زيراب سوادکوه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر زيراب سوادکوه

عالی علی اصغر

عالی علی اصغر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

8سال کانونی / 140 آزمون

ریاضی
حمیدی غزاله

حمیدی غزاله

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
خادمی فاطمه

خادمی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه دامغان | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
محمودی قادی پدرام

محمودی قادی پدرام

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
قبادی زینب

قبادی زینب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رضائی یوسف رضا

رضائی یوسف رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

6سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
قبادی نژاد امیررضا

قبادی نژاد امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اسمعیلی محمدجواد

اسمعیلی محمدجواد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمودیان زهرا

محمودیان زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سرفراز زینب

سرفراز زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
باقری سرخی مهدیه

باقری سرخی مهدیه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عاشوری اردلان محسن

عاشوری اردلان محسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قبادیان قادیکلائی فاطمه

قبادیان قادیکلائی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امیری قادی سبا

امیری قادی سبا

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
امانی کلاریجانی امیررضا

امانی کلاریجانی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدپور قادی فاطمه

محمدپور قادی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه زهرا

قربانی فاطمه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زمانی تارا

زمانی تارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
درویش شاهکلائی حمیدرضا

درویش شاهکلائی حمیدرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نجاتی کوثر

نجاتی کوثر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رزاقی کفشگری مصطفی

رزاقی کفشگری مصطفی

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قاضی خانلو سارا

قاضی خانلو سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدی خرمندیچالی صالح

محمدی خرمندیچالی صالح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نصیری سوادکوهی مریم

نصیری سوادکوهی مریم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شورزند سرخی علیرضا

شورزند سرخی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
موسوی سیدحسین

موسوی سیدحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فقانی امیرحسین

فقانی امیرحسین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اللهی قادی زهرا

اللهی قادی زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خالقی کارسالاری رامتین

خالقی کارسالاری رامتین

امار|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حیدری سی پی فاطمه

حیدری سی پی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مومنی سرخ کلائی سیده زینب

مومنی سرخ کلائی سیده زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امیرپور سرخی زهرا

امیرپور سرخی زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قنبری خرمندیچالی مرضیه

قنبری خرمندیچالی مرضیه

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بهرامی فرزانه

بهرامی فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عباسی سرخی فرهاد

عباسی سرخی فرهاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/7/2023 6:43:52 AM
Menu