سلطان آبادسبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سلطان آبادسبزوار

عزیز مریم

عزیز مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
کیخسروی علیرضا

کیخسروی علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
چوپانی محمد

چوپانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مشکانی حمیدرضا

مشکانی حمیدرضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

زبان
رباط جزی مهلاسادات

رباط جزی مهلاسادات

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
چوپانی مهدیه

چوپانی مهدیه

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رباط جزی مرضیه

رباط جزی مرضیه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
هاشمی نژاد صغراسادات

هاشمی نژاد صغراسادات

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عمادی سید مهدی

عمادی سید مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سبزوی مریم

سبزوی مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
علیکی فاطمه

علیکی فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عروجی کوثر

عروجی کوثر

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
علیمی مجتبی

علیمی مجتبی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ترخاصی ام کلثوم

ترخاصی ام کلثوم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اله وردی مهدی

اله وردی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/2/2023 4:31:41 PM
Menu