صالح آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر صالح آباد

طالبی کهدوئی محمد صادق

طالبی کهدوئی محمد صادق

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
جلالی دولی جلال احمد

جلالی دولی جلال احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضويچ

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
اباد زاده زهرا

اباد زاده زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رحیم پور زینب

رحیم پور زینب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عظیم زاده فراهی مسلم

عظیم زاده فراهی مسلم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضويچ

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
احمدی مهسا

احمدی مهسا

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حسن زاده حلیمه

حسن زاده حلیمه

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رادمنش رضا

رادمنش رضا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
انبوزن زهرا

انبوزن زهرا

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادفقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مسافری دولی جلال علیرضا

مسافری دولی جلال علیرضا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عرب باصری سپیده

عرب باصری سپیده

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حاجی پور شریف

حاجی پور شریف

زبان وادبيات عربي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ادوی بلال

ادوی بلال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضويچ

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
جعفری قلعه حمامی عمار

جعفری قلعه حمامی عمار

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
وهابی سقر چشمه یوکابد

وهابی سقر چشمه یوکابد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شهریاری نسرین

شهریاری نسرین

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
یوسفی ابوذر

یوسفی ابوذر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بهبودی حاجی اباد کاظم

بهبودی حاجی اباد کاظم

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بالوانه علی

بالوانه علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضويچ

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
احسانی کیا محمد

احسانی کیا محمد

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زوری تیموری ظهیر

زوری تیموری ظهیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضويچ

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحیم پور جنت آبادی علی

رحیم پور جنت آبادی علی

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قربانی شورستانی امیر حسین

قربانی شورستانی امیر حسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
یزدانی فرد علیرضا

یزدانی فرد علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضويچ

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فتحی پور مرضیه

فتحی پور مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عظیمی اسماعیل

عظیمی اسماعیل

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علیجانی زهرا

علیجانی زهرا

نقاشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
قمری زینب

قمری زینب

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدپور فواد

احمدپور فواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اشکیور جابر

اشکیور جابر

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدخانی محمد

محمدخانی محمد

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مالی تیموری همت آبادی عاطفه

مالی تیموری همت آبادی عاطفه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جانی کلاته شریف صفورا

جانی کلاته شریف صفورا

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شارزولی فاطمه

شارزولی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خوافی اسما

خوافی اسما

مترجمي زبان عربي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/2/2023 4:23:20 PM
Menu