بجنورد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بجنورد

محسنی فرزانه

محسنی فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

9سال کانونی / 167 آزمون

تجربی
عوض زاده مبینا

عوض زاده مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
محبی نجم آباد سبحان

محبی نجم آباد سبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
یزدی زاده محمدحسین

یزدی زاده محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد | روزانه

8سال کانونی / 135 آزمون

ریاضی
جباری سحر

جباری سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
لنگری علی

لنگری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
رضایی سیدامیرحسین

رضایی سیدامیرحسین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

7سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
ثروتی ثنا

ثروتی ثنا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

10سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
شیروانی نیره

شیروانی نیره

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
رسالتی شکوفه

رسالتی شکوفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
کمالی سجاد

کمالی سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
آرمند الهه

آرمند الهه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
محمددوست کامیار

محمددوست کامیار

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
جعفری حسین

جعفری حسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
اخوان سبا

اخوان سبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
شهسواری یگانه

شهسواری یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
فیاض رویا

فیاض رویا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
پسندیده امین

پسندیده امین

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
بهنام فر مریم

بهنام فر مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
فرج زاده احمد

فرج زاده احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مهنانی مهران

مهنانی مهران

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
رحمتی فاطمه

رحمتی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
دستجردی امیرمحمد

دستجردی امیرمحمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ریحانی محدثه

ریحانی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رحمانی فاطمه

رحمانی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
قدیمی نرجس

قدیمی نرجس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
همتیان بجنوردی علی رضا

همتیان بجنوردی علی رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
علوی سیدامین

علوی سیدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
طاهری صبا

طاهری صبا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ایزانلو علی

ایزانلو علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خسروی احمد

خسروی احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رشید محمد

رشید محمد

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
جان پرور پوریا

جان پرور پوریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
باقری سارا

باقری سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
روان بخش سپیده

روان بخش سپیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
برزگر سجاد

برزگر سجاد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

6سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
شمشیرگران شهریار

شمشیرگران شهریار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مکبر محمدجواد

مکبر محمدجواد

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
عابدی مرتضی

عابدی مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جودت غزل

جودت غزل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
پورطیبی کیمیا

پورطیبی کیمیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

7سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
مودی علی

مودی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عرب امیرحسین

عرب امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ریحانی زهرا

ریحانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
امینی امیرحسین

امینی امیرحسین

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
خسروپناه سارا

خسروپناه سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
شاه کرم سورن

شاه کرم سورن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
آینه بیگی مهدی

آینه بیگی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حمیدی زهرا

حمیدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسینی نژاد سیدرحیم

حسینی نژاد سیدرحیم

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
جوینی علی

جوینی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

6سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
حق بین فائزه

حق بین فائزه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
ابراهیمیان چاپشلو شهروز

ابراهیمیان چاپشلو شهروز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
لشکری سحر

لشکری سحر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مشتری زهرا

مشتری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بابایی مبینا

بابایی مبینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بذری علی

بذری علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
توکل فرزین

توکل فرزین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مقیمی پدرام

مقیمی پدرام

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
تاج گردان نگین

تاج گردان نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
امیدوار رضوان

امیدوار رضوان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
علی ابادی نگار

علی ابادی نگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
گلدادی حامد

گلدادی حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ابراهیمی عاطفه

ابراهیمی عاطفه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
هادیان حقیقی علی

هادیان حقیقی علی

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
رحمانی علی

رحمانی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
عزیزی ایمان

عزیزی ایمان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسین زاده داریوش

حسین زاده داریوش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
میرزائی غزل

میرزائی غزل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
موفق یساقی فاطمه

موفق یساقی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
گل پرور صادق

گل پرور صادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نورانی علی

نورانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جوینی امیرحسین

جوینی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
براتی نگین

براتی نگین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
یوسف اللهی آناهید

یوسف اللهی آناهید

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
سعیدی نسب فاطمه

سعیدی نسب فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سیدی سیده سارا

سیدی سیده سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خرسندی فر یاسمن

خرسندی فر یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صفری علی

صفری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عرفانیان ابوالفضل

عرفانیان ابوالفضل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
کوهی بهنام

کوهی بهنام

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
موسوی سیدمحمدمهدی

موسوی سیدمحمدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رحیمی گلناز

رحیمی گلناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رمضانیان باجگیران زینب

رمضانیان باجگیران زینب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ابراهیمی مهرشاد

ابراهیمی مهرشاد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حجازی لائین زهرا

حجازی لائین زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مظفری یاسمن

مظفری یاسمن

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
پهلوان حمزانلوئی امیرمحمد

پهلوان حمزانلوئی امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
غلام زاده محمد

غلام زاده محمد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
افضلی مهدی

افضلی مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قویدل عارف

قویدل عارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اعتضادی نرجس

اعتضادی نرجس

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
خانی قاسم

خانی قاسم

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
جرمک زهرا

جرمک زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فروغی فر مهتا

فروغی فر مهتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کورانی رامین

کورانی رامین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جمالیان بهنام

جمالیان بهنام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مه پیکران مهدیس

مه پیکران مهدیس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پناهی نژاد رضا

پناهی نژاد رضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پورگنابادی امیرسالار

پورگنابادی امیرسالار

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خزاعی هریوند محمد

خزاعی هریوند محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جلالی نیا حامدرضا

جلالی نیا حامدرضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صادقی فاطمه

صادقی فاطمه

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
صالح زاده زینب

صالح زاده زینب

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
ایزانلو هیوا

ایزانلو هیوا

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مکرمی علی

مکرمی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
برکات فاطمه

برکات فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
جعفری زهرا

جعفری زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نظری سارا

نظری سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسینی مقدم شهاب

حسینی مقدم شهاب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
وفادارقاسمی مهدیس

وفادارقاسمی مهدیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
منتظری مصطفی

منتظری مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
توزنده جانی مریم

توزنده جانی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امانی نگین

امانی نگین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جهانی محدثه

جهانی محدثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ضیغمی محمدی سینا

ضیغمی محمدی سینا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
جوانمردی چاپشلو امیررضا

جوانمردی چاپشلو امیررضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
یداللهی زهرا

یداللهی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضایی یگانه

رضایی یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خوش بیان فاطمه

خوش بیان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قدیمی نرگس

قدیمی نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شمشیرگران صدف

شمشیرگران صدف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جوینی زهرا

جوینی زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
وکیلی عاطفه سادات

وکیلی عاطفه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فریدی محمدحسین

فریدی محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
منفردی محدثه

منفردی محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عطائی سارا

عطائی سارا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
بابائی راد صدیقه

بابائی راد صدیقه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
چالیک غزل

چالیک غزل

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امیدی بردیا

امیدی بردیا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
گل پرور مهدیه

گل پرور مهدیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
یارمحمدی فاطمه

یارمحمدی فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
چوپانی آفاق

چوپانی آفاق

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمدی حدیثه

محمدی حدیثه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فلاح مهرجردی مهشید

فلاح مهرجردی مهشید

مديريت صنعتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
روحی علی

روحی علی

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شیروانی صالح

شیروانی صالح

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رسالتی محمد

رسالتی محمد

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جفاکش مقدم هانیه

جفاکش مقدم هانیه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رضایی هدیه

رضایی هدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قاسم زاده مقدم نیلوفر

قاسم زاده مقدم نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ساعدی عادل

ساعدی عادل

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اسعدی محدثه

اسعدی محدثه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اصغری مهنوش

اصغری مهنوش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد نیا علی

محمد نیا علی

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
خانی نژاد فاطمه

خانی نژاد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حسن پور طاهره

حسن پور طاهره

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
کمالی امیررضا

کمالی امیررضا

علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
آدینه پور ستایش

آدینه پور ستایش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
یاقوتی شایان

یاقوتی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
همتی امیرمحمد

همتی امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ایمانی امیرحسین

ایمانی امیرحسین

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سلیمانی محمد

سلیمانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
جفاکش پریسا

جفاکش پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شاکری مهدی

شاکری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حجتی نگار

حجتی نگار

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
نقابی علی

نقابی علی

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قدوسی شهریار

قدوسی شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عابدی بهاره

عابدی بهاره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
گریوانی توحید

گریوانی توحید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قلی پور عاطفه

قلی پور عاطفه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
یزدانی شقایق

یزدانی شقایق

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قربانی حبیب

قربانی حبیب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بازخانه ای فاطمه

بازخانه ای فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
برات زاده زهرا

برات زاده زهرا

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پروان نگین

پروان نگین

مهندسي پليمر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رمضانپور محمد

رمضانپور محمد

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خوشی مهبد

خوشی مهبد

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سیامکی سهیل

سیامکی سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي سيل زده خراسان شمالي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جوادی فر سمانه

جوادی فر سمانه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
درخشان بلال

درخشان بلال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحیمی نازنین

رحیمی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حمیدی سارا

حمیدی سارا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدپور فاطمه

محمدپور فاطمه

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ایزانلو بهاره

ایزانلو بهاره

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
گریوانی فاطمه

گریوانی فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
صمدی علیرضا

صمدی علیرضا

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اماندار مهدی

اماندار مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهشتی سیدپیمان

بهشتی سیدپیمان

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رمضانیان عرفان

رمضانیان عرفان

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عابدی مقدم آرش

عابدی مقدم آرش

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
افتخاری یگانه

افتخاری یگانه

مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رستگار رضا

رستگار رضا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جعفری مریم

جعفری مریم

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
روشن شکرانلو محمد

روشن شکرانلو محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رضائی هدیه

رضائی هدیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
براتی فاطمه

براتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بهشتی سیده فاطمه

بهشتی سیده فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحیمی روح الله

رحیمی روح الله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
وحیدی توران

وحیدی توران

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سرشار حامد

سرشار حامد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسینی سیدعلی

حسینی سیدعلی

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گلی مسعود

گلی مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نوری فاطمه

نوری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پهلوان مهدی

پهلوان مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فروتن شهرزاد

فروتن شهرزاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحیمی نژاد فاطمه

رحیمی نژاد فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پیرا فاطمه

پیرا فاطمه

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
متین فرد فاطمه

متین فرد فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عابدی فاطمه

عابدی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سازدار معصومه

سازدار معصومه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
درتومی علی اصغر

درتومی علی اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وحیدی فاطمه

وحیدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسدی معصومه

اسدی معصومه

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | محروم-بومي سيل زده خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
کاویانی سارا

کاویانی سارا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برزگران رضا

برزگران رضا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آروند یاسمن

آروند یاسمن

علوم کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
داوری محدثه

داوری محدثه

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پرسیا کیانا

پرسیا کیانا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ایزدخواه سعیده

ایزدخواه سعیده

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شارعی نگین

شارعی نگین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صبوری بیگان یاسین

صبوری بیگان یاسین

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
علی آبادی محسن

علی آبادی محسن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دهقان رضا

دهقان رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پاکدل محدثه

پاکدل محدثه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سهندی کیان

سهندی کیان

هنرهاي چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جنتی امیرمحمد

جنتی امیرمحمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جوان بخت زهرا

جوان بخت زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حقانی معصومه

حقانی معصومه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احسانی ثانی امیراحمد

احسانی ثانی امیراحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جهانی مهدی

جهانی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدی مروست رقیه السادات

احمدی مروست رقیه السادات

رياضيات وکاربردها|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفری فرنوش

جعفری فرنوش

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ایشان آقا یاشار

ایشان آقا یاشار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خادمی زهرا

خادمی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سعیدی کلاته سینا

سعیدی کلاته سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
امیدبخش قاسم

امیدبخش قاسم

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهیمی یگانه سادات

ابراهیمی یگانه سادات

حقوق|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدزاده رضا

احمدزاده رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
یزدانی صبا

یزدانی صبا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امانی گودری لیلا

امانی گودری لیلا

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ایزانلو فاطمه

ایزانلو فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ایرانی زهره

ایرانی زهره

مترجمي زبان عربي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
انوری مهسا

انوری مهسا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فخرفاطمی سیدکورش

فخرفاطمی سیدکورش

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پوردلان نیلوفر

پوردلان نیلوفر

مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حیدری زینب

حیدری زینب

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عباسی محمدصادق

عباسی محمدصادق

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
افراز علیرضا

افراز علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
دهنوی امید

دهنوی امید

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/3/2023 2:24:20 AM
Menu