بندر دير

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بندر دير

مومنی امیر رضا

مومنی امیر رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز | روزانه

8سال کانونی / 130 آزمون

ریاضی
بردستانی محمدحسین

بردستانی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

9سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
فخرایی علی

فخرایی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

8سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
رحمانی کاوه

رحمانی کاوه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
فرض زهرا

فرض زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

8سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
ربیعی زینب

ربیعی زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
موذن محمدامین

موذن محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فریدونی حسین

فریدونی حسین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عوض زاده میترا

عوض زاده میترا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مرشدی زهرا

مرشدی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حیدری فاطمه

حیدری فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
محمودی زینب

محمودی زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احمدیان مجید

احمدیان مجید

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ایزدی پویا

ایزدی پویا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
افشین تبار بهار

افشین تبار بهار

علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
بحرینی عباس

بحرینی عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
زبیری علیرضا

زبیری علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
تمیمی علیرضا

تمیمی علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عبدالهی مژگان

عبدالهی مژگان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاسمی زهرا

قاسمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دراهکی زینب

دراهکی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سروش رعنا

سروش رعنا

مهندسي معماري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
درستکار زهرا

درستکار زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عابدی علی

عابدی علی

مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پاریابی مجتبی

پاریابی مجتبی

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بیابانی محمد

بیابانی محمد

مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
کرمی شعار علیرضا

کرمی شعار علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شاهدی نیا علی

شاهدی نیا علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کمالی امیررضا

کمالی امیررضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدپور فاطمه

محمدپور فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسیری اسما

اسیری اسما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
دراهکی لیلا

دراهکی لیلا

نقاشي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

هنر
ثنایی زهرا

ثنایی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
چراغی میمندی حسام الدین

چراغی میمندی حسام الدین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عابدی علی

عابدی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
غریبی علی

غریبی علی

مديريت مالي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رامی فاطمه

رامی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جمالی امید

جمالی امید

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شفیق نیا حسین

شفیق نیا حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شاکرصفت سپیده

شاکرصفت سپیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارعی زعیم

زارعی زعیم

مهندسي عمران|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شورش زاده ریحانه

شورش زاده ریحانه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بحرانی علی

بحرانی علی

مهندسي معماري|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهمنش زاده مهرنوش

بهمنش زاده مهرنوش

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فخرایی محمدحسین

فخرایی محمدحسین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
درویشی علیرضا

درویشی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مغدانی فاطمه

مغدانی فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهران پور زهرا

مهران پور زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
یزدان پناه ساینا

یزدان پناه ساینا

اقتصاد|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ذالفقارگیر سیده مرضیه

ذالفقارگیر سیده مرضیه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مظلومی فاطمه

مظلومی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غلامی محمدامین

غلامی محمدامین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دشتی مغدانی محدثه

دشتی مغدانی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آشنا امیرمحمد

آشنا امیرمحمد

معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز | محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عباسی مهدی

عباسی مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کشاورز علیرضا

کشاورز علیرضا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ایزدی سینا

ایزدی سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بحرینی محمدعلی

بحرینی محمدعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تقوی زاده علیرضا

تقوی زاده علیرضا

الکترونيک ومخابرات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ناطقی پور علی

ناطقی پور علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاجیان فرشته

حاجیان فرشته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضایی پریسا

رضایی پریسا

مهندسي عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زارعی علیرضا

زارعی علیرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عابدی رضا

عابدی رضا

مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اتش پوش علیرضا

اتش پوش علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جدید محمدصابر

جدید محمدصابر

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرض برهان

فرض برهان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فخرایی حسین

فخرایی حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رنجبر سینا

رنجبر سینا

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ساری شهاب

ساری شهاب

مهندسي مکانيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خیاط حامد

خیاط حامد

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
امیدی حمیدرضا

امیدی حمیدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمودی مریم

محمودی مریم

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
موسوی سیدعابد

موسوی سیدعابد

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/7/2023 6:59:36 AM
Menu