لالجين

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر لالجين

کاظمی زریون مبینا

کاظمی زریون مبینا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
هاشمی مهدی

هاشمی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
هاشمی امیرحسین

هاشمی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سلمانی پور محمدمهدی

سلمانی پور محمدمهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فخاری مهدی

فخاری مهدی

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
لطیفی پاک عرفان

لطیفی پاک عرفان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کورشی پیران رضا

کورشی پیران رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدی مبینا

محمدی مبینا

جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهرامی زهرا

بهرامی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نجفی پروین

نجفی پروین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال ودم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
به نظر فاطمه

به نظر فاطمه

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
6/4/2023 8:18:39 PM
Menu