رشتخوار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رشتخوار

عابدی مهلا

عابدی مهلا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
باقرزاده مینا

باقرزاده مینا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
رشتخواری خیرآبادی نرگس

رشتخواری خیرآبادی نرگس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
پردل مریم

پردل مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
باقرزاده ابوالفضل

باقرزاده ابوالفضل

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
شیخی فاطمه

شیخی فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
عباس نژاد جواد

عباس نژاد جواد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صاحبدل نوق علی

صاحبدل نوق علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
موسوی مقدم سیده زهرا

موسوی مقدم سیده زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پردل امیرحسین

پردل امیرحسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حیدری فاطمه

حیدری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احسانیان فاطمه

احسانیان فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عابدین زاده اکرم

عابدین زاده اکرم

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شمس اسماعیل

شمس اسماعیل

مهندسي پزشکي|دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عابدی علی

عابدی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فلاح رشتخوار فرزانه

فلاح رشتخوار فرزانه

علوم ورزشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
تنهایی فاطمه

تنهایی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
علی نیا حسین

علی نیا حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سالاری اول عبس آباد سعید

سالاری اول عبس آباد سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
آبار زهرا

آبار زهرا

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
باقریان امیررضا

باقریان امیررضا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رمضانی مقدم مجتبی

رمضانی مقدم مجتبی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نوروز زاده فاطمه

نوروز زاده فاطمه

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بهشتی علیرضا

بهشتی علیرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قلی زاده بهناز

قلی زاده بهناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رشخواری زاده امیرحسن

رشخواری زاده امیرحسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سعادتی صادق

سعادتی صادق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رحمانی امیرمحمد

رحمانی امیرمحمد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زبان بر سیدسجاد

زبان بر سیدسجاد

علوم سياسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
احمدپور امیرحسین

احمدپور امیرحسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گرگانی سحر

گرگانی سحر

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خرسند مصطفی

خرسند مصطفی

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
کلانی محدثه

کلانی محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فائزی زهرا

فائزی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فهیمی امید

فهیمی امید

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فیضی زهرا

فیضی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تنهای اکبرآباد زینب

تنهای اکبرآباد زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
چوبی رشتخوار علیرضا

چوبی رشتخوار علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رحمتی علی

رحمتی علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
علیزاده مهلا

علیزاده مهلا

حسابداري|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عباسی مائده

عباسی مائده

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضایی سعید

رضایی سعید

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مهرپرور فاطمه

مهرپرور فاطمه

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نجف پور ثانی محسن

نجف پور ثانی محسن

حقوق|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شیدائی نفیسه

شیدائی نفیسه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
علی نیا محمد

علی نیا محمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسن پور نجمه

حسن پور نجمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پارسا زهرا

پارسا زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/4/2023 8:31:55 PM
Menu