سوادكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سوادكوه

رضائی شیردره فاطمه

رضائی شیردره فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
راز مجید

راز مجید

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حمزه سوگند

حمزه سوگند

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
طالبی نازنین

طالبی نازنین

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رمضانی وزملائی کیمیا

رمضانی وزملائی کیمیا

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
یعقوبی خانقاهی مائده

یعقوبی خانقاهی مائده

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
لطفیان شیردره مهدی

لطفیان شیردره مهدی

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضائی ازاندهی مهدیه

رضائی ازاندهی مهدیه

فرش|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
نقی پور نیما

نقی پور نیما

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/30/2023 9:18:07 AM
Menu