يزد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر يزد

زارع عصمت آباد علی

زارع عصمت آباد علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

7سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
حسینی ابرندآبادی سیدحسین

حسینی ابرندآبادی سیدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
دهقان طزرجانی مریم

دهقان طزرجانی مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
خداکرم تفتی ابوالفضل

خداکرم تفتی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
مرادی زهرا

مرادی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شایقی مریم آبادی محمدجواد

شایقی مریم آبادی محمدجواد

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
فکوری سیما

فکوری سیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
اخوان کرباسی پوریا

اخوان کرباسی پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
کارگرمزرعه ملائی فاطمه

کارگرمزرعه ملائی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
امیدوارهمت آبادی زهرا

امیدوارهمت آبادی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
باقری پور سینا

باقری پور سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
باقری پور معین

باقری پور معین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حمامی ابرندآبادی رقیه

حمامی ابرندآبادی رقیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حاجی شعبانی یزدی رضا

حاجی شعبانی یزدی رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عقیلی مهریزی امیرحسین

عقیلی مهریزی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
افضلی طوبی

افضلی طوبی

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اسلامی نصرت‌آبادی حسین

اسلامی نصرت‌آبادی حسین

حسابداري|دانشگاه يزد | نوبت دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نظری متین

نظری متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عباسی مهلا

عباسی مهلا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حیدری مدوییه زهرا

حیدری مدوییه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زارع بنادکوکی نگار

زارع بنادکوکی نگار

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
بافقیان عرفان

بافقیان عرفان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زارع کسری

زارع کسری

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
یاوری محمد

یاوری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نمک کوبی نگار

نمک کوبی نگار

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مجتهد زاده علیرضا

مجتهد زاده علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
بهرامی هرزند امیرحسین

بهرامی هرزند امیرحسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
شجاع الساداتی آساناالسادات

شجاع الساداتی آساناالسادات

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فراشاهی امیربهادر

فراشاهی امیربهادر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
جعفری نسب علیرضا

جعفری نسب علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مومنی زاده هامانه احسان

مومنی زاده هامانه احسان

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اکرمی ابرقوئی علیرضا

اکرمی ابرقوئی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رضوی سیدعلی

رضوی سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کاظمی پور علیرضا

کاظمی پور علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جلیلی محمدمیلاد

جلیلی محمدمیلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پارساییان فاطمه

پارساییان فاطمه

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زادگی علیرضا

زادگی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مرآتی آفاق

مرآتی آفاق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زارع زاده مهریزی ابوالفضل

زارع زاده مهریزی ابوالفضل

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
منگلی کهتوئی محراب

منگلی کهتوئی محراب

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حاجی عزیزی امیرمسعود

حاجی عزیزی امیرمسعود

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زارع بیدکی آمنه

زارع بیدکی آمنه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پورعلیرضا وحید

پورعلیرضا وحید

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
کریمی سعید

کریمی سعید

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نعمتیان پرنیان

نعمتیان پرنیان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کاشفی امین

کاشفی امین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
همتی امیرحسین

همتی امیرحسین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
میرغنی زاده بافقی سیده نرگس

میرغنی زاده بافقی سیده نرگس

اقتصاد|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
احمدی پناه امیر

احمدی پناه امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فلاحتی مروست حمید رضا

فلاحتی مروست حمید رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زارع محمد

زارع محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جوکار مهدیه

جوکار مهدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سعادتی آیدین

سعادتی آیدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شرقیان زهرا

شرقیان زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خالقی مهرداد

خالقی مهرداد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
غلامی فیروزآبادی علیرضا

غلامی فیروزآبادی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
گلزاری مهلاالسادات

گلزاری مهلاالسادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
کاوه عرفان

کاوه عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ابهت عباس

ابهت عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شفیعی سورک نرگس

شفیعی سورک نرگس

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مریدلقمانی ابوالفضل

مریدلقمانی ابوالفضل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فلاح حانیه

فلاح حانیه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
افشین فر ریحانه

افشین فر ریحانه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شریفی اردانی محمدمجتبی

شریفی اردانی محمدمجتبی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حیدری ابوالفضل

حیدری ابوالفضل

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
امامی تفتی فاطمه السادات

امامی تفتی فاطمه السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
انصاری نیا ایمان

انصاری نیا ایمان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
یاوری محمدحسین

یاوری محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زارع ارنانی هاشم

زارع ارنانی هاشم

مديريت صنعتي|دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ابوشمسیا محمد

ابوشمسیا محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دهقان منشادی زهرا

دهقان منشادی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شهدی نژاد امیرمحمد

شهدی نژاد امیرمحمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
علائیان فاطمه

علائیان فاطمه

علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دهقان عبداللهی علی محمد

دهقان عبداللهی علی محمد

روانشناسي|دانشگاه يزد | نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سادات الحسینی فاطمه السادات

سادات الحسینی فاطمه السادات

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آیت نیا امیر

آیت نیا امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
غفوری بنادکوکی مجتبی

غفوری بنادکوکی مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زاجی زهرا

زاجی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدزاده خدا آبادی زهرا

محمدزاده خدا آبادی زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بیشه امیرمحمد

بیشه امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دشتی رحمت آبادی مهدیه

دشتی رحمت آبادی مهدیه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نجاریان عرفان

نجاریان عرفان

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اسمعیلی دهج عالیه

اسمعیلی دهج عالیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عاشق مدینه الهه

عاشق مدینه الهه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سالاری عماد

سالاری عماد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ملانوری شمسی عرفان

ملانوری شمسی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صادقیان مریم

صادقیان مریم

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رحیمی شهربابک محمدحسین

رحیمی شهربابک محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مولانیا سبا

مولانیا سبا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نخعی نژاد فاطمه

نخعی نژاد فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ابوئی مهریزی سینا

ابوئی مهریزی سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آخوندی هانیه

آخوندی هانیه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مزیدی شرف آباد حافظ

مزیدی شرف آباد حافظ

مديريت صنعتي|دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دهقان نیری محمدمهدی

دهقان نیری محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ملکی عادل

ملکی عادل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زارع زردینی فاطمه

زارع زردینی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صمصامی مریم

صمصامی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حیدری نژاد حمیدرضا

حیدری نژاد حمیدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رستگارنیا فاطمه

رستگارنیا فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
میرجلیلی مهدیه

میرجلیلی مهدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دهقانی تفتی محمدحسام

دهقانی تفتی محمدحسام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زعیمی محدثه

زعیمی محدثه

مديريت مالي|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
امیرجلیلی امیرحسین

امیرجلیلی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حیدری فاطمه

حیدری فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
موسوی شکوه زهراالسادات

موسوی شکوه زهراالسادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زارع کمالی نگین

زارع کمالی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حکیمیان نجمه السادات

حکیمیان نجمه السادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صادقیان فائزه

صادقیان فائزه

روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زارع عبداللهی الهه

زارع عبداللهی الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زعیمی سخویدی کوثر

زعیمی سخویدی کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
معتمدفر فاطمه السادات

معتمدفر فاطمه السادات

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
معینی محمدمعین

معینی محمدمعین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طاهری محمد

طاهری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نیکوکار امیر

نیکوکار امیر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جهان بین پیوند

جهان بین پیوند

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دست پاک مینا

دست پاک مینا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ظهوریان سعید زاده مریم

ظهوریان سعید زاده مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سلطانی گردفرامرزی امیرحسین

سلطانی گردفرامرزی امیرحسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رحیمی نسب روح اله

رحیمی نسب روح اله

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نجفی فراشاه سیدمحمدمهدی

نجفی فراشاه سیدمحمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بیک پور امیرعلی

بیک پور امیرعلی

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
گل آری ثناء

گل آری ثناء

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آسمانی مهنوش

آسمانی مهنوش

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
توکلی اله آبادی فاطمه

توکلی اله آبادی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پورفلاح تفت یگانه

پورفلاح تفت یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بابایی محمد کاظم

بابایی محمد کاظم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابوالحسینی حسام الدین

ابوالحسینی حسام الدین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جوکار محمدرضا

جوکار محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
منصوری علی آباد محمدمیلاد

منصوری علی آباد محمدمیلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عطاری فاطمه

عطاری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قانع ریحانه

قانع ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عقدایی فائزه

عقدایی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جاهدی محمدجواد

جاهدی محمدجواد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قانعی بافقی مصطفی

قانعی بافقی مصطفی

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نیکوکار علیرضا

نیکوکار علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسدی میمونه علی

اسدی میمونه علی

مديريت مالي|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
‌جم مریم

‌جم مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهرابی فاطمه

مهرابی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شرقی آیدا

شرقی آیدا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسینی حانیه السادات

حسینی حانیه السادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ایزدی یاسمن

ایزدی یاسمن

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نقیبی مرضیه

نقیبی مرضیه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صالحی شادکامی محسن

صالحی شادکامی محسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شرافت هستی

شرافت هستی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
افخمی امیرحسین

افخمی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هنرزاده فاطمه

هنرزاده فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صادقی دهشیری فاطمه

صادقی دهشیری فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ذوالفقاری علی

ذوالفقاری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هنرزاده زهرا

هنرزاده زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محسن زاده سارا

محسن زاده سارا

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فلاح علیرضا

فلاح علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاتمی مجومرد فاطمه

حاتمی مجومرد فاطمه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عمانی سحر

عمانی سحر

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قانع عزآبادی محمدفاضل

قانع عزآبادی محمدفاضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زارع راد الهه

زارع راد الهه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عاشق مدینه رضیه السادات

عاشق مدینه رضیه السادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرادی مزرعه نو نسرین

مرادی مزرعه نو نسرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
میرعلمی فاطمه السادات

میرعلمی فاطمه السادات

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرادی مزرعه نو نازنین

مرادی مزرعه نو نازنین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شیرزادیان فاطمه

شیرزادیان فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امامی میبدی محمدفرزاد

امامی میبدی محمدفرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زارع رشکوئیه نیلوفر

زارع رشکوئیه نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
متولی فاطمه

متولی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جعفری ندوشن حسین

جعفری ندوشن حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مروستی محمدمرتضی

مروستی محمدمرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
تقوی نگارالسادت

تقوی نگارالسادت

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فلاح پگاه

فلاح پگاه

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحیم کریمی علیرضا

رحیم کریمی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ملک پور محمدعارف

ملک پور محمدعارف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امینی بهابادی نازنین

امینی بهابادی نازنین

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دلشاد مهشاد

دلشاد مهشاد

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسمعیلی دهج مهسا

اسمعیلی دهج مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رحیمی محمد

رحیمی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
داغی انارکی مهدخت

داغی انارکی مهدخت

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خالقی معین

خالقی معین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سلیمی هنومرور فاطمه

سلیمی هنومرور فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقان بنادکی علیرضا

دهقان بنادکی علیرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قلی پور یزدیان فرزانه

قلی پور یزدیان فرزانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
وحیدی علیرضا

وحیدی علیرضا

روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اکرمی زهرا

اکرمی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طالبی ابرندآبادی زهراالسادات

طالبی ابرندآبادی زهراالسادات

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفری ندوشن رویا

جعفری ندوشن رویا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رفیعی فرزانه

رفیعی فرزانه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
تقی زاده مهرجردی امیررضا

تقی زاده مهرجردی امیررضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مصلائی پور یزدی مهدیه

مصلائی پور یزدی مهدیه

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابهجی عزآبادی علی

ابهجی عزآبادی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اشرف افشین

اشرف افشین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارع احمدآبادی سارا

زارع احمدآبادی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عبدالرضاییان محمدمعین

عبدالرضاییان محمدمعین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جعفری علی

جعفری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دولت دوست زهرا

دولت دوست زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دهنوی محمدحسین

دهنوی محمدحسین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شیرغلامی زهرا

شیرغلامی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خلیلی میبدی الهه

خلیلی میبدی الهه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زندیان دلارام

زندیان دلارام

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کریمی عقدا فاطمه

کریمی عقدا فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فلاح زاده ابرقوئی فاطمه

فلاح زاده ابرقوئی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سلطانی گردفرامرز ساجده

سلطانی گردفرامرز ساجده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قزوینی علیرضا

قزوینی علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غیرتمند آیدا

غیرتمند آیدا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فلاحتی فاطمه

فلاحتی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زحمتکش محمداحسان

زحمتکش محمداحسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهرنهاد محمدمسهر

مهرنهاد محمدمسهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مختار علیرضا

مختار علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فروهری محمدمعین

فروهری محمدمعین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تجملیان محمدمهدی

تجملیان محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
میرباقری فیروزآبادی سپیده السادات

میرباقری فیروزآبادی سپیده السادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کیوانی محمدناصر

کیوانی محمدناصر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسین پور ابوالفضل

حسین پور ابوالفضل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دهقان اشکذری مهدی

دهقان اشکذری مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سلطان عطار محمدامین

سلطان عطار محمدامین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دهقان منشادی علی

دهقان منشادی علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
میررحیمی عزآباد سیده یاسمن

میررحیمی عزآباد سیده یاسمن

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تاج آبادی علیرضا

تاج آبادی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دهقان نیری سیدسجاد

دهقان نیری سیدسجاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آیت اللهی آیدا

آیت اللهی آیدا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رجبی هامانه مصطفی

رجبی هامانه مصطفی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع زردینی ناهید

زارع زردینی ناهید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
منصوری محمود

منصوری محمود

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تکیه دار مائده

تکیه دار مائده

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
یوسفی هنومرور سعید

یوسفی هنومرور سعید

علوم ورزشي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فلاح رحمت آبادی حامد

فلاح رحمت آبادی حامد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شکاری محمدمیلاد

شکاری محمدمیلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
افخمی اردکانی حامد

افخمی اردکانی حامد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محجوب محمدهادی

محجوب محمدهادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مندگاری بامکان محمدمهدی

مندگاری بامکان محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خیراندیش محمدرضا

خیراندیش محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارع زاده مهریزی محمدعرفان

زارع زاده مهریزی محمدعرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جلالی مهدی

جلالی مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حاج محمد زاده یاسمین

حاج محمد زاده یاسمین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
باغیانی علیرضا

باغیانی علیرضا

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معنوی فرد حامد

معنوی فرد حامد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
توکلی بنیزی مسعود

توکلی بنیزی مسعود

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقانی زاده نازنین

دهقانی زاده نازنین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آب یار ساحل

آب یار ساحل

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
یاوری محمدابراهیم

یاوری محمدابراهیم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
وراثی اردکانی زهرا

وراثی اردکانی زهرا

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بمانی علی

بمانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مکی ابرندآبادی امیرحسین

مکی ابرندآبادی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
میرجلیلی ریحانه

میرجلیلی ریحانه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صابری سیدمحمدسجاد

صابری سیدمحمدسجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کریمی محمدرسول

کریمی محمدرسول

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نیک خواه فاطمه

نیک خواه فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ردائی عارفه

ردائی عارفه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رنجبربافقی نگین

رنجبربافقی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سلطانی گردفرامرزی فاطمه

سلطانی گردفرامرزی فاطمه

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
علیخانی سینا

علیخانی سینا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضازاده حانیه

رضازاده حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جدیدی داود آبادی فاطمه

جدیدی داود آبادی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
طباطبائی میرک آباد مطهره السادات

طباطبائی میرک آباد مطهره السادات

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کارگربداف جواد

کارگربداف جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شریفی محمدعماد

شریفی محمدعماد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع امیرحسین

زارع امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
میرحسینی سیدسینا

میرحسینی سیدسینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عفتی سینا

عفتی سینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرقانی نگار

فرقانی نگار

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بلوچی علی

بلوچی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صفوی سیدمحمدرضا

صفوی سیدمحمدرضا

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سلمانی مروست امیرحسین

سلمانی مروست امیرحسین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باقری بنستانی فاطمه

باقری بنستانی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بابائی مرضیه

بابائی مرضیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سید هاشمی محمود

سید هاشمی محمود

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امامی میبدی ساجده السادات

امامی میبدی ساجده السادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نخ کش محمد

نخ کش محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صادق زاده بهابادی احمد

صادق زاده بهابادی احمد

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع امیررضا

زارع امیررضا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بکاء محیاالسادات

بکاء محیاالسادات

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کریمی طاقانکی سپیده

کریمی طاقانکی سپیده

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عسکری وزیری زهرا

عسکری وزیری زهرا

شيمي محض|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضایی بیداخویدی محدثه

رضایی بیداخویدی محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مسیح نسترن

مسیح نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ارثی محمدحامد

ارثی محمدحامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهرنهاد زهرا

مهرنهاد زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دهقانی سیده سارا

دهقانی سیده سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ابوالمعصومی هنزاء محیا

ابوالمعصومی هنزاء محیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شایق زکیه

شایق زکیه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شمس الدینی نارگانی ویدا

شمس الدینی نارگانی ویدا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کشاورزی آرزو

کشاورزی آرزو

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسینی مقدم سیدعلیرضا

حسینی مقدم سیدعلیرضا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مختاری نگار

مختاری نگار

حسابداري|دانشگاه يزد | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
وکیلی شیوا

وکیلی شیوا

علوم ورزشي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
منتظری هدشی متین

منتظری هدشی متین

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خلیلیان فرد ریحانه

خلیلیان فرد ریحانه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ملاحسینی باجگانی مهدیه

ملاحسینی باجگانی مهدیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
گل رسان فاطمه

گل رسان فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رمضانی محمدجواد

رمضانی محمدجواد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فروغی مقدم فرناز

فروغی مقدم فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فلاح بافقی محمدامین

فلاح بافقی محمدامین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسحاقیه فیروزآبادی آندیا

اسحاقیه فیروزآبادی آندیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هاشمی هدیه السادات

هاشمی هدیه السادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسلامی نفیسه

اسلامی نفیسه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رحیمیان زهرا

رحیمیان زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
برادران یزدی زهرا

برادران یزدی زهرا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمودی منش عرفانه

محمودی منش عرفانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهقانی تفتی فاطمه

دهقانی تفتی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کارگران حامد

کارگران حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مرتضوی مهساالسادات

مرتضوی مهساالسادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جبالی زهرا

جبالی زهرا

روانشناسي|دانشگاه يزد | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حاج محمدزاده زهرا

حاج محمدزاده زهرا

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کاکاتفتی سیده زهرا

کاکاتفتی سیده زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاضل یزدی پانیذ

فاضل یزدی پانیذ

گردشگري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
علاییان محمدسجاد

علاییان محمدسجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
میررضایی هفتادر سعید

میررضایی هفتادر سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
میرجلیلی مهدیه

میرجلیلی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جمال الدینی سیده زهرا

جمال الدینی سیده زهرا

زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسینی زاده هرات سیدعلی

حسینی زاده هرات سیدعلی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مورپیشی عارف

مورپیشی عارف

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فتاحی بافقی سعید

فتاحی بافقی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آقازاده بافقی محمد

آقازاده بافقی محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مشکوری امین محمد

مشکوری امین محمد

علوم ورزشي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نوکار مریم

نوکار مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غلمانی سیده ارغنون

غلمانی سیده ارغنون

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رحمانی پور محدثه

رحمانی پور محدثه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خیاطیان یزدی الهه

خیاطیان یزدی الهه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ارشدی محمد

ارشدی محمد

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رهوادار زاده مائده

رهوادار زاده مائده

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رنجبر جمال آبادی امیرمحمد

رنجبر جمال آبادی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سلطانی گردفرامرزی محمدمهدی

سلطانی گردفرامرزی محمدمهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رهاوی عزآبادی محمدابراهیم

رهاوی عزآبادی محمدابراهیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رسولی فتح آباد مارال

رسولی فتح آباد مارال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رستکارقوی زهرا

رستکارقوی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کمالی زارچ عارفه

کمالی زارچ عارفه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شورابی مهیا

شورابی مهیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قنبری سحر

قنبری سحر

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جلیلی نادیا

جلیلی نادیا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خاکی فاطمه

خاکی فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خانی علیرضا

خانی علیرضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ملانوری شمس محمدطه

ملانوری شمس محمدطه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سموات سهیلا

سموات سهیلا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قاسم زاده پردیس

قاسم زاده پردیس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حاجی مقصودی یاسمن

حاجی مقصودی یاسمن

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حاتمی گروه عاطفه

حاتمی گروه عاطفه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
افشار مریم

افشار مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نادی فرشته

نادی فرشته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
افشار مینا

افشار مینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدیان سرچشمه رزا

محمدیان سرچشمه رزا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
انصاری امیرحسین

انصاری امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بهشتی زینب

بهشتی زینب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پهلوان زاده سوگل

پهلوان زاده سوگل

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارع شحنه محمد

زارع شحنه محمد

شيمي محض|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سالم ابوالفضل

سالم ابوالفضل

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زیباکلام فاطمه

زیباکلام فاطمه

مديريت مالي|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارع مهسا

زارع مهسا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سلطانی فاطمه

سلطانی فاطمه

شيمي محض|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خیراللهی فاطمه

خیراللهی فاطمه

تاريخ اسلام|دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارع پانیذ

زارع پانیذ

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خیراندیش رضا

خیراندیش رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
انسانیت نگین السادات

انسانیت نگین السادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زمانی بهناز

زمانی بهناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سیفتی سیدیاسین

سیفتی سیدیاسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسینی بندرآبادی فاطمه السادات

حسینی بندرآبادی فاطمه السادات

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شهبازیفر مینو

شهبازیفر مینو

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
برزگری بافقی وحید

برزگری بافقی وحید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ارشدی رضا

ارشدی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دره شیری ساجده

دره شیری ساجده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ناظمی بافقی فاطمه

ناظمی بافقی فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ایلیایی سارا

ایلیایی سارا

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زارع شحنه علیرضا

زارع شحنه علیرضا

علوم دامي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شیخ زاد کیانا

شیخ زاد کیانا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
درویش زاده ریحانه

درویش زاده ریحانه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
طبایی عقدایی آرزو السادات

طبایی عقدایی آرزو السادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رشیدی فرد یگانه

رشیدی فرد یگانه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دشتی خویدکی مریم

دشتی خویدکی مریم

مديريت دولتي|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سلمانی میمونه محمدمهدی

سلمانی میمونه محمدمهدی

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قاسمی محمدآبادی محدثه

قاسمی محمدآبادی محدثه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
میرزائی فاطمه

میرزائی فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عبدلی فهادان مهدیه

عبدلی فهادان مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عبدلی مهرجردی فاطمه

عبدلی مهرجردی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آزرم نازنین

آزرم نازنین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شیخیان فاطمه

شیخیان فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کمالی راد حمید

کمالی راد حمید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دهقانی فیروزآبادی ریحانه

دهقانی فیروزآبادی ریحانه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جوان نژاد محمدحسین

جوان نژاد محمدحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دریایی بغداد آبادی نگین

دریایی بغداد آبادی نگین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ملک زاده بافقی نسترن

ملک زاده بافقی نسترن

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رعیت علی آبادی هدیه

رعیت علی آبادی هدیه

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صفار توران پشتی مهدی

صفار توران پشتی مهدی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جلالی نادیا

جلالی نادیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عرب زاده ستار

عرب زاده ستار

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمدخانی ترک آباد فاطمه

احمدخانی ترک آباد فاطمه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
انتظاری محمد

انتظاری محمد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طباطبایی سلطان آباد مطهره السادات

طباطبایی سلطان آباد مطهره السادات

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قنبرپور نازنین

قنبرپور نازنین

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارع محمدصادق

زارع محمدصادق

گياه پزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دهقان بنادکی فاطمه

دهقان بنادکی فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پورنخعی محمدآبادی حانیه

پورنخعی محمدآبادی حانیه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
میرحسینی سیدسراج الدین

میرحسینی سیدسراج الدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کفیری نازنین

کفیری نازنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
میرحسینی علیرضا

میرحسینی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یوسفی نگارالسادات

یوسفی نگارالسادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
برزگری جوزم نگین

برزگری جوزم نگین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رفیعی جوزم امیر

رفیعی جوزم امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آیت الهی سیده ستایش

آیت الهی سیده ستایش

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وفائی شاهی علی

وفائی شاهی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دشتی نژاد امیرحسین

دشتی نژاد امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رجبی هامانه محمدطاها

رجبی هامانه محمدطاها

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارع مهرجردی مینا

زارع مهرجردی مینا

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طهماسبی آبدر فرشته

طهماسبی آبدر فرشته

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
برزگر مروستی فرزاد

برزگر مروستی فرزاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارع کمالی میلاد

زارع کمالی میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صالح ریاحی سحر

صالح ریاحی سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خلیلیان محمدمعین

خلیلیان محمدمعین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدی بهابادی مطهره

محمدی بهابادی مطهره

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جعفری علی

جعفری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دهقان فاطمه

دهقان فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کوفهء فاطمه

کوفهء فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضوی خوسفی سیده زهرا

رضوی خوسفی سیده زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دهقان زاده بغدادآباد مهدیه

دهقان زاده بغدادآباد مهدیه

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خواجه زاده قادرآبادی امیرحسین

خواجه زاده قادرآبادی امیرحسین

شيمي محض|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مختاری حسن آباد مطهره

مختاری حسن آباد مطهره

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فولادوند فرحناز

فولادوند فرحناز

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بابایی دره امیرحسین

بابایی دره امیرحسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
میرجلیلی فاطمه السادات

میرجلیلی فاطمه السادات

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پیمان فر عرفان

پیمان فر عرفان

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
واعظ محسن

واعظ محسن

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | نوبت دوم

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقان حانیه

دهقان حانیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ساریخانی خرمی محمدپارسا

ساریخانی خرمی محمدپارسا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حاتم پور عارف

حاتم پور عارف

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرح کلاهی عرفان

فرح کلاهی عرفان

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سعادتی خشک آبادی فرزانه

سعادتی خشک آبادی فرزانه

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حمیدی فر طاها

حمیدی فر طاها

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طالبی باجگانی سارا

طالبی باجگانی سارا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدی سینا

محمدی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شکاری میثاق

شکاری میثاق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسینی ابراهیمی فاطمه

حسینی ابراهیمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عالم زاده میترا

عالم زاده میترا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فیضی فاطمه

فیضی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شاکر محدثه

شاکر محدثه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نگهدار بهنام

نگهدار بهنام

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فطرسی سحر

فطرسی سحر

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع سروی الهه

زارع سروی الهه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقان طزرجانی دیانا

دهقان طزرجانی دیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رحمت زاده زهرا

رحمت زاده زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عقبی طلب سیما

عقبی طلب سیما

حسابداري|دانشگاه يزد | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
کریمی مبارکه فاطمه

کریمی مبارکه فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مشتعل مهشید

مشتعل مهشید

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زارع میرک آباد مهلا

زارع میرک آباد مهلا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جلیلی محدثه

جلیلی محدثه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حیدری سیدمهدی

حیدری سیدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
یاوری سما

یاوری سما

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحمانی زهرا

رحمانی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاطراقائی فروزان

شاطراقائی فروزان

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرقانی اله آبادی عاطفه

فرقانی اله آبادی عاطفه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارع دهنوی میترا

زارع دهنوی میترا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نقیبی محمودآبادی سینا

نقیبی محمودآبادی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سهروردی یاسمن السادات

سهروردی یاسمن السادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فتوحی مطهره

فتوحی مطهره

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمودی میمند عباس

محمودی میمند عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شفیعی امیرمحمد

شفیعی امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شیخی ابرقوئی احمدرضا

شیخی ابرقوئی احمدرضا

حسابداري|دانشگاه يزد | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دشتی رحمت آبادی زینب السادات

دشتی رحمت آبادی زینب السادات

مديريت صنعتي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دشتی رحمت آبادی امیرمحمد

دشتی رحمت آبادی امیرمحمد

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوی بفروئی سیدمصطفی

موسوی بفروئی سیدمصطفی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارع محمدحسین

زارع محمدحسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقان پور فراشاه محمدامین

دهقان پور فراشاه محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خیراندیش امیر

خیراندیش امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ستون زاده یزدی سارا

ستون زاده یزدی سارا

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چاکری یزدی محمدمهران

چاکری یزدی محمدمهران

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحی شادکامی حسین

صالحی شادکامی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
میرشمسی آیدا

میرشمسی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفریان محمدسینا

جعفریان محمدسینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سیفی هستی

سیفی هستی

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدیان فاطمه

احمدیان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
میرجعفری ده نوئی فاطمه السادات

میرجعفری ده نوئی فاطمه السادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خواجه بافقی علی

خواجه بافقی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناروئی محمدطاها

ناروئی محمدطاها

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(ايرانشهر)

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زابلی ریحانه

زابلی ریحانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقان بنادکی مرضیه

دهقان بنادکی مرضیه

شيمي محض|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خداداد امین

خداداد امین

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وحدتی زاده حمیدرضا

وحدتی زاده حمیدرضا

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بابائی حیدرآبادی محمدرضا

بابائی حیدرآبادی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقان منشادی حدیث

دهقان منشادی حدیث

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادی شایان

مرادی شایان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آب دار حمیدرضا

آب دار حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قائینی فاطمه

قائینی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحیمیان علی آباد محمد

رحیمیان علی آباد محمد

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمع ریزی زینب السادات

شمع ریزی زینب السادات

روانشناسي|دانشگاه شهيدمطهري | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چاراستاد مرضیه

چاراستاد مرضیه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قندیار نگین

قندیار نگین

مديريت مالي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارع کوهی داود

زارع کوهی داود

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مشکوه علی اصغر

مشکوه علی اصغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحیمی رتکی محمدامین

رحیمی رتکی محمدامین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفری ندوشن شقایق

جعفری ندوشن شقایق

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قلم زن مهدیه

قلم زن مهدیه

زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصفهانی مهدیه

اصفهانی مهدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسینی فاطمه السادات

حسینی فاطمه السادات

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وزیری سیدمحمدشایان

وزیری سیدمحمدشایان

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابهت محمدعرفان

ابهت محمدعرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لائح زهرا

لائح زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دمهری نسترن

دمهری نسترن

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
میرجلیلی سیده زهرا

میرجلیلی سیده زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مجتبی پور محدثه

مجتبی پور محدثه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کرمی مجومرد فاطمه

کرمی مجومرد فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورقاسمی ساغند زهرا

پورقاسمی ساغند زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قضایی سعید

قضایی سعید

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بلوچی فاطمه

بلوچی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان نیری فاطمه

دهقان نیری فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قریشی زاده سمیرا السادات

قریشی زاده سمیرا السادات

مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفری ندوشن زهرا

جعفری ندوشن زهرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
انتظاری فاطمه

انتظاری فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابائی حیدرآبادی فاطمه

بابائی حیدرآبادی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حکیمی هدش فاطمه

حکیمی هدش فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طالبان مریم

طالبان مریم

علوم ورزشي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سرطاق امیرحسین

سرطاق امیرحسین

فقه وحقوق حنفي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شیرزاد صالحه

شیرزاد صالحه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع تقی آبادی امیر

زارع تقی آبادی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غلامی علی

غلامی علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقان چناری مطهره

دهقان چناری مطهره

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دمی زاده نیلوفر

دمی زاده نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افخمی فتح آبادی مهدیه

افخمی فتح آبادی مهدیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحیمی نسب مصطفی

رحیمی نسب مصطفی

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاهدی نصراباد فاطمه

شاهدی نصراباد فاطمه

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقان منشادی سارا

دهقان منشادی سارا

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زحمت کش سردوراهی نجمه

زحمت کش سردوراهی نجمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
همتی فاطمه

همتی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع صدرآبادی امیرحسین

زارع صدرآبادی امیرحسین

روانشناسي|دانشگاه يزد | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباسی بافقی سارا

عباسی بافقی سارا

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسینی بافقی سیده نگار

حسینی بافقی سیده نگار

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهیمی محمدرضا

ابراهیمی محمدرضا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کفائی تفرشی نژاد محمدحسین

کفائی تفرشی نژاد محمدحسین

مديريت صنعتي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرهنگ نیا عرفان

فرهنگ نیا عرفان

اقتصاد|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نبی زاده احمد آبادی مرضیه

نبی زاده احمد آبادی مرضیه

اقتصاد|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رنجبر جمال آبادی مبینا

رنجبر جمال آبادی مبینا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زمانی بافقی فاطمه

زمانی بافقی فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باقری اتابک فریبا

باقری اتابک فریبا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اقبال شیما

اقبال شیما

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاجی حسینی علیرضا

حاجی حسینی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حدادزاده نیری فائزه

حدادزاده نیری فائزه

مديريت صنعتي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
علوی زهره السادات

علوی زهره السادات

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبداللهی پرکی ملیکا

عبداللهی پرکی ملیکا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گرانمایه بهابادی سارا

گرانمایه بهابادی سارا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رسائی زهرا

رسائی زهرا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
یاوری محمد مهدی

یاوری محمد مهدی

علوم ورزشي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مذهب سیدمهدی

مذهب سیدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خوشنودیان شیما

خوشنودیان شیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کاجی زاد الناز

کاجی زاد الناز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آزادی طلب داود آبادی علی اکبر

آزادی طلب داود آبادی علی اکبر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
راسخی سیما السادات

راسخی سیما السادات

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ریاحی میترا

ریاحی میترا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رسولی زهرا

رسولی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سلیمانی چالی پارسا

سلیمانی چالی پارسا

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهقان نیری هانیه

دهقان نیری هانیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آرشید پویا

آرشید پویا

مديريت مالي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فلاح زاده ابرقوئی علیرضا

فلاح زاده ابرقوئی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خلیفه نیری فرشته

خلیفه نیری فرشته

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ایزدی محدثه

ایزدی محدثه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موبد مهرنگار

موبد مهرنگار

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
چاشنی گیر نسترن

چاشنی گیر نسترن

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
منتظران محمدرضا

منتظران محمدرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دهنوی علی

دهنوی علی

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اشرف زاده آی نازالسادات

اشرف زاده آی نازالسادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محصل یزدی نیلوفر

محصل یزدی نیلوفر

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شاکری شمسی فاطمه

شاکری شمسی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رادنیا فاطمه

رادنیا فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بیطرف نیلوفر

بیطرف نیلوفر

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
یزدانی فاطمه

یزدانی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
هرندی محمد

هرندی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
برزگری بافقی مهدیه

برزگری بافقی مهدیه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آیت امیرمحمد

آیت امیرمحمد

مديريت دولتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 7:13:23 PM
Menu