قائم شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر قائم شهر

کریمی سیده فاطمه

کریمی سیده فاطمه

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
دهبان فاطمه زهرا

دهبان فاطمه زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
گل محمدی قادیکلائی نسترن

گل محمدی قادیکلائی نسترن

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
صفری خطیر زهرا

صفری خطیر زهرا

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
کریمی محمد مهدی

کریمی محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اسماعیلی چپی مژده

اسماعیلی چپی مژده

علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عبدالهی رضا

عبدالهی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مجیدیان امیر رضا

مجیدیان امیر رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

6سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
شریفی فاطمه زهرا

شریفی فاطمه زهرا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
نیکخواه کوچکسرائی سپیده

نیکخواه کوچکسرائی سپیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رضائی نیما

رضائی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پناهنده علی

پناهنده علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حسینی کبریا سید اشکان

حسینی کبریا سید اشکان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پهلوان پادینا

پهلوان پادینا

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ختوان یاسین

ختوان یاسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رحیمی تالار پشتی محمد حسین

رحیمی تالار پشتی محمد حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قهاری آهنگرکلائی فاطمه زهرا

قهاری آهنگرکلائی فاطمه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خدادادی تیرکلائی فاطمه زهرا

خدادادی تیرکلائی فاطمه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسین زاده فومشی مهدی

حسین زاده فومشی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اولادی عباس آبادی صبا

اولادی عباس آبادی صبا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مرزبان عباس آبادی نگین

مرزبان عباس آبادی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شکریان کوکندئی ساجده

شکریان کوکندئی ساجده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قاسمیان رکنی سیده مینا

قاسمیان رکنی سیده مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سعادت نژاد یاس

سعادت نژاد یاس

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
صباغی محمد مهدی

صباغی محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
یعقوبی واسکسی فاطمه

یعقوبی واسکسی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
تقوی زاهدکلائی سحر

تقوی زاهدکلائی سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شکوهی کوچکسرائی پرنیان

شکوهی کوچکسرائی پرنیان

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نجفی رودباری بهار

نجفی رودباری بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زارع حسین

زارع حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

5سال کانونی / 55 آزمون

زبان
بسکا آبادی مهدی

بسکا آبادی مهدی

روانشناسي|دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
موسوی سیده مریم

موسوی سیده مریم

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
امینی فاطمه

امینی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رفیع زاده شاهی امیرعلی

رفیع زاده شاهی امیرعلی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
هدایتی کلیجی امیرحسین

هدایتی کلیجی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عباسی رستم فاطمه

عباسی رستم فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسمعیلی ایوکی علی

اسمعیلی ایوکی علی

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
طاهری فلوردی علیرضا

طاهری فلوردی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
تقوی فرحان

تقوی فرحان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
داودی خطیر فائزه

داودی خطیر فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
تقوی زهرا

تقوی زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کاظمی مجرد فاطمه زهرا

کاظمی مجرد فاطمه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
باوند سوادکوهی محمدرضا

باوند سوادکوهی محمدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رکن خطیر مبینا

رکن خطیر مبینا

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
موسوی سیدمحمود

موسوی سیدمحمود

جامعه شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
یعقوبیان رضا

یعقوبیان رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
امینی آلاشتی مژده

امینی آلاشتی مژده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صادقی دوکی سید محمد صالح

صادقی دوکی سید محمد صالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نبی زاده معصومه

نبی زاده معصومه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضائی شهمیرزادی ادیب

رضائی شهمیرزادی ادیب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
کریمی شور کچالی کورش

کریمی شور کچالی کورش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مطهری طبری سیده الینا

مطهری طبری سیده الینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فلاحتی دانیال

فلاحتی دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جمشیدی قادیکلائی نوید

جمشیدی قادیکلائی نوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدی اشکان

محمدی اشکان

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
چالش کرکرد آسیابی هدیه

چالش کرکرد آسیابی هدیه

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
عنایتی کلیجی امیر محمد

عنایتی کلیجی امیر محمد

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
پره زهرا

پره زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
گرجی نژاد خطیر مینا

گرجی نژاد خطیر مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مرزبان عباس آبادی فاطمه

مرزبان عباس آبادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اله بخش کیان

اله بخش کیان

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نوروزیان لهرمی نگین

نوروزیان لهرمی نگین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رهبر محمدمهدی

رهبر محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بابائی ملک کلائی کیانا

بابائی ملک کلائی کیانا

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
احمدی عباس آبادی آوا

احمدی عباس آبادی آوا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
منافی آذر آیسان

منافی آذر آیسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محنت کش رضا

محنت کش رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نوریان علی

نوریان علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
علیجان زاده درسا

علیجان زاده درسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آرمات نوید

آرمات نوید

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اشرفی رضا

اشرفی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نصیری داود

نصیری داود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

5سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضائی آرمین

رضائی آرمین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گرزین مطاعی تهمینه

گرزین مطاعی تهمینه

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
هاشمی سید محمد حسین

هاشمی سید محمد حسین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نصراللهی امیراشکان

نصراللهی امیراشکان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شریفی خطیر مهنا

شریفی خطیر مهنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جعفری محمدحسین

جعفری محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کیوانی قلعه جوقی درسا

کیوانی قلعه جوقی درسا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جانی دریکنده محمد

جانی دریکنده محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کردی فرامرزی متین

کردی فرامرزی متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رمضانی قراخیل پویا

رمضانی قراخیل پویا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خادمیان آرش

خادمیان آرش

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جوان سروی فاطمه زهرا

جوان سروی فاطمه زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
مهدی زاده مهسا

مهدی زاده مهسا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مرتضی پور امیرمسعود

مرتضی پور امیرمسعود

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ایمانی گل افشانی اکرم السادات

ایمانی گل افشانی اکرم السادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تیموری ساروکلائی نازنین

تیموری ساروکلائی نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فاضلی دیوکلائی معظمه

فاضلی دیوکلائی معظمه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تقوی صبا

تقوی صبا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
جعفرپور کوتنائی امیر علی

جعفرپور کوتنائی امیر علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احمدی امیرحسین

احمدی امیرحسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حق پرست مجاوری مطهره

حق پرست مجاوری مطهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طالبی حاجی کلائی نرگس

طالبی حاجی کلائی نرگس

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فتحی کوچکسرائی مهسا

فتحی کوچکسرائی مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسین زاده بیزکی معصومه

حسین زاده بیزکی معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قادری اهنگرکلائی مریم

قادری اهنگرکلائی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفریان کفشگر کلائی رضا

جعفریان کفشگر کلائی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضائی پاشا مریم

رضائی پاشا مریم

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خادمیان اشکان

خادمیان اشکان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
یوسفی قراخیلی آرمان

یوسفی قراخیلی آرمان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
موزون محمد ابراهیم

موزون محمد ابراهیم

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عمرانی علیرضا

عمرانی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرنودی سینا

فرنودی سینا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ربیع پور امیر اشکان

ربیع پور امیر اشکان

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
ابراهیمی ملکشاه ثنا

ابراهیمی ملکشاه ثنا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اولادزاد عباس آبادی مهدیه

اولادزاد عباس آبادی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نوروزی محمدحسین

نوروزی محمدحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زیرابی خدیجه

زیرابی خدیجه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خزانی صالح

خزانی صالح

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
لطفیان آهنگرکلائی علی

لطفیان آهنگرکلائی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سیفی لر سجاد

سیفی لر سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نجفی یکتا

نجفی یکتا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
یعقوبیان زهرا

یعقوبیان زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
اکبری محمدرضا

اکبری محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شریفی محمد جواد

شریفی محمد جواد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دارایی فاطمه

دارایی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسلامی کلیجی فاطمه

اسلامی کلیجی فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسینی سیده ترکان

حسینی سیده ترکان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رسولی فاطمه

رسولی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رئیسی چمازکتی محمدحسین

رئیسی چمازکتی محمدحسین

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زمانی وسطی کلائی سید ابوالفضل

زمانی وسطی کلائی سید ابوالفضل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهدوی ملک کلائی علی

مهدوی ملک کلائی علی

مهندسي شهرسازي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسینی سیده آذین

حسینی سیده آذین

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عباسی چمازکتی کیمیا

عباسی چمازکتی کیمیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نوری زهرا

نوری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فزونی تلوکی علیرضا

فزونی تلوکی علیرضا

مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
باخدا علیرضا

باخدا علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رضائی گشنیانی سحر

رضائی گشنیانی سحر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمد پور شاهی آرمان

محمد پور شاهی آرمان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قنبرپورشیاده امیرعلی

قنبرپورشیاده امیرعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جعفرزاده محمودجق امیررضا

جعفرزاده محمودجق امیررضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نوروزیان ریکنده نجمه

نوروزیان ریکنده نجمه

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
یوسفی افرا شقایق

یوسفی افرا شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جعفری معصومه

جعفری معصومه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کیانیان گل افشانی سپهر

کیانیان گل افشانی سپهر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نامدار صبا

نامدار صبا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
قربان نژاد مریم

قربان نژاد مریم

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صادقی سینا

صادقی سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
باقری دونچالی امیرحسین

باقری دونچالی امیرحسین

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قاسم پورریکندئی رضا

قاسم پورریکندئی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موسوی شیخگلی سیده مهدیس

موسوی شیخگلی سیده مهدیس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پورقربان کیمیا

پورقربان کیمیا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قنبری بالفکلا امیررضا

قنبری بالفکلا امیررضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
یاورپور هلیا

یاورپور هلیا

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رضازاده امیرمحمد

رضازاده امیرمحمد

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
غفوری قادیکلائی فاطمه

غفوری قادیکلائی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رمضان زاده تیر روجا

رمضان زاده تیر روجا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نجاتی هنگامه

نجاتی هنگامه

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سعیدی ساناز

سعیدی ساناز

روانشناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
صداقتی بورخانی فاطمه

صداقتی بورخانی فاطمه

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسلامی اندارگلی فاطمه

اسلامی اندارگلی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ساداتی میانائی سیده مرتضی

ساداتی میانائی سیده مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قلی نژاد برنجستانکی دانیال

قلی نژاد برنجستانکی دانیال

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
دادشی کفشگرکلائی مصطفی

دادشی کفشگرکلائی مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مقدسی آیلین

مقدسی آیلین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طباطبائی الهه السادات

طباطبائی الهه السادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نصیرنژاد ملکشاه مهدی

نصیرنژاد ملکشاه مهدی

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اصغری عمران

اصغری عمران

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرتضوی تلوکی محمدسام

مرتضوی تلوکی محمدسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رنجبر کوچکسرائی پریا

رنجبر کوچکسرائی پریا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
فولادی فاطمه

فولادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امامی قرا ابوالفضل

امامی قرا ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قبادی کوثر

قبادی کوثر

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جعفرزاده مجاوری محمدپارسا

جعفرزاده مجاوری محمدپارسا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فغانی لر مینا

فغانی لر مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سیفی لر ساجده

سیفی لر ساجده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نصیری علیرضا

نصیری علیرضا

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسمیان کوچکسرائی محمدعلی

قاسمیان کوچکسرائی محمدعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عبدی آهنگری علی

عبدی آهنگری علی

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بخشی امیرمسعود

بخشی امیرمسعود

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حاجی پور بورخیلی حسین

حاجی پور بورخیلی حسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حاجیان شورکچالی امیررضا

حاجیان شورکچالی امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محرابی کالی زهرا

محرابی کالی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهرامی کوتنائی بردیا

بهرامی کوتنائی بردیا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زمانی کامنوش

زمانی کامنوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فلاح فاطمه زهرا

فلاح فاطمه زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ساداتی لاجیمی سیده سارا

ساداتی لاجیمی سیده سارا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کاظمی اهنگرکلائی سیده زهرا

کاظمی اهنگرکلائی سیده زهرا

روانشناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضائی ساروکلائی سوگند

رضائی ساروکلائی سوگند

جامعه شناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صیادی امیرحسین

صیادی امیرحسین

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رزاقی عارف

رزاقی عارف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قلی نژاد چمازکتی کیمیا

قلی نژاد چمازکتی کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خدادی کوچکسرائی فرانه

خدادی کوچکسرائی فرانه

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
راه گذر شهرودی زهرا

راه گذر شهرودی زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسدی عرفان

اسدی عرفان

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاسمی اندارگلی فاطمه

قاسمی اندارگلی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قربانی کوتنائی عادل

قربانی کوتنائی عادل

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
افرا بند پی فاطمه زهرا

افرا بند پی فاطمه زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غلامی ماهان

غلامی ماهان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حمزه فاطمه

حمزه فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عبدالله پور رستم علیرضا

عبدالله پور رستم علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صباغی فاطمه

صباغی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
کجوری حسین

کجوری حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدزاده چالی فاطمه

محمدزاده چالی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کاظمی افراکتی ساناز

کاظمی افراکتی ساناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سالخورده شیدا

سالخورده شیدا

مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عزیزی جوجاده کوثر

عزیزی جوجاده کوثر

علوم قران وحديث|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زارعی کوثر

زارعی کوثر

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کوچکی فاطمه

کوچکی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شکیبا باروق ایلیا

شکیبا باروق ایلیا

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسین زاده سیاهکلائی کوثر

حسین زاده سیاهکلائی کوثر

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ناصریان نیما

ناصریان نیما

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قلی پور وازیمالی مهدیه

قلی پور وازیمالی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاضلی پطرودی سیده مهشید

فاضلی پطرودی سیده مهشید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خوش بین نگین

خوش بین نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسدی علی

اسدی علی

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آه نک محمد حسین

آه نک محمد حسین

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محسنی آرمین

محسنی آرمین

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوری قادیکلائی نوید

نوری قادیکلائی نوید

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مجدی کفشگری پدرام

مجدی کفشگری پدرام

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلاح صنمی آرزو

فلاح صنمی آرزو

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اروبی گرانیش فاطمه زهرا

اروبی گرانیش فاطمه زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سعادتی فاطمه

سعادتی فاطمه

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادی قادیکلائی نیلوفر

مرادی قادیکلائی نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شهابی آهنگرکلائی فاطمه

شهابی آهنگرکلائی فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اولاد عظیمی غزل

اولاد عظیمی غزل

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقائی فریما

آقائی فریما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوروزی محمدهادی

نوروزی محمدهادی

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
منفرد همت آبادی آیدا

منفرد همت آبادی آیدا

علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
برزگر مهسا

برزگر مهسا

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدی کامیار

محمدی کامیار

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غفرانی اسکوئی آیسان

غفرانی اسکوئی آیسان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ذبیحی محمد

ذبیحی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خداشناس گل افشانی امیرحسین

خداشناس گل افشانی امیرحسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ذوالفقار مهرآرا

ذوالفقار مهرآرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلام زاده امیرحسین

غلام زاده امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدوی علی

مهدوی علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گرایلی الهام

گرایلی الهام

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسینی سیدمحمدرضا

حسینی سیدمحمدرضا

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سیفی کفشگری محسن

سیفی کفشگری محسن

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ایزدی وسطی کلائی عاطفه

ایزدی وسطی کلائی عاطفه

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسلامی کلیجی مرتضی

اسلامی کلیجی مرتضی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاهائی سیده پردیس

طاهائی سیده پردیس

ارتباطتصويري|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
محمودنیا امیرمحمد

محمودنیا امیرمحمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اکبری کوچکسرائی علی اکبر

اکبری کوچکسرائی علی اکبر

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
گرائلی فاطمه زهرا

گرائلی فاطمه زهرا

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امامی دیزآبادی فاطمه

امامی دیزآبادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مقیمی سید مهدی

مقیمی سید مهدی

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رستمی مازیار

رستمی مازیار

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فروتن عباس آبادی علی

فروتن عباس آبادی علی

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دارائی قادیکلائی فائقه

دارائی قادیکلائی فائقه

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادی قادی فرینا

مرادی قادی فرینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مددیان نسرین

مددیان نسرین

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرجی کوتنائی سامان

فرجی کوتنائی سامان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طاهر هریکندئی سید علیرضا

طاهر هریکندئی سید علیرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کاکوئی عاطفه

کاکوئی عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاکری شقایق

شاکری شقایق

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نصیری فاطمه

نصیری فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خادمیان جدیدی حنانه

خادمیان جدیدی حنانه

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کلانی ساروکلائی صبا

کلانی ساروکلائی صبا

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
درخشان بایع کلائی نگین

درخشان بایع کلائی نگین

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحمانی خانقاهی مائده

رحمانی خانقاهی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کوپائی سجاد

کوپائی سجاد

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهدوی خنکداری کیمیا

مهدوی خنکداری کیمیا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عباسپور نگین

عباسپور نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
توکلی قادیکلائی امیرحسین

توکلی قادیکلائی امیرحسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غلامی محمدحسن

غلامی محمدحسن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسین پور قراء محمدحسین

حسین پور قراء محمدحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقی مبینا

صادقی مبینا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عارفی نژاد نیلوفر

عارفی نژاد نیلوفر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حمزه فوتمی محمدجواد

حمزه فوتمی محمدجواد

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حق پناه جوجاده محمد

حق پناه جوجاده محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسی چاکلی محمداحسان

عباسی چاکلی محمداحسان

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حیدرپور هدیه

حیدرپور هدیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فقانی اهنگری معصومه

فقانی اهنگری معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطری آوا

فاطری آوا

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عابدی چمازکتی سید بنیامین

عابدی چمازکتی سید بنیامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خنکدارطارسی فاطمه

خنکدارطارسی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلامی شقایق

غلامی شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرجی زهرا

فرجی زهرا

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرزبان سروناز

مرزبان سروناز

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کاظمی مهسا

کاظمی مهسا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نصیری وسطی کلائی سیده فاطمه

نصیری وسطی کلائی سیده فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عنایتی قراء فاطمه

عنایتی قراء فاطمه

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسن نیا آهنگری مائده

حسن نیا آهنگری مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سلیمانی مریم

سلیمانی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسماعیلی چپی آیدا

اسماعیلی چپی آیدا

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نوری اسکندرکلائی امیرحسین

نوری اسکندرکلائی امیرحسین

اقتصاد|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عبدالمنافی سیده فاطمه

عبدالمنافی سیده فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
کاظمی فاطمه

کاظمی فاطمه

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فولادی نگار

فولادی نگار

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
براری فاطمه

براری فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حیدری گرجی معصومه

حیدری گرجی معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پیرزاده هاشمی سیدمهریار

پیرزاده هاشمی سیدمهریار

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسبوئی نیما

اسبوئی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عابدینی علی محمد

عابدینی علی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پاشایی پوریا

پاشایی پوریا

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
کاظمی یاس

کاظمی یاس

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
گل ریز سیده فاطمه

گل ریز سیده فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رمضانی ماهین

رمضانی ماهین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اصغری فاطمه

اصغری فاطمه

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عنایتی قادی کلائی محمد جواد

عنایتی قادی کلائی محمد جواد

مهندسي برق|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خراسانی فائزه

خراسانی فائزه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نوروزیان ریکنده زهرا

نوروزیان ریکنده زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مرادی محمد حسین

مرادی محمد حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مرادی کلاریجانی فرحناز

مرادی کلاریجانی فرحناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فلاح صنمی حدیثه

فلاح صنمی حدیثه

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ولی زاده واسکسی فرشاد

ولی زاده واسکسی فرشاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رمضانی قراخیلی سیما

رمضانی قراخیلی سیما

علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
کاظمی آهنگرکلائی سیده زهرا

کاظمی آهنگرکلائی سیده زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
قاسمی درسا

قاسمی درسا

مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سالاری سارا

سالاری سارا

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
برهانی هادی

برهانی هادی

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/4/2023 2:49:07 PM
Menu