فرخ شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فرخ شهر

دهقان مهرشاد

دهقان مهرشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
همایونی مهدی

همایونی مهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ميبد | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
همایونی مهدیس

همایونی مهدیس

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
پور عبدالله پیام

پور عبدالله پیام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
درخشنده سید پویا

درخشنده سید پویا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
مقصودی محمدحسین

مقصودی محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ربیعی زهرا

ربیعی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پناهی زبنب

پناهی زبنب

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
محمدی شیرین

محمدی شیرین

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
خورشیدی مائده

خورشیدی مائده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
دهقان راضیه

دهقان راضیه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شاهقلیان مهدی

شاهقلیان مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهارمحال و بختياري

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قاسم پور امیر

قاسم پور امیر

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قاسم پور امین

قاسم پور امین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قهرمان منصوره

قهرمان منصوره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابراهیمی راضیه

ابراهیمی راضیه

مشاوره|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
میرزاپور قهفرخی سجاد

میرزاپور قهفرخی سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شاهقلیان امین

شاهقلیان امین

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فرهنگیان طنین

فرهنگیان طنین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهری دانیال

مهری دانیال

فيزيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شهابی مهدی

شهابی مهدی

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شاهقلیان زهرا

شاهقلیان زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
چراغی علیرضا

چراغی علیرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
کرم پور ابراهیم

کرم پور ابراهیم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
غریبی محمد مهدی

غریبی محمد مهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عبدی فاطمه

عبدی فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
کیهانی سعید

کیهانی سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
طاهری علی

طاهری علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
گودرزی حدیث

گودرزی حدیث

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
علی بابایی قهفرخی ثنا

علی بابایی قهفرخی ثنا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اسلامی زاده هانیه

اسلامی زاده هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
علی اکبریان مائده

علی اکبریان مائده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خسرویان سرچاهی علی اصغر

خسرویان سرچاهی علی اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ضیایی علیرضا

ضیایی علیرضا

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدی دهنوی سیده راحله

محمدی دهنوی سیده راحله

علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهاقانی نرجس

دهاقانی نرجس

گردشگري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قادریان نرگس

قادریان نرگس

مهندسي عمران|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ادیب علی

ادیب علی

اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاتحی پوریا

فاتحی پوریا

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طاقونی مظاهر

طاقونی مظاهر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صالحی زهرا

صالحی زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابراهیمی مریم

ابراهیمی مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کیانپور کیمیا

کیانپور کیمیا

علوم سياسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عظیمی مبینا

عظیمی مبینا

علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسویان سیداحمدرضا

موسویان سیداحمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هاشمی زهرا

هاشمی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آقابابایی ابوالفضل

آقابابایی ابوالفضل

مهندسي کشتي /موتور/|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
یاری گشنیگانی علیرضا

یاری گشنیگانی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مشرف ثمین

مشرف ثمین

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نادری پوریا

نادری پوریا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عجمی علی

عجمی علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شریفی سجاد

شریفی سجاد

مهندسي برق|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
یگانگی دستگردی مجتبی

یگانگی دستگردی مجتبی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سرشاد علی

سرشاد علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عیدی مهدی

عیدی مهدی

علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شهریاری رضا

شهریاری رضا

مهندسي عمران|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/29/2023 11:49:57 AM
Menu