تايباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تايباد

صفری عرفان

صفری عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
توکلیان نیلوفر

توکلیان نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
صاحبدادی محمدصالح

صاحبدادی محمدصالح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
نیک قدمی حسینی ئی ثمین

نیک قدمی حسینی ئی ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ماهر بهلولی خیابانی زهرا

ماهر بهلولی خیابانی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قربان پور هدیه

قربان پور هدیه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

زبان
ملاحسینی الیاس

ملاحسینی الیاس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمد دوست یاسر

محمد دوست یاسر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رفیعی مطهره

رفیعی مطهره

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رضائی سنگانی سجاد

رضائی سنگانی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سلیمانی هادی

سلیمانی هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
یوسفی شایان

یوسفی شایان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
علیمرادی امیرحسین

علیمرادی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
انصاری مهدی

انصاری مهدی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صفاری سنگانی سمیه

صفاری سنگانی سمیه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
شجاعی فاطمه

شجاعی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
گل محمدی آرزو

گل محمدی آرزو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پوراسدی بهلولی فاطمه

پوراسدی بهلولی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
مولای ذکریائی صحرا

مولای ذکریائی صحرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مولای ذکریائی ساحل

مولای ذکریائی ساحل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فاضلی مهنا

فاضلی مهنا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سعادت طرقی پروانه

سعادت طرقی پروانه

علوم ومهندسي اب|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهبودی محدثه

بهبودی محدثه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

زبان
حاتمی مبینا

حاتمی مبینا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
حکیمی آبقه کوثر

حکیمی آبقه کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
وظیفه مند فاطمه

وظیفه مند فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
توحیدی نسب حسنا

توحیدی نسب حسنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
وظیف مند ذکیه

وظیف مند ذکیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صیادی سحر

صیادی سحر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدی آصف

محمدی آصف

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
مجددی محمدمهدی

مجددی محمدمهدی

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ملاحسینی راضیه

ملاحسینی راضیه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بیگی صغری

بیگی صغری

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نخوابی ابقه ئی سعید

نخوابی ابقه ئی سعید

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
شیرمحمدی صائمه

شیرمحمدی صائمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زینلی سلمان

زینلی سلمان

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
زینلی امیرحسین

زینلی امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شکوری فرزنه ئی انسیه

شکوری فرزنه ئی انسیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عزیزانی فرشید

عزیزانی فرشید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گردش برابادی احسان

گردش برابادی احسان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مختاری انیس

مختاری انیس

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

زبان
رنگیان زهرا

رنگیان زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 31 آزمون

زبان
رضائی مشهد ریزه ئی حمیده

رضائی مشهد ریزه ئی حمیده

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاروقی شفیع الرحمان

فاروقی شفیع الرحمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قائنی پساوه رضا

قائنی پساوه رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اعظمی حسینی ئی مرجان

اعظمی حسینی ئی مرجان

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
پزشک اسماء

پزشک اسماء

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رستمی نازنین

رستمی نازنین

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رنجبر استادی بهناز

رنجبر استادی بهناز

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ثنائی فر فریده

ثنائی فر فریده

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صیادی مریم

صیادی مریم

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
واحدی حانیه

واحدی حانیه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
باعقیده استادی احمد

باعقیده استادی احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دین محمدی مائده

دین محمدی مائده

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
گلثومیان معصومه

گلثومیان معصومه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
یادگاری مریم

یادگاری مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
آبقه پشته ئی فاطمه

آبقه پشته ئی فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صاحبدادی سینا

صاحبدادی سینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ارشد استادی سعید

ارشد استادی سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حمیدی کهجه ئی مصیب

حمیدی کهجه ئی مصیب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدی استادی زینب

احمدی استادی زینب

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
برات زاده محمدرضا

برات زاده محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طیبین حانیه

طیبین حانیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خسروی مریم

خسروی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
طغانی ایمان

طغانی ایمان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توسلی محمد

توسلی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
لطفی کوه آبادی مریم

لطفی کوه آبادی مریم

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جامی جهان آبادی سارا

جامی جهان آبادی سارا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
وفائی استادی محمد

وفائی استادی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضادوست حانیه

رضادوست حانیه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
برآبادی قادرآباد سمیه

برآبادی قادرآباد سمیه

مهندسي برق|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
یحیائی ایله ئی نگین

یحیائی ایله ئی نگین

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زابلی بهلولی امیرحسین

زابلی بهلولی امیرحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حنفی کوشککی مریم

حنفی کوشککی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسینی شعار بهلولی فاطمه

حسینی شعار بهلولی فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نیک محمدی مائده

نیک محمدی مائده

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
بابره سیما

بابره سیما

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عظیمی پور طاهره

عظیمی پور طاهره

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قالی باف مرجان

قالی باف مرجان

جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زیبادوست بهلولی سیف الله

زیبادوست بهلولی سیف الله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شکری رامین

شکری رامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احراری سنگانی ابراهیم

احراری سنگانی ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قانع محمد آبادی یاسمن

قانع محمد آبادی یاسمن

علوم ورزشي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قاسمی بهمن

قاسمی بهمن

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فدائی آسیه

فدائی آسیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عزیززاده ریزه ئی عبدالباسط

عزیززاده ریزه ئی عبدالباسط

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
والی اللهی تونه ئی علی

والی اللهی تونه ئی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موقرحسین زائی فاطمه

موقرحسین زائی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ذوالفقاری سنگانی فاطمه

ذوالفقاری سنگانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پوراسدالهی مرضیه

پوراسدالهی مرضیه

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سلیمانی شیرخانی محدثه

سلیمانی شیرخانی محدثه

تاريخ|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
علی محمدی سعدآبادی محدثه

علی محمدی سعدآبادی محدثه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مردان دوست جعفر

مردان دوست جعفر

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نجفی مقدم ایمان

نجفی مقدم ایمان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خواجه احمدی مهسا

خواجه احمدی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسداللهی سمانه

اسداللهی سمانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فهمیده فهیمه

فهمیده فهیمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قادری میلاد

قادری میلاد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نطاق ملیحه

نطاق ملیحه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساق سلیمانی متین

ساق سلیمانی متین

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حنفی معید

حنفی معید

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امانی یوسف آبادی محمد

امانی یوسف آبادی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اصغرزاده نیما

اصغرزاده نیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مقری ریزه ئی ابراهیم

مقری ریزه ئی ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عرب اللهی عطیه

عرب اللهی عطیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
غلامی حسن

غلامی حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
امینی حسن

امینی حسن

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نعمتی پرنیا

نعمتی پرنیا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هروی سجاد

هروی سجاد

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مردان دوست بهلولی سجاد

مردان دوست بهلولی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رستمی تیموری حانیه

رستمی تیموری حانیه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شریفی خالد

شریفی خالد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رفیعی مشهد ریزه ئی مبین

رفیعی مشهد ریزه ئی مبین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
تیموری باخرزی اسماء

تیموری باخرزی اسماء

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شاکری زکریا

شاکری زکریا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
چابک سمیه

چابک سمیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 10:20:10 AM
Menu