بستك

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بستك

بهزاد مریم

بهزاد مریم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
میری الناز

میری الناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رحیمی شیوا

رحیمی شیوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ارژه مرجان

ارژه مرجان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
احمدی رضا

احمدی رضا

مهندسي عمران|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
ابراهیمی محمد

ابراهیمی محمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
د ن ملیحه

د ن ملیحه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
توحیدی فرخنده

توحیدی فرخنده

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسین پور اسامه

حسین پور اسامه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نظام زاده فاطمه

نظام زاده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زمردیان الناز

زمردیان الناز

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خوشبخت عبدالرحیم

خوشبخت عبدالرحیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خارج ره مریم

خارج ره مریم

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
منصوری سیدمحمد

منصوری سیدمحمد

مهندسي معماري|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سهیلی عبدالمتین

سهیلی عبدالمتین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسینی فهیمه

حسینی فهیمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سعیدی عمران

سعیدی عمران

مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
منصوری محمد

منصوری محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جاودانی ابراهیم

جاودانی ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عبدالله پور فرید

عبدالله پور فرید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سید رازی محمد

سید رازی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قاسمی سهیل

قاسمی سهیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عبادی مجتبی

عبادی مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سلمانی رقیه

سلمانی رقیه

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدی فرزانه

محمدی فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شهبازجو مروان

شهبازجو مروان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بافندگان شیما

بافندگان شیما

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آذری فایزه

آذری فایزه

مشاوره|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مباشری شکیبا

مباشری شکیبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مندیلی یونس

مندیلی یونس

جغرافيا|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حبشی نژاد مریم

حبشی نژاد مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دوزندگان کلثوم

دوزندگان کلثوم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پوراراد احمد

پوراراد احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اخشیج عدنان

اخشیج عدنان

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ساعی فاطمه

ساعی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عدلی زاده قاسم

عدلی زاده قاسم

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
راستگو محمد

راستگو محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسین نیا شهاب

حسین نیا شهاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پورمحمد محمد

پورمحمد محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خدادوست جمال

خدادوست جمال

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدی محمد

احمدی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
تخلد احمد

تخلد احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلجوقی عبدالله

سلجوقی عبدالله

مشاوره|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدی عبداله

محمدی عبداله

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خاتوله مریم

خاتوله مریم

علوم ورزشي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
محمدپور علی

محمدپور علی

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/1/2023 8:03:26 AM
Menu