سرخس

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سرخس

گلشنی فاطمه

گلشنی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ملک زاده زهرا

ملک زاده زهرا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مجیدی ایوری کوثرالسادات

مجیدی ایوری کوثرالسادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شیرین کار امیر حسین

شیرین کار امیر حسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شکیبا متین

شکیبا متین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
شهریور سرچشمه مهلا

شهریور سرچشمه مهلا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حکیمی راد عاطفه

حکیمی راد عاطفه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زکنی محمدرضا

زکنی محمدرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضایی محدثه

رضایی محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/4/2023 10:18:39 PM
Menu