بهشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بهشهر

گرجی زاد منصور

گرجی زاد منصور

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 168 آزمون

تجربی
صدیق مازیار

صدیق مازیار

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

10سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
افتخاری پرهام

افتخاری پرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
ناصری رضا

ناصری رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
محمدیان فاطمه

محمدیان فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

6سال کانونی / 110 آزمون

انسانی
آ ئینی محمد

آ ئینی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
اصغریان رستمی آریا

اصغریان رستمی آریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
قاسمی معصومه

قاسمی معصومه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
رحیمی گرجی مینو

رحیمی گرجی مینو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

8سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
آشکاران علی

آشکاران علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

6سال کانونی / 102 آزمون

انسانی
بابائی کارکمی محمد مهدی

بابائی کارکمی محمد مهدی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
مومنی اکردی محمد حسین

مومنی اکردی محمد حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
توبه بالادهی سینا

توبه بالادهی سینا

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

7سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
بو علی زاده حسین

بو علی زاده حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
پریچهره تروجنی فاطمه

پریچهره تروجنی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

8سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
عموزاد علی

عموزاد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
نجفی تروجنی سید علی اصغر

نجفی تروجنی سید علی اصغر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
محمد پور قلعه رضا

محمد پور قلعه رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
بهرامی گرجی علی

بهرامی گرجی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
کرمی مهدی

کرمی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
جعفری قلعه رها

جعفری قلعه رها

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
اسدی قره تپه رضا

اسدی قره تپه رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
جعفری تیر تاشی طا ها

جعفری تیر تاشی طا ها

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سهرابی قره تپه سهیل

سهرابی قره تپه سهیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
پریچهره تروجنی مریم

پریچهره تروجنی مریم

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
خورشیدی کوثر

خورشیدی کوثر

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
امیدی محمد تقی

امیدی محمد تقی

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خواجوی فاطمه زهرا

خواجوی فاطمه زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
میری رستمی سیده فاطمه

میری رستمی سیده فاطمه

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رنجبر امیر حسین

رنجبر امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ابوذری ریحانی نیما

ابوذری ریحانی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ذبیحی محمدحسین

ذبیحی محمدحسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ضابط پور کاری محمد حسین

ضابط پور کاری محمد حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
قربانی سامان

قربانی سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اصغری لندی امیرحسین

اصغری لندی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حبیبی حسین

حبیبی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شیرازی فرزانه

شیرازی فرزانه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صدقی علی

صدقی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حمزه محمد

حمزه محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مستوفی محمد

مستوفی محمد

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
قمری دورابی مصطفی

قمری دورابی مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسنی سابقی محمد رضا

حسنی سابقی محمد رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ابراهیمی الهام

ابراهیمی الهام

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
خلیلیان میلاد

خلیلیان میلاد

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پاکدامن کلتی هاله

پاکدامن کلتی هاله

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عالمی محمد

عالمی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
حسین شهیدی اسماعیل

حسین شهیدی اسماعیل

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
کرمی شقایق

کرمی شقایق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
باقری امیر حسین

باقری امیر حسین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
جهانگیری محمد رضا

جهانگیری محمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
یعقوبی اشرفی فاطمه زهرا

یعقوبی اشرفی فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اسکندر زاده مینا

اسکندر زاده مینا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اظهری لمراسکی هانیه السادات

اظهری لمراسکی هانیه السادات

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
الیاسی محدثه

الیاسی محدثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ضیا ء ورزی امین

ضیا ء ورزی امین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ساعی علی سینا

ساعی علی سینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
لطف آبادی حسین

لطف آبادی حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نوری علی

نوری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بهار فر رضا

بهار فر رضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نصریان زهرا

نصریان زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
تصادقی رستمی مهرانه

تصادقی رستمی مهرانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نصیری خلیلی فاطمه

نصیری خلیلی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سعیدی زینب

سعیدی زینب

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
واحدی مهدی

واحدی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شفیعی علیرضا

شفیعی علیرضا

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
زیاد الهی علیرضا

زیاد الهی علیرضا

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اشکارگر فرحان

اشکارگر فرحان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
سعدی رضا

سعدی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
چیت بند امیر عباس

چیت بند امیر عباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صادقی عارفه

صادقی عارفه

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسن زاده حسین آبادی علیرضا

حسن زاده حسین آبادی علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
روزرخ نگین

روزرخ نگین

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صیامیان گرجی فاطمه

صیامیان گرجی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لاکتراشی نیلوفر

لاکتراشی نیلوفر

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مجیدی تروجنی صفیه

مجیدی تروجنی صفیه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
کهن سال سابقی صغری

کهن سال سابقی صغری

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نوری تیر تاشی سبحان

نوری تیر تاشی سبحان

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ساجدی سید رضا

ساجدی سید رضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ریاحی محمد

ریاحی محمد

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
غلامی امید

غلامی امید

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آرن حسین

آرن حسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
ولی نژاد مجتبی

ولی نژاد مجتبی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
موسی زاده فاطمه

موسی زاده فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باقی پوریا

باقی پوریا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عیسی پور سیده معصومه

عیسی پور سیده معصومه

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسینی سیده مریم

حسینی سیده مریم

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رجبی ساروئی فاطمه زهرا

رجبی ساروئی فاطمه زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
قلندری مریم

قلندری مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مظلومی پابندی محمد مهدی

مظلومی پابندی محمد مهدی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جمالی پا قلعه مینا

جمالی پا قلعه مینا

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

5سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهدوی معصومه

مهدوی معصومه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عرفانی فاطمه

عرفانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عسکری کوثر

عسکری کوثر

جغرافيا|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مرتضوی عالی فاطمه

مرتضوی عالی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
یعقوبی اشرفی امیر حسین

یعقوبی اشرفی امیر حسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آزموده رستمی سعید

آزموده رستمی سعید

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
علی محمدی آرزو

علی محمدی آرزو

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عمرانی سید موسی

عمرانی سید موسی

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رادمهر ابوالفضل

رادمهر ابوالفضل

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قربانی فاطمه زهرا

قربانی فاطمه زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینعلی مرضیه

حسینعلی مرضیه

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قدرتی زهرا

قدرتی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
روحانی فاطمه

روحانی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباسی رستمی نرگس

عباسی رستمی نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مقد سی رستمی فاطمه

مقد سی رستمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حیدری شاکله مریم

حیدری شاکله مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تقی پور لمراسکی امیر حسین

تقی پور لمراسکی امیر حسین

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرکباتی محمد جواد

مرکباتی محمد جواد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اصغری فاطمه زهرا

اصغری فاطمه زهرا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ساداتی کنتی سید علی

ساداتی کنتی سید علی

مهندسي پليمر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مصطفوی گرجی سید حسن

مصطفوی گرجی سید حسن

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسماعیلی خدیجه

اسماعیلی خدیجه

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسحقی گرجی رضا

اسحقی گرجی رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بو علی زاده رستمی بنیامین

بو علی زاده رستمی بنیامین

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فخاری پاسندی محمد امین

فخاری پاسندی محمد امین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سلیمانی زینب

سلیمانی زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهیم پور گرجی ابوالقاسم

ابراهیم پور گرجی ابوالقاسم

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یزدی مهسا

یزدی مهسا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اکبری امیر حسین

اکبری امیر حسین

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قویدل محمد

قویدل محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قویدل مهدی

قویدل مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تاجیک فاطمه زهرا

تاجیک فاطمه زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عموزاد فاطمه

عموزاد فاطمه

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طاهری زهرا

طاهری زهرا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مشهدی فاطمه

مشهدی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضائیان غریب محله فاطمه

رضائیان غریب محله فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حیدری احمدرضا

حیدری احمدرضا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دوستدار تیله نوئی فائزه

دوستدار تیله نوئی فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسمعیلی محمد رضا

اسمعیلی محمد رضا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آخوندی فاطمه زهرا

آخوندی فاطمه زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
کاظمی گلسا

کاظمی گلسا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهدی پور صدف

مهدی پور صدف

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
خادملو مهسا

خادملو مهسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عالمی مهدیه

عالمی مهدیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عسکری زهرا

عسکری زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تاجیک حسن

تاجیک حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پوریانی علیرضا

پوریانی علیرضا

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رحیمی سیده فاطمه

رحیمی سیده فاطمه

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاضلی زهرا

فاضلی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
خراسانی فاطمه

خراسانی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
اسماعیلی علمدار محلی فروه

اسماعیلی علمدار محلی فروه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
شیخ بهائی اسماعیل

شیخ بهائی اسماعیل

علوم قران وحديث|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مرتضوی پردیس

مرتضوی پردیس

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
کابلی پرویز

کابلی پرویز

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 9:25:28 AM
Menu