بابل

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بابل

رجب نسب نیکی

رجب نسب نیکی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 173 آزمون

تجربی
آقاجانزاده گودرزی زهره

آقاجانزاده گودرزی زهره

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

8سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
نوری هریکندئی آتوسا

نوری هریکندئی آتوسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

9سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
عابدی فیروزجائی صغری

عابدی فیروزجائی صغری

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

8سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
طهماسب پور کریمی امیر رضا

طهماسب پور کریمی امیر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
حسین پور امیرحسین

حسین پور امیرحسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

7سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
ابوذر بابلی مریم

ابوذر بابلی مریم

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ایزدی مهنا

ایزدی مهنا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
شریفی جلودار رضا

شریفی جلودار رضا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
طاهری اطاقسرا سیده سمانه

طاهری اطاقسرا سیده سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ثباتی سینا

ثباتی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
حبیب پور کاشی هدیه

حبیب پور کاشی هدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
قلی زاده تهمتن مریم

قلی زاده تهمتن مریم

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ترابی سیده نازنین

ترابی سیده نازنین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شکری یسنا

شکری یسنا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
گلعموئی محمد رضا

گلعموئی محمد رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
کمالی جلودار سیده فاطمه زهرا

کمالی جلودار سیده فاطمه زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
فتح تبارفیروزجائی فاطمه

فتح تبارفیروزجائی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
افراز محمد رضا

افراز محمد رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نعمت پوربیشه امیرمحمد

نعمت پوربیشه امیرمحمد

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
غلام زاده لداری پارسا

غلام زاده لداری پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عباس زاده مهسا

عباس زاده مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
کلانتری درونکلا علیرضا

کلانتری درونکلا علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عابسی محمد کاظم

عابسی محمد کاظم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
دلدار شکوفا

دلدار شکوفا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
لطیفی شیردار شکیلا

لطیفی شیردار شکیلا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسین زاده هلیا

حسین زاده هلیا

گردشگري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
پرهیزگار کوثر

پرهیزگار کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شفیعی ارشیا

شفیعی ارشیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خردمندی ملیکا

خردمندی ملیکا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
طاهری سیده یگانه

طاهری سیده یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حسن زاده احمدی فاطمه

حسن زاده احمدی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مظهر موسوی سید مهدی

مظهر موسوی سید مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مظهری موسوی سیده مهسا

مظهری موسوی سیده مهسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حق جو حقیقی فاطمه

حق جو حقیقی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ادبی فیروزجایی مظاهر

ادبی فیروزجایی مظاهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جعفرنیا زهرا

جعفرنیا زهرا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اکبرآبادی مهدی

اکبرآبادی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
یداله نژاد کلمی علی

یداله نژاد کلمی علی

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ساداتی سیده نسرین

ساداتی سیده نسرین

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
درویش گنجی هانیه

درویش گنجی هانیه

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عابدی فیروزجائی علی

عابدی فیروزجائی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جهان محمد

جهان محمد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
تقوی گنجی فاطمه

تقوی گنجی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بخشی چوب بستی سید زهرا

بخشی چوب بستی سید زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شمس تبار آتنا

شمس تبار آتنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خلیلیان امیرمحمد

خلیلیان امیرمحمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عسگردون تهمینه

عسگردون تهمینه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازنداران

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پیر فیروزجائی زهرا

پیر فیروزجائی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
طاهری اطاقسرا سید امیررضا

طاهری اطاقسرا سید امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ذاکرعباسی سروین

ذاکرعباسی سروین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اصغرزاده معصومه

اصغرزاده معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ذاکریان رکابدارکلائی محمد

ذاکریان رکابدارکلائی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
موسوی مجد سید محمدحسین

موسوی مجد سید محمدحسین

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدیان پرستو

محمدیان پرستو

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خدابخشی تبار سمیرا

خدابخشی تبار سمیرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کلوانی نیتلی نسترن

کلوانی نیتلی نسترن

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بخشی چوب بستی سید محمد

بخشی چوب بستی سید محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حیدری فرد مارال

حیدری فرد مارال

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جعفریان محمد

جعفریان محمد

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اکبرپور ترکی مریم

اکبرپور ترکی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
کرد فیروزجائی فردین

کرد فیروزجائی فردین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
علی زاده نوائی زهرا

علی زاده نوائی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نتاج ماهد

نتاج ماهد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مهدوی نتاج شیدا

مهدوی نتاج شیدا

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
غلامی سارا

غلامی سارا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نصیرنیا سماکوش حنانه

نصیرنیا سماکوش حنانه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
آقاجانی میر سید محمد مهدی

آقاجانی میر سید محمد مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
درزی درونکلا مهدی

درزی درونکلا مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
گلچوب فیروزجائی محمد

گلچوب فیروزجائی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زاهدی تجریشی فریار

زاهدی تجریشی فریار

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
موسوی مجد سیده زهرا

موسوی مجد سیده زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اصفهانی رمی رحمت اله

اصفهانی رمی رحمت اله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسنی آهنگر مهدی

حسنی آهنگر مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بیژنی پارسا

بیژنی پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدزاده فاطمه

محمدزاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
میرزا نژاد درونکلا فاطمه زهرا

میرزا نژاد درونکلا فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدی رئیسی علی

محمدی رئیسی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
داداشی تنکابنی معصومه

داداشی تنکابنی معصومه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدی فیروزجائی فاطمه

محمدی فیروزجائی فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | نوبت دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جهانی بهنمیری شمیم

جهانی بهنمیری شمیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسماعیلی دوکی سانای

اسماعیلی دوکی سانای

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رضائی امیر

رضائی امیر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خیاط عمرانی طناز

خیاط عمرانی طناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ولی زاد بورا مهتاب

ولی زاد بورا مهتاب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سروش راد سپهر

سروش راد سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مهدی زاده مرزناکی میلاد

مهدی زاده مرزناکی میلاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خلیلی آیدا

خلیلی آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
کفشگر زهرا

کفشگر زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مصطفی زاده مریم

مصطفی زاده مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسن زاده بائی رضا

حسن زاده بائی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
گلی سنگچی محمد

گلی سنگچی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قلی پور محیا

قلی پور محیا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
علیزاده روشن پردیس

علیزاده روشن پردیس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سماکوش گلوگاه فاطمه

سماکوش گلوگاه فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بطیار بندپی فاطمه

بطیار بندپی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سخاوتیان امیرعلی

سخاوتیان امیرعلی

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عباس نیا گنجی مائده

عباس نیا گنجی مائده

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سرایدار منصور حسین

سرایدار منصور حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فخری علمداری درسا

فخری علمداری درسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احمدی خطیر آیدا

احمدی خطیر آیدا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
چراتیان فاطمه

چراتیان فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدیان مهدیه

محمدیان مهدیه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نورالهی فومشی فاطمه

نورالهی فومشی فاطمه

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کلانتری درونکلا صدیقه

کلانتری درونکلا صدیقه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اردشیری مهدی

اردشیری مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
علی نتاج آهنگر کوثر

علی نتاج آهنگر کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پورمجیدیان پریا

پورمجیدیان پریا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
داداش قلی پور عارف

داداش قلی پور عارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ادیبی درونکلا فاطمه

ادیبی درونکلا فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اصغرپور کوثر

اصغرپور کوثر

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صالحیان عمران محمدحسین

صالحیان عمران محمدحسین

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدزاده افسر شکیبا

محمدزاده افسر شکیبا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جعفری کوثر

جعفری کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ابراهیم نژاد فاطمه

ابراهیم نژاد فاطمه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
تیموری آهنگر فاطمه

تیموری آهنگر فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ملامحمدی عمران دینا

ملامحمدی عمران دینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
معصومیان راد سیدرضا

معصومیان راد سیدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
لحیم چی محمدحسین

لحیم چی محمدحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جعفرزاده عرفان

جعفرزاده عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جعفریان جلودار محمدحسین

جعفریان جلودار محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کلاگر محمدرضا

کلاگر محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قریشی سیده سرمه

قریشی سیده سرمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
علیزاده کردی ساجده

علیزاده کردی ساجده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
معتدل مهنا

معتدل مهنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
امیرنیا شوبی محمد

امیرنیا شوبی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده فرسو فاطمه

ابراهیم زاده فرسو فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رعاضی طبری حدیث

رعاضی طبری حدیث

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کردی نیافیروزجاه صبا

کردی نیافیروزجاه صبا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدیان امیری محمدعارف

محمدیان امیری محمدعارف

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عرب درونکلائی نگین

عرب درونکلائی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خمسه ء زهرا

خمسه ء زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کریمی حمزه کلائی نازنین

کریمی حمزه کلائی نازنین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسین زاده زهرا

حسین زاده زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رضاپور زهرا

رضاپور زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمودی سیدامین

محمودی سیدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسداللهی فاطمه

اسداللهی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
وفایی رستمی علیرضا

وفایی رستمی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
افضلی راد فاطمه

افضلی راد فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
موعودی نیکتا

موعودی نیکتا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فائز محمد

فائز محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدزاده امیرمحمد

احمدزاده امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سیدعلی پور مرزناکی سیده فاطمه

سیدعلی پور مرزناکی سیده فاطمه

روانشناسي|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
علیزاده گودرزی فاطمه زهرا

علیزاده گودرزی فاطمه زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شمسی ماهان

شمسی ماهان

شيمي محض|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ارزانیان یاسمن

ارزانیان یاسمن

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اکبری محمد

اکبری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
برمک فاطمه

برمک فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازنداران

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پیروزه شیدا

پیروزه شیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خورشیدی ایمان

خورشیدی ایمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ولائی کبریا کوثر

ولائی کبریا کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مقدم نیا احمدرضا

مقدم نیا احمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نبی بنیامین

نبی بنیامین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شیرنیا عبدالملکی پارسا

شیرنیا عبدالملکی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جنانی شمیمه السادات

جنانی شمیمه السادات

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تقی زاده ارمکی یاسمن

تقی زاده ارمکی یاسمن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آقابابائی ارچی سید محمدرضا

آقابابائی ارچی سید محمدرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تقی تبار ملکشاه حسین

تقی تبار ملکشاه حسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ثاقب مرضیه

ثاقب مرضیه

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سجادی خشکرودی بنیامین

سجادی خشکرودی بنیامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
هاشم پور صبا

هاشم پور صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ابراهیمیان شیاده سیده شیما

ابراهیمیان شیاده سیده شیما

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بابازاده سید بردیا

بابازاده سید بردیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نعمت الهی مینا

نعمت الهی مینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جعفریان جلالی سارینا

جعفریان جلالی سارینا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
داودی مریم

داودی مریم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسن پور طلوتی محمدرضا

حسن پور طلوتی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قربانپور عالی زمینی حسن

قربانپور عالی زمینی حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شریف نژاد مصطفی

شریف نژاد مصطفی

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
داداش پور آهنگر مهرآسا

داداش پور آهنگر مهرآسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امین زاده مریم

امین زاده مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اصغری امیرحسین

اصغری امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آقاگلی عباس تبار مریم

آقاگلی عباس تبار مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خدادادی فاطمه

خدادادی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ولایی کبریا فاطمه زهرا

ولایی کبریا فاطمه زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ولایی کبریا زینب

ولایی کبریا زینب

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مومنی زهرا

مومنی زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اقبالیان علیرضا

اقبالیان علیرضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طالبی زرین کمر یاسمن

طالبی زرین کمر یاسمن

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زرگر لنگوری زینب

زرگر لنگوری زینب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قلی پور گودرزی امیرعلی

قلی پور گودرزی امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مختاری حسین

مختاری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جباری چاری علی اصغر

جباری چاری علی اصغر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عباسی گلمایی علی

عباسی گلمایی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسین زاده رسول

حسین زاده رسول

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کمالی سید محمدرضا

کمالی سید محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
برجی امیر حسین

برجی امیر حسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قربانی جلودار فاطمه زهرا

قربانی جلودار فاطمه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عسکری فیروزجایی فائزه

عسکری فیروزجایی فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کردی زهرا

کردی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اصغرزاده حسین

اصغرزاده حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اکبریان کیانا

اکبریان کیانا

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسن پور لمسو عالمه

حسن پور لمسو عالمه

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قرابی تهرانی معین

قرابی تهرانی معین

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بزان مهدی

بزان مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارع شایان

زارع شایان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حافظیان امیرحسین

حافظیان امیرحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شیرخانی رضا

شیرخانی رضا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آقاگل تبار فاطمه

آقاگل تبار فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدزاده سرستی ولی الله

محمدزاده سرستی ولی الله

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدامینی امیری حسین

محمدامینی امیری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ثباتی هانیه

ثباتی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پورحسین حانیه

پورحسین حانیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سیدنژاد جلودار سیده زهرا

سیدنژاد جلودار سیده زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مقیمی درونکلائی سیده حدیث

مقیمی درونکلائی سیده حدیث

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسینی کرانی سید محمد رضا

حسینی کرانی سید محمد رضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آهی فر محمدحسین

آهی فر محمدحسین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضازاده الهام

رضازاده الهام

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
طهماسب پور نقارچی سنبل

طهماسب پور نقارچی سنبل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نوری سراب بادیه سارا

نوری سراب بادیه سارا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صدقی قادیکلائی دلارام

صدقی قادیکلائی دلارام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ادبی فیروزجائی علی

ادبی فیروزجائی علی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طاهری سیده هاجر

طاهری سیده هاجر

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسن پورآهنگر فاطمه

حسن پورآهنگر فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمودی رضا

محمودی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نیری آهنگر احسان

نیری آهنگر احسان

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ذبیحی محمد

ذبیحی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سلمانی جلودار علی

سلمانی جلودار علی

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خلیل نیا آهنگر رضا

خلیل نیا آهنگر رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
یوسف نژاد محمد امین

یوسف نژاد محمد امین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سجادیان مرزبالی سیده نگار

سجادیان مرزبالی سیده نگار

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آقائی حاجی فاطمه زهرا

آقائی حاجی فاطمه زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
داغمه چی فیروزجائی مجتبی

داغمه چی فیروزجائی مجتبی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جعفری گاوزن مریم

جعفری گاوزن مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سمنانی زهرا

سمنانی زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نصراله پور حامد

نصراله پور حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ادبی فیروزجائی کوثر

ادبی فیروزجائی کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یوسفی ملکشاه عرفان

یوسفی ملکشاه عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مسروری کفشگرکلائی نسترن

مسروری کفشگرکلائی نسترن

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ولی زاده صلحدار سمانه

ولی زاده صلحدار سمانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
معالی تاش مبینا

معالی تاش مبینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عمرانی طاهره

عمرانی طاهره

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دادرس کوچکده نگین

دادرس کوچکده نگین

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قلی زاده دونچالی علیرضا

قلی زاده دونچالی علیرضا

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یزدانیان سارا

یزدانیان سارا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کال پاشائی فاطمه

کال پاشائی فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضوی خدیجه

رضوی خدیجه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تقی زاده بهار الینا

تقی زاده بهار الینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آقائی تارا

آقائی تارا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ذاکریان فاطمه

ذاکریان فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رسولی مهر محمد

رسولی مهر محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
درزیانی عزیزی محمد

درزیانی عزیزی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جهانیان محمدرضا

جهانیان محمدرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سبحانی حسین

سبحانی حسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسن تبار فاطمه

حسن تبار فاطمه

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسینی کرانی سیده فاطمه

حسینی کرانی سیده فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هاشمی فاطمه سادات

هاشمی فاطمه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ولی زاده کوثر

ولی زاده کوثر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلمان زاده اطاقسرائی سیده فاطمه

سلمان زاده اطاقسرائی سیده فاطمه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پور مجیدیان آریانا

پور مجیدیان آریانا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمد زاده عاطفه

محمد زاده عاطفه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابراهیم نیا نگین

ابراهیم نیا نگین

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وهاب زاده محمد

وهاب زاده محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ملکیان نادیا

ملکیان نادیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نعمتی حاجی امیرحسین

نعمتی حاجی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسن نیا فاطمه زهرا

حسن نیا فاطمه زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هاشمی فرد بردیا

هاشمی فرد بردیا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کریم پور ملکشاه موسی

کریم پور ملکشاه موسی

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آرام مهدی

آرام مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفری مهدیه

جعفری مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یوسفی شیاده سیدپوریا

یوسفی شیاده سیدپوریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دلخوش نرگس

دلخوش نرگس

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدی بالف مهرشاد

احمدی بالف مهرشاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گرجی پورشفیعی احمد

گرجی پورشفیعی احمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدعلی نیا اطاقسرا محمدحسین

محمدعلی نیا اطاقسرا محمدحسین

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشمی سیده فاطمه

هاشمی سیده فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباس نژاد ورزی سعیده

عباس نژاد ورزی سعیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحیمی اسبوئی علیرضا

رحیمی اسبوئی علیرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوی سیده نگار

موسوی سیده نگار

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبداله پور پدرام

عبداله پور پدرام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نصیرزاده نوید

نصیرزاده نوید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلاح پرستو

فلاح پرستو

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یحیی زاده جلودار معصومه

یحیی زاده جلودار معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلاح مرزناکی محمد

فلاح مرزناکی محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عموئیان امیرعلی

عموئیان امیرعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن پور نماور فاطمه

حسن پور نماور فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یعقوبی علمداری حانیه

یعقوبی علمداری حانیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حق جوحقیقی ساجده

حق جوحقیقی ساجده

روانشناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یاورزاده مرزبالی پریسا

یاورزاده مرزبالی پریسا

اقتصاد|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلمانی جلودار محمدرضا

سلمانی جلودار محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آقاجانی علی اصغر

آقاجانی علی اصغر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حیدرزاده تنکابنی ساجده

حیدرزاده تنکابنی ساجده

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اکبری لنگوری فردوس

اکبری لنگوری فردوس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خلیلی سجاد

خلیلی سجاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
علی اکبری لداری فاطمه

علی اکبری لداری فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لطیفیان محمدرضا

لطیفیان محمدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مصطفی نژاد سیده علویه

مصطفی نژاد سیده علویه

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امیری تارا

امیری تارا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سیفی فاطمه

سیفی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نورعلی تباربائی زهرا

نورعلی تباربائی زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فلاح هستی

فلاح هستی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسینی سفید آبی کوثر

حسینی سفید آبی کوثر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شیرزادکبریا علی

شیرزادکبریا علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شمسی زاد سه ساری سینا

شمسی زاد سه ساری سینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گرگانی فیروزجاه مبینا

گرگانی فیروزجاه مبینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اکبرپور سماکوش فاطمه

اکبرپور سماکوش فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادق زاده سیدآریا

صادق زاده سیدآریا

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جعفری روشن حسن

جعفری روشن حسن

گياه پزشکي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بابائی سمانه

بابائی سمانه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نبی نیاسماکوش علی

نبی نیاسماکوش علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نظری ساسی کلوم کامران

نظری ساسی کلوم کامران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طالب زاده بائی سیده مطهره

طالب زاده بائی سیده مطهره

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسماعیل نژاد گنجی سید علیرضا

اسماعیل نژاد گنجی سید علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهقانی سید امیرحسین

دهقانی سید امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غلامپور نیکتا

غلامپور نیکتا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
یحیی نژاد سیده حنانه

یحیی نژاد سیده حنانه

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
گلچوب علی

گلچوب علی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عبداله پور هریکندئی فاطمه

عبداله پور هریکندئی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 5:10:59 PM
Menu