جم

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر جم

وطن خواه مرتضی

وطن خواه مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
موسوی سید فرزاد

موسوی سید فرزاد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سلیمی محمد امین

سلیمی محمد امین

مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سعادت محمدرضا

سعادت محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خسروی پور رر حسین

خسروی پور رر حسین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جعفری برزیان صنم

جعفری برزیان صنم

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمودی عاطفه

محمودی عاطفه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پروین زاده فاطمه

پروین زاده فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شریفی نژاد رر زهرا

شریفی نژاد رر زهرا

نقاشي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
جعفری رر هانیه

جعفری رر هانیه

ارتباطتصويري|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
زبردست هدی

زبردست هدی

علوم ورزشي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فیروزی امیر حسین

فیروزی امیر حسین

مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نیک بین سید مهدی

نیک بین سید مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پر همت احمدرضا

پر همت احمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/3/2023 12:04:40 PM
Menu