سبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سبزوار

حسینی هوشیار سیدسینا

حسینی هوشیار سیدسینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

10سال کانونی / 167 آزمون

تجربی
آذریار علی اکبر

آذریار علی اکبر

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

8سال کانونی / 156 آزمون

تجربی
خیرآبادی مینا

خیرآبادی مینا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

8سال کانونی / 153 آزمون

تجربی
شاکریان فائزه

شاکریان فائزه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

8سال کانونی / 140 آزمون

ریاضی
شاکریان لیلا

شاکریان لیلا

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

8سال کانونی / 134 آزمون

انسانی
سعادت منش مریم

سعادت منش مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
دیانی علی

دیانی علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

7سال کانونی / 130 آزمون

ریاضی
رمضانی محدثه

رمضانی محدثه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

8سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
رودسرابی محمد

رودسرابی محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
چشمی یگانه سادات

چشمی یگانه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
طبسی زهرا

طبسی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

8سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
فاتحی فرد امیرحسین

فاتحی فرد امیرحسین

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
غلامی هدیه

غلامی هدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | محروم-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
شهرآبادی علیرضا

شهرآبادی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
کسکنی ریحانه

کسکنی ریحانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
متقی شریف نازنین

متقی شریف نازنین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
رامشینی صادق

رامشینی صادق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
سراجه مرضیه

سراجه مرضیه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
علمی مقدم محسن

علمی مقدم محسن

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
رجب پور چشمی زهرا

رجب پور چشمی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
فسنقری فاطمه

فسنقری فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
بیدی مریم

بیدی مریم

مهندسي طبيعت|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مصلح پور سعید

مصلح پور سعید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مناجاتی پور سینا

مناجاتی پور سینا

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
قنبری مقدم امیرحسین

قنبری مقدم امیرحسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
کرمی بیارجمندی محمد

کرمی بیارجمندی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
یزدان پناه صفورا

یزدان پناه صفورا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
صفاری سید امیر رضا

صفاری سید امیر رضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عدلی ثمین

عدلی ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
دارینی مجید

دارینی مجید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
امیری اول فائزه

امیری اول فائزه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

6سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
هوشمند دلیر محمد

هوشمند دلیر محمد

اقتصادکشاورزي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عارفخانی مجید

عارفخانی مجید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
مسکنی مینا

مسکنی مینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
انارکی رباطی مینا

انارکی رباطی مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
تاتار مرضیه

تاتار مرضیه

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
صالحی سیما

صالحی سیما

مهندسي پزشکي|دانشگاه نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
عنابستانی رومینا

عنابستانی رومینا

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
رازقندی سارا

رازقندی سارا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

زبان
محمدی محدثه

محمدی محدثه

مهندسي شيمي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
نقیبی نسب زهراسادات

نقیبی نسب زهراسادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خوش سخن امیرحسین

خوش سخن امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
فاضلی علی آباد نادیا

فاضلی علی آباد نادیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
کریمی بهروز

کریمی بهروز

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خرم پور امیرمحمد

خرم پور امیرمحمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قلعه نوی عرفان

قلعه نوی عرفان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
برزنونی علی

برزنونی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
آذری آیدا

آذری آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
جیردهی شایان

جیردهی شایان

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

زبان
شکری سجاد

شکری سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فائزنیا محمد

فائزنیا محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صداقتی راد محسن

صداقتی راد محسن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بیدخوری زهرا

بیدخوری زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قلیچی آرمان

قلیچی آرمان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فلاحی فر امیرحسین

فلاحی فر امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
آبرون ابوالفضل

آبرون ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسینی راد فاطمه سادات

حسینی راد فاطمه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
بصیرتی راد نجمه

بصیرتی راد نجمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نامنی ایمان

نامنی ایمان

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
تدین فر مهدی

تدین فر مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جنتی توپکانلو کیمیا

جنتی توپکانلو کیمیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رحیم زاده جواد

رحیم زاده جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جهانبانی فر علی

جهانبانی فر علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فلاح مهدیار

فلاح مهدیار

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
طبسی محسن

طبسی محسن

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
توکل محمدمهدی

توکل محمدمهدی

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قلعه نوی امیرحسین

قلعه نوی امیرحسین

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
فاضل محمدیوسف

فاضل محمدیوسف

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فاتحی زاده اعظم

فاتحی زاده اعظم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
علیزاده مریم

علیزاده مریم

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
علیزاده ثانی شکیبا

علیزاده ثانی شکیبا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
فاتحی زاده تکتم

فاتحی زاده تکتم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
توکلیان پگاه السادات

توکلیان پگاه السادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهرآبادی عاطفه

بهرآبادی عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خسروجردی امیرحسین

خسروجردی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
تورانی امین

تورانی امین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
طزری ساجده

طزری ساجده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رئوف فاطمه

رئوف فاطمه

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سلطانی محدثه

سلطانی محدثه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نورآبادی سینا

نورآبادی سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شاهی نگین

شاهی نگین

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

زبان
سرباز دلیر ساجده

سرباز دلیر ساجده

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
افچنگی فاطمه

افچنگی فاطمه

زمين شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
دشتی علی

دشتی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نارنجی ثانی بیتا

نارنجی ثانی بیتا

علوم تربيتي|دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
کرابی مهدی

کرابی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
میرعماد محمد

میرعماد محمد

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
میمری علی

میمری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمدآبادی مهدیه

احمدآبادی مهدیه

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
کیانی مقدم آیدا

کیانی مقدم آیدا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مجتبائی سیدامیررضا

مجتبائی سیدامیررضا

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
صفائی نیا علیرضا

صفائی نیا علیرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
زارعی سیدآرین

زارعی سیدآرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسینی برآبادی سیدمحمد

حسینی برآبادی سیدمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عبادی زهرا

عبادی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کروجی مهدی

کروجی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دل آسائی فائزه

دل آسائی فائزه

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
چشمی فائزه

چشمی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آرمین نسب نفیسه

آرمین نسب نفیسه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کریمیان مبینا

کریمیان مبینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسکندری سبزوار حسام

اسکندری سبزوار حسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کرابی نرگس

کرابی نرگس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جلمبادانی جواد

جلمبادانی جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابارشی حسین

ابارشی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خسروی رضا

خسروی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صارمی زهرا

صارمی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابراهیمی احسان

ابراهیمی احسان

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
طاهری مریم

طاهری مریم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عربخانی ابوالفضل

عربخانی ابوالفضل

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ربانی سبا

ربانی سبا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فیض آبادی نازنین

فیض آبادی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بازقندی مبینا

بازقندی مبینا

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حسن پور زینب

حسن پور زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آلدرون هانیه

آلدرون هانیه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اشکان یاسمن

اشکان یاسمن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فرزانه مینا

فرزانه مینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
علائی فر سبحان

علائی فر سبحان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دارینی صبا

دارینی صبا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
برادران فیروزآبادی آرمان

برادران فیروزآبادی آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خسروجردی محمدعلی

خسروجردی محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدی محمد

محمدی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
هاشمی سیدعلی

هاشمی سیدعلی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
پوریان فائزه

پوریان فائزه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدآبادی محمد

احمدآبادی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نصر آبادی اسماعیل

نصر آبادی اسماعیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شبیری فاطمه سادات

شبیری فاطمه سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پرنیان فر شقایق

پرنیان فر شقایق

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شمسی آریان امیرحسین

شمسی آریان امیرحسین

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کرامتی مبینا

کرامتی مبینا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سنگ سفیدی محمد

سنگ سفیدی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خسروجردی نفیسه

خسروجردی نفیسه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زرقی یاسین

زرقی یاسین

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
افضلی مصطفی

افضلی مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ایزدیان ندا

ایزدیان ندا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خسروآبادی زهرا

خسروآبادی زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ایزدی نظر امیرحسین

ایزدی نظر امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رئوفی نیا حانیه

رئوفی نیا حانیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قزی مجید

قزی مجید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوی مجد علیرضا

موسوی مجد علیرضا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
علی آبادی احسان

علی آبادی احسان

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهرزادیان هادی

مهرزادیان هادی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شوریده یزدی صبا

شوریده یزدی صبا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عرفان دوست سارا

عرفان دوست سارا

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
استیری مهدیه

استیری مهدیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
علوی دانا سیدمحمدمتین

علوی دانا سیدمحمدمتین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
برادران هستی

برادران هستی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فشتنقی سید جواد

فشتنقی سید جواد

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
طبسی میلاد

طبسی میلاد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

زبان
سعیدی نیک عسل

سعیدی نیک عسل

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خورسندی بهار مصطفی

خورسندی بهار مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
توسلی مریم

توسلی مریم

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
کیوانلوشهرستانکی اسما

کیوانلوشهرستانکی اسما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جباری ثانی محمدرسول

جباری ثانی محمدرسول

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سنگ سفیدی محمد

سنگ سفیدی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابتکار سیده سارا

ابتکار سیده سارا

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ارزنده فاطمه سادات

ارزنده فاطمه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کریمی مهرداد

کریمی مهرداد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بینقی محمد

بینقی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شهیدی فر زهرا

شهیدی فر زهرا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زاهدی ابوالفضل

زاهدی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دلبری سیدمحمد

دلبری سیدمحمد

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
استاجی مینا

استاجی مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ایمانفر فاطمه

ایمانفر فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رستمی سبزوار زهرا

رستمی سبزوار زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پورسعادت مریم

پورسعادت مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عنابستانی صالح

عنابستانی صالح

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بهرامی ایمان

بهرامی ایمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نقابشکی مبینا

نقابشکی مبینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شریفی فاطمه

شریفی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اعتباری مونس

اعتباری مونس

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خیرآبادی علی

خیرآبادی علی

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رودسرابی معین

رودسرابی معین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهنامی فر زهرا

بهنامی فر زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کوثری کیمیا

کوثری کیمیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سلطانی نسب سیمین

سلطانی نسب سیمین

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
داورجو عباس

داورجو عباس

مديريت مالي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
پارسایی نفیسه

پارسایی نفیسه

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
برهانی مهسا

برهانی مهسا

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
آشتا مژگان

آشتا مژگان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ادیب علیرضا

ادیب علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
باغانی صدف

باغانی صدف

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهرخواه مریم

مهرخواه مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
هادیان مبینا

هادیان مبینا

علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شریفان ارغوان

شریفان ارغوان

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
بازقندی فاطمه

بازقندی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مددی زیور

مددی زیور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دارینی زهرا

دارینی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مولوی مهرناز

مولوی مهرناز

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باشتنی مهناز

باشتنی مهناز

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
علی آبادی فائزه

علی آبادی فائزه

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خسروجردی سروش

خسروجردی سروش

مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
میرچولی رضا

میرچولی رضا

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
بخشی عرفان

بخشی عرفان

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زرقانی زهرا

زرقانی زهرا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امامی الهه

امامی الهه

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دلقندی یاسمین سادات

دلقندی یاسمین سادات

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دولت آبادی متین

دولت آبادی متین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نیک پسند امیررضا

نیک پسند امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حلاج مونا

حلاج مونا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گلشن سبزوار شهریار

گلشن سبزوار شهریار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
کلاته عربی آرش

کلاته عربی آرش

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آرمان مقدم عرفان

آرمان مقدم عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسدپور محمدسینا

اسدپور محمدسینا

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خسروجردی فاطمه

خسروجردی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جمالی نسب علی

جمالی نسب علی

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اسماعیل نژاد هاشم

اسماعیل نژاد هاشم

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
لطفی نسرین

لطفی نسرین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
معین مهر مهدی

معین مهر مهدی

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نبوی فرد مریم

نبوی فرد مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کیخسروی مریم

کیخسروی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
موحدی رئوف مصطفی

موحدی رئوف مصطفی

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قزی سعید

قزی سعید

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
گرامی فر فرزانه

گرامی فر فرزانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهرآیین آرمین

مهرآیین آرمین

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نامنی محمدرضا

نامنی محمدرضا

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فیروزآبادی یزد سجاد

فیروزآبادی یزد سجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بروغنی مشکات

بروغنی مشکات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فقیهی راد امیر

فقیهی راد امیر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تاران غزل

تاران غزل

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
یعقوبی نژاد شهره

یعقوبی نژاد شهره

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مشکانی ابراهیم

مشکانی ابراهیم

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شایع ثانی عرفان

شایع ثانی عرفان

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اردیبهشتی صبا

اردیبهشتی صبا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
میرچولی نسترن

میرچولی نسترن

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کرابی موسی الرضا

کرابی موسی الرضا

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زارع آلمه جوق رقیه

زارع آلمه جوق رقیه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رادمنش مهلا

رادمنش مهلا

مهندسي طبيعت|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هاشمی سید محمد

هاشمی سید محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
استاجی یاسین

استاجی یاسین

علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پاکدل عرفان

پاکدل عرفان

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
حسین آبادی علی

حسین آبادی علی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهری عرفان

مهری عرفان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسینی سید یونس

حسینی سید یونس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خسروجردی علی

خسروجردی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نظامی الهام

نظامی الهام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رستمی یاسین

رستمی یاسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زارعی کاظم

زارعی کاظم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احمدی ایمان

احمدی ایمان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
باشتنی کوثر

باشتنی کوثر

مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرادی مائده

مرادی مائده

جامعه شناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شکیبی نیا محمد

شکیبی نیا محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
میرچولی یونس

میرچولی یونس

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
باغبانی محمد جواد

باغبانی محمد جواد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ملوندی فاطمه

ملوندی فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دامرودی مینا

دامرودی مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فروغی مقدم معین

فروغی مقدم معین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ساربان نژاد الهام

ساربان نژاد الهام

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عنایتی فر زهرا

عنایتی فر زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رباط سرپوشی حمیدرضا

رباط سرپوشی حمیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
وثوقی میلاد

وثوقی میلاد

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سخائی پور بهاره

سخائی پور بهاره

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قلیچی ذاکر

قلیچی ذاکر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نودهانی حسین

نودهانی حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابری محمد

ابری محمد

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلمانی سعید

سلمانی سعید

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دادرند احسان

دادرند احسان

مهندسي الکترونيک هواپيمايي|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
چماچم نرگس

چماچم نرگس

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جلمبادانی زهرا

جلمبادانی زهرا

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صراف زاده سجاد

صراف زاده سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اخلاصی نیا فرزانه

اخلاصی نیا فرزانه

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
راشدی تبار محسن

راشدی تبار محسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کاشفی راد پوریا

کاشفی راد پوریا

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رامشینی فاطمه

رامشینی فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فوجی امیرحسن

فوجی امیرحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دلقندی سیدجاوید

دلقندی سیدجاوید

زبان روسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
طبسی فرزاد

طبسی فرزاد

مهندسي عمران|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کریم آبادی نرگس

کریم آبادی نرگس

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
روحی الهه

روحی الهه

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بداغ آبادی سجاد

بداغ آبادی سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
علیزاده فنائی ریحانه

علیزاده فنائی ریحانه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نظری صبا

نظری صبا

مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ربانی مریم

ربانی مریم

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حفیظ فائزه

حفیظ فائزه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عرفانی نیا فائزه

عرفانی نیا فائزه

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قلعه نوی فهیمه

قلعه نوی فهیمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محتشم صبا

محتشم صبا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
داوری نژاد یزدان

داوری نژاد یزدان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محتشم نسیم

محتشم نسیم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدوی دانا سیدرضا

مهدوی دانا سیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مرتضوی مصطفی

مرتضوی مصطفی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خیرآبادی نجمه

خیرآبادی نجمه

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسینی کلاته ساداتی فاطمه سادات

حسینی کلاته ساداتی فاطمه سادات

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی نسب زهرا سادات

حسینی نسب زهرا سادات

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسن نژادانارکی عسل

حسن نژادانارکی عسل

ارتباطتصويري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
مقدسی مریم

مقدسی مریم

ارتباطتصويري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
پارسائی فر عارفه

پارسائی فر عارفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چیتی محمدرضا

چیتی محمدرضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شیرزاده مریم

شیرزاده مریم

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
نجفی شمیم

نجفی شمیم

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اقبالی ملیکا

اقبالی ملیکا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بروغنی مهلا

بروغنی مهلا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دبیری پور مرتضی

دبیری پور مرتضی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسین آبادی علی اکبر

حسین آبادی علی اکبر

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
معینی پارسا مهسا

معینی پارسا مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صحرائی محمدمعین

صحرائی محمدمعین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اکبری منش میترا

اکبری منش میترا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلمبادانی فاطمه

جلمبادانی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوری عاطفه

نوری عاطفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کوهستانی شیوا

کوهستانی شیوا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ساغریان امیر

ساغریان امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ابویسانی ابوالفضل

ابویسانی ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرادی علی آباد موسی الرضا

مرادی علی آباد موسی الرضا

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابارشی علی

ابارشی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زاهدی پور سیدعرفان

زاهدی پور سیدعرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بهرامی سارا

بهرامی سارا

مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دولت آبادی نفیسه

دولت آبادی نفیسه

علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالحی پور زهرا

صالحی پور زهرا

روانشناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسین آبادی علی

حسین آبادی علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قیاسی نسب سارا

قیاسی نسب سارا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دلبری ریحانه

دلبری ریحانه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آزادمنجیری محمد

آزادمنجیری محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهمن فائزه

بهمن فائزه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علی آبادی فاطمه

علی آبادی فاطمه

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جعفری مهدا

جعفری مهدا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
ملائی امیرحسین

ملائی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهرامی جوین فائزه

بهرامی جوین فائزه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کریم آبادی محمد

کریم آبادی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جوکار امیرمحمد

جوکار امیرمحمد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نیکو سمیه

نیکو سمیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسینی سیدعلی

حسینی سیدعلی

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شریف نیا ابوالفضل

شریف نیا ابوالفضل

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاکریان توپکانلو لیلا

شاکریان توپکانلو لیلا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستمی زهرا

رستمی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دلبری نرگس

دلبری نرگس

علوم کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چاوشی زاده سیده تارا

چاوشی زاده سیده تارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مسعودیان ملیکا

مسعودیان ملیکا

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باسره حمید

باسره حمید

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زرقانی مائده

زرقانی مائده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بیدخوری زهرا

بیدخوری زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ملایجردی محمدرضا

ملایجردی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خیرآبادی سیده سارا

خیرآبادی سیده سارا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
باغجری سمانه

باغجری سمانه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
سالاری امیرحسین

سالاری امیرحسین

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مهرطلب نجمه

مهرطلب نجمه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قلی زاده تولائی محمد

قلی زاده تولائی محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گود آسیائی پگاه

گود آسیائی پگاه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باقری نسب امیرعباس

باقری نسب امیرعباس

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مومن فائزه

مومن فائزه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهرستانی آرمین

شهرستانی آرمین

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاضلی ثانی ساریناسادات

فاضلی ثانی ساریناسادات

امار|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مظفری فردوس فائزه

مظفری فردوس فائزه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
واصلی دلیر علی

واصلی دلیر علی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پورمعظمی امیررضا

پورمعظمی امیررضا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قدسیان زهرا

قدسیان زهرا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسینی مجد سیدرحیم

حسینی مجد سیدرحیم

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفری بنقنی سجاد

جعفری بنقنی سجاد

مشاوره|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدی قائم

محمدی قائم

علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
وکیلی زارچ احسان

وکیلی زارچ احسان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سبزوی عرفان

سبزوی عرفان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدیان احسان

محمدیان احسان

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سالارفر عسل

سالارفر عسل

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
لطفی تکتم

لطفی تکتم

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کلاته عربی فاطمه

کلاته عربی فاطمه

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسن پور سجاد

حسن پور سجاد

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جراحی محمد

جراحی محمد

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
برآبادی شیما

برآبادی شیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فسنقری مرتضی

فسنقری مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کرابی رضا

کرابی رضا

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کیوانلو شهرستانکی صالحه

کیوانلو شهرستانکی صالحه

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رباط سرپوشی محمد

رباط سرپوشی محمد

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادفقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
کوشکی موسی الرضا

کوشکی موسی الرضا

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
کریمی فرد محمد

کریمی فرد محمد

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صفاری نعیماسادات

صفاری نعیماسادات

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کیقبادی زهرا

کیقبادی زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسینی نسب امیر

حسینی نسب امیر

حقوق|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
صیانتی سارا

صیانتی سارا

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
چوبینی رضا

چوبینی رضا

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خسروجردی مهدیه

خسروجردی مهدیه

مهندسي معماري|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مشکانی فائزه

مشکانی فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
یعقوبی نژاد محمدرضا

یعقوبی نژاد محمدرضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:55:36 AM
Menu