ساري

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ساري

حسینی سیدفرهاد

حسینی سیدفرهاد

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

8سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
حسینی سید اشکان

حسینی سید اشکان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
مبینی مهنا

مبینی مهنا

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
منتظری بالاجاده محمد جواد

منتظری بالاجاده محمد جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
تور فاطمه زهرا

تور فاطمه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
یزدانی پهنکلائی محمدرضا

یزدانی پهنکلائی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
رضائی آرمان

رضائی آرمان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
کرمان ساروی کارن

کرمان ساروی کارن

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

7سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
جلالی آهنگر کلائی سیده فاطمه

جلالی آهنگر کلائی سیده فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
بابازاده کوثر

بابازاده کوثر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
اسمعیلی خاریکی محمد

اسمعیلی خاریکی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
عرب سورکی ابراهیم

عرب سورکی ابراهیم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
مهری محمد

مهری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
فلاحتی امیر محمد

فلاحتی امیر محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
فرزانه صاحبی مبین

فرزانه صاحبی مبین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ولی پور بهار

ولی پور بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
بابازاده ساغر

بابازاده ساغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نوریان محمد

نوریان محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محمودی دنگسرکی محمدحسین

محمودی دنگسرکی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ذبیحی کولائی مهدی

ذبیحی کولائی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سرخ سوادکوهی سبحان

سرخ سوادکوهی سبحان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
کاظمی سنگسرکی هانیه

کاظمی سنگسرکی هانیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
میرعمادی سیده فاطمه

میرعمادی سیده فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
زارع مائده

زارع مائده

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
گنجیان بیتا

گنجیان بیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
زارع مهسا

زارع مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حاجیان محمدحسین

حاجیان محمدحسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رمضانی ابوخیلی مهدیه

رمضانی ابوخیلی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
معصومی سیدعلی

معصومی سیدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جهاندیده رومینا

جهاندیده رومینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جعفری کیانا

جعفری کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خدانظر کلتی زهرا

خدانظر کلتی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قدسی سیده فرشته

قدسی سیده فرشته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
امیدی جویباری فاطمه

امیدی جویباری فاطمه

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
موسوی سیدعلیرضا

موسوی سیدعلیرضا

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خوانساری زهرا

خوانساری زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خورشیدی پاجی مائده

خورشیدی پاجی مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ساداتیان اجارستاقی سیدامیرحسین

ساداتیان اجارستاقی سیدامیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
یوسفوند محدثه

یوسفوند محدثه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رضوان محمدحسین

رضوان محمدحسین

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
برارکی عمران سامان

برارکی عمران سامان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فرازمند نگار

فرازمند نگار

حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
غنی زاده سیدپوریا

غنی زاده سیدپوریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خلردی نیما

خلردی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ملابراری بندمیری رضوانه

ملابراری بندمیری رضوانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کاظمی سارا

کاظمی سارا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ابراهیمی علی رضا

ابراهیمی علی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فلاح پور مرمتی محمد حسین

فلاح پور مرمتی محمد حسین

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ولی نژاد لاجیمی الهام

ولی نژاد لاجیمی الهام

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
میرشفیعی لنگری سید محمد حسین

میرشفیعی لنگری سید محمد حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
موحدی دازمیری مریم السادات

موحدی دازمیری مریم السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اسپهبدی پوریا

اسپهبدی پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
علی نژاد تیلکی ابوالفضل

علی نژاد تیلکی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غلامی میارکلائی مهدی

غلامی میارکلائی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حبیبی کارسالاری آذین

حبیبی کارسالاری آذین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
علائی کیانا

علائی کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
گلپایگانی پوریا

گلپایگانی پوریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسینی ولشکلائی سیده فاطمه

حسینی ولشکلائی سیده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بابائی ترکامی پوریا

بابائی ترکامی پوریا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قوچی مریم

قوچی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ابراهیمی امیر حسین

ابراهیمی امیر حسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
یحیائی سیدرضا

یحیائی سیدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رستمیان صدف

رستمیان صدف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رنجبرورندی فاطمه

رنجبرورندی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قریشی سیده ملیکا

قریشی سیده ملیکا

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدیان حسن

احمدیان حسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
امیری محمد جواد

امیری محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محسنی شکتائ سید مصطفی

محسنی شکتائ سید مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آقاخانی امیرعلی

آقاخانی امیرعلی

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فرهادی طنین

فرهادی طنین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شهریاری اریمی مهدیه

شهریاری اریمی مهدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آقاخانی امیررضا

آقاخانی امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فارابی خانقاهی پارسا

فارابی خانقاهی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عباسی اسبوئی علیرضا

عباسی اسبوئی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خناری علی

خناری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رادمنش محمد حسین

رادمنش محمد حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قربان زاد شیما

قربان زاد شیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عمادیان سیده آیدا

عمادیان سیده آیدا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قربانی سلاله

قربانی سلاله

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کلانتری فریدا

کلانتری فریدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نبی زاده دارابی امیرمحمد

نبی زاده دارابی امیرمحمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طیبی سودکلایی امیر حسین

طیبی سودکلایی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اصغری علیرضا

اصغری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فامیلی ستایش

فامیلی ستایش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اکبرخواه نوذری فاطمه

اکبرخواه نوذری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پاکدل عاطفه

پاکدل عاطفه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
معصومی اخگر سحر

معصومی اخگر سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تقوائی تینا

تقوائی تینا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صباغ دارابی سیده مریم

صباغ دارابی سیده مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بوداغی مالیدره آرمین

بوداغی مالیدره آرمین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسماعیلی ارزفونی مهدی

اسماعیلی ارزفونی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نصیری طالشی سیدامیرحسین

نصیری طالشی سیدامیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طیبی امیر حسین

طیبی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نورمحمدی قزلقیه پوریا

نورمحمدی قزلقیه پوریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدنژاد سحرناز

محمدنژاد سحرناز

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
انتظاری کیمیا

انتظاری کیمیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمودی مولائی محمد علی

محمودی مولائی محمد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رستم نژاد خشایار

رستم نژاد خشایار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گل چینی نژاد سنگ ریزه امیرمحمد

گل چینی نژاد سنگ ریزه امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
البویه نغمه

البویه نغمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سلمانی ساروی مائده

سلمانی ساروی مائده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عسکری امرئی سید مرتضی

عسکری امرئی سید مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمودزاده علی

محمودزاده علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مومنی دارابی علی

مومنی دارابی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عباسیان کیارش

عباسیان کیارش

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عمادی توسه ء سیده مائده

عمادی توسه ء سیده مائده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رنجبر علی

رنجبر علی

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آقاجان پورپاشا عابده

آقاجان پورپاشا عابده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زبردستی رضا

زبردستی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نیازی نرگس

نیازی نرگس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صابری مهدیه

صابری مهدیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صالحیان مهبد

صالحیان مهبد

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رستمی راد حسین

رستمی راد حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اسکندری سید محمد

اسکندری سید محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نباتیان مهرناز

نباتیان مهرناز

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ربیعی سید پویا

ربیعی سید پویا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خوش محمدی حسین

خوش محمدی حسین

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ذکریائی کیمیا

ذکریائی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نوروزی سوتهء محمد

نوروزی سوتهء محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خلیلیان سیده زهرا

خلیلیان سیده زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
وریانی علیرضا

وریانی علیرضا

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مسلمی پطرودی نرگس

مسلمی پطرودی نرگس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شهسوار کله سر محمدرضا

شهسوار کله سر محمدرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آقابراری علی

آقابراری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اکبری فاطمه زهرا

اکبری فاطمه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صداقتی پور مائده

صداقتی پور مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خادمی مائده

خادمی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حاجی پور پوریا

حاجی پور پوریا

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عابدی سید امیر حسین

عابدی سید امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آیدانی فواد

آیدانی فواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
معصوم نیا رضا

معصوم نیا رضا

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رزاقی عرفان

رزاقی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تورانی سمانه

تورانی سمانه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اطهری سیده محدثه

اطهری سیده محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خلیلی علیرضا

خلیلی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارعی پهنه کلائی سیده فاطمه

زارعی پهنه کلائی سیده فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
یعقوبی شبکلائی امیرفرهاد

یعقوبی شبکلائی امیرفرهاد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نوریان فاطمه

نوریان فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سعیدی مهداء

سعیدی مهداء

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
هاشمیان جویباری سیده فرخنده

هاشمیان جویباری سیده فرخنده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گوهردهی فرنام

گوهردهی فرنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسن نژاد آبکسری کسری

حسن نژاد آبکسری کسری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طهماسبی قصابسرائی کسری

طهماسبی قصابسرائی کسری

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کیاسودکلائی مینا

کیاسودکلائی مینا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قریشی سیده ناهید

قریشی سیده ناهید

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کلانتری سید محمد اسماعی

کلانتری سید محمد اسماعی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرتضوی نهال

مرتضوی نهال

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دواتی سامیا

دواتی سامیا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بخشایش محراب

بخشایش محراب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دهقان مرگاوی نیلوفر

دهقان مرگاوی نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امینی سودکلائی علی

امینی سودکلائی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فکری آبندانکشی فاطمه

فکری آبندانکشی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جعفری کسری

جعفری کسری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آبادیان هاجر

آبادیان هاجر

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سلمانیان ثمین

سلمانیان ثمین

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صالحی ایمنی محمد حسین

صالحی ایمنی محمد حسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ملازاده شاخالی محمد مهدی

ملازاده شاخالی محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسمعیلی محمد مهدی

اسمعیلی محمد مهدی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اندرواژ امیررضا

اندرواژ امیررضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عسگری فاطمه

عسگری فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عرب الیناز

عرب الیناز

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرج پور خاناپشتانی آرمین

فرج پور خاناپشتانی آرمین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هادیان سیده سارا

هادیان سیده سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوی دارابی سیده زهره

موسوی دارابی سیده زهره

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بردیده ابوالفضل

بردیده ابوالفضل

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مطیعی جویباری سیده پردیس

مطیعی جویباری سیده پردیس

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روشن ضمیر شایا

روشن ضمیر شایا

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قادریان عسل سادات

قادریان عسل سادات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرمان بر امیر حسن

فرمان بر امیر حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بابویه دارابکلائی فاطمه

بابویه دارابکلائی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانبانی زهرا

جهانبانی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفری کردخیلی افشین

جعفری کردخیلی افشین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اولادی قادیکلائی الهه

اولادی قادیکلائی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هراسانی علی

هراسانی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چلنگر سورکی مریم

چلنگر سورکی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدوی فرح آباد خیلی مهسا

مهدوی فرح آباد خیلی مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفائی اتوئی عرفان

صفائی اتوئی عرفان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
افشار کوثر

افشار کوثر

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسینی سیده فائزه

حسینی سیده فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فانی ساروی سیده حانیه

فانی ساروی سیده حانیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصغری لاریمی رضا

اصغری لاریمی رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امینی ماندی محله الناز

امینی ماندی محله الناز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خلج فاطمه

خلج فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فانی ساروی سیده الهام

فانی ساروی سیده الهام

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چینی ساز جویباری مریم

چینی ساز جویباری مریم

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نیکنام مبینا

نیکنام مبینا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمی فاطمه زهرا

قاسمی فاطمه زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
یزدانی یاسمن

یزدانی یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خیری محسن

خیری محسن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جلالی رضا

جلالی رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یعقوبی ارزفونی مهنا

یعقوبی ارزفونی مهنا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان زاده سورکی علیرضا

دهقان زاده سورکی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امرودی سحر

امرودی سحر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نیل فروش نگین

نیل فروش نگین

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرخ نژاد استخرپشتی سیده مریم

فرخ نژاد استخرپشتی سیده مریم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسکندری چراتی تمنا

اسکندری چراتی تمنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علی نژاد ذغالچالی حسین

علی نژاد ذغالچالی حسین

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائی کیادهی یاسمن

رضائی کیادهی یاسمن

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
میرزائی نازنین

میرزائی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اکرمی هانیه

اکرمی هانیه

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بابویه دارابی امین

بابویه دارابی امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذبیحی جمنانی فائزه

ذبیحی جمنانی فائزه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معماری پارمیس

معماری پارمیس

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طیبی سودکلائی آرزو

طیبی سودکلائی آرزو

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شیراوژن کیهان

شیراوژن کیهان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
یوسفیان مهدیه

یوسفیان مهدیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهیم پور گرجی محمد

ابراهیم پور گرجی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آقابراری سکینه

آقابراری سکینه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عمادی ولیکی سیده مبینا

عمادی ولیکی سیده مبینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوروزی دامیری سارا

نوروزی دامیری سارا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدیان نازنین

احمدیان نازنین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رنجبر اقمشهدی فاطمه

رنجبر اقمشهدی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فلاح پور کوتنائی کوثر

فلاح پور کوتنائی کوثر

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجفی ثانی علیرضا

نجفی ثانی علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نادری ماچکه پشتی عارفه

نادری ماچکه پشتی عارفه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کریمی نیا فرناز

کریمی نیا فرناز

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زمانی طالب قشلاقی الهه

زمانی طالب قشلاقی الهه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فقیه طبقدهی زهرا

فقیه طبقدهی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرزوقی رها

مرزوقی رها

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوی گرمستانی امیررضا

موسوی گرمستانی امیررضا

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
میرشفیعی لنگری سیده کیمیا

میرشفیعی لنگری سیده کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسفی لار فاطمه

اسفی لار فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عزیزی نگار

عزیزی نگار

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جعفری ترمی فاطمه زهرا

جعفری ترمی فاطمه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رحمتیان علی

رحمتیان علی

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سالاری نجمه

سالاری نجمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عالیشاه زهرا

عالیشاه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امامی کیاسری مسعود

امامی کیاسری مسعود

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباسی صبا

عباسی صبا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شاهمرادی سام

شاهمرادی سام

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسی نژاد محمدرضا

موسی نژاد محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ساداتی علمداردهی سید ابوالفضل

ساداتی علمداردهی سید ابوالفضل

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مویدی عسل

مویدی عسل

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صدیقی ساغر

صدیقی ساغر

اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضائی نوائی فاطمه

رضائی نوائی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسینی بالادزائی سیده فاضله

حسینی بالادزائی سیده فاضله

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امیری مرگاوی مژگان

امیری مرگاوی مژگان

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
طاهری کاوردی سیده فاطمه

طاهری کاوردی سیده فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جعفری سنگریزه آیناز

جعفری سنگریزه آیناز

شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
علی زاده کوکباغی علیرضا

علی زاده کوکباغی علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نورانی پهنه کلائی سیده زهرا

نورانی پهنه کلائی سیده زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فلاح سینا

فلاح سینا

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/7/2023 9:05:04 AM
Menu