی میلاد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زارع الهه

زارع الهه

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهری شندی فاطمه

مهری شندی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سجودی نگار

سجودی نگار

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
تابان رو مونس

تابان رو مونس

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سبحانی علیرضا

سبحانی علیرضا

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادر سحر

صادر سحر

امار|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدی حامد

محمدی حامد

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلطانی وش محمد حسین

سلطانی وش محمد حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مبارکی سیامک

مبارکی سیامک

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مبراء میر مهدی

مبراء میر مهدی

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدابادی امیرحسین

احمدابادی امیرحسین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سلیمانی امیر علی

سلیمانی امیر علی

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زندیه مدیحه

زندیه مدیحه

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حمیدی علی

حمیدی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غروی مبین

غروی مبین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حاجیان آیدا

حاجیان آیدا

مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حاجی آروین

حاجی آروین

مهندسي عمران|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رسالتی حمید

رسالتی حمید

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شفیعی نیلوفر

شفیعی نیلوفر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قهرمانی زاده حسن

قهرمانی زاده حسن

مهندسي معدن|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صادقی هردورودی نازنین

صادقی هردورودی نازنین

زبان وادبيات عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زنگنه ندا

زنگنه ندا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شفیعی ملیکا

شفیعی ملیکا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شریفی نگین

شریفی نگین

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حبیبی فاطمه

حبیبی فاطمه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدی رامین

محمدی رامین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
علیزاده مهسا

علیزاده مهسا

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عزتی فر مهدیه

عزتی فر مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرگر پویا

پرگر پویا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خیرخواه مقدم میانکلی دانیال

خیرخواه مقدم میانکلی دانیال

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زارع صابر

زارع صابر

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رمضانی صامت امیرحسین

رمضانی صامت امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رفیعی فاطمه

رفیعی فاطمه

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مددی محمدصادق

مددی محمدصادق

حقوق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اسکندری امیرحسین

اسکندری امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
علیزاده افشار محمد

علیزاده افشار محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرهادی کیارش

فرهادی کیارش

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جعفری زاویه علیرضا

جعفری زاویه علیرضا

حقوق|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
میرزایی سپیده

میرزایی سپیده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اکبری مهدی

اکبری مهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسنی نیکو سهیل

حسنی نیکو سهیل

مهندسي نساجي|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حق بیدار علیرضا

حق بیدار علیرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
جلال جواد

جلال جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قدیری کیوی ملیکا

قدیری کیوی ملیکا

فيزيک مهندسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فلاحی ابوالفضل

فلاحی ابوالفضل

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
علی زاده مطلق محمد

علی زاده مطلق محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جنگلی محدثه

جنگلی محدثه

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
معماریان امین

معماریان امین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مسیحا عرفان

مسیحا عرفان

حقوق|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/3/2023 7:21:35 PM
Menu