محلات

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر محلات

حسینعلی الهه

حسینعلی الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رستمی سعیده

رستمی سعیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
استادعابدی مهدی

استادعابدی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
احدی محمد حسین

احدی محمد حسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حاج محمد حسینی رضا

حاج محمد حسینی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تیموی فاطمه

تیموی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صفری زهرا

صفری زهرا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
حسینی احسان

حسینی احسان

حقوق|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
محمدی امیرحسین

محمدی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عطاللهی دانیال

عطاللهی دانیال

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بختیاری فرشاد

بختیاری فرشاد

گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نوری مهدی

نوری مهدی

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسلامی سید محمد

اسلامی سید محمد

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عزتی راد فاطمه

عزتی راد فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رحیمی امیرارسلان

رحیمی امیرارسلان

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جعفری مسعود

جعفری مسعود

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اکبری مهسا

اکبری مهسا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
باقری علیرضا

باقری علیرضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبدالحمدی عاطفه

عبدالحمدی عاطفه

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زارع نرجس

زارع نرجس

مشاوره|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
انصاری عرفان

انصاری عرفان

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
لطفعلی حمیدرضا

لطفعلی حمیدرضا

مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهاجری مهدی

مهاجری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
استاد هاشم نوید

استاد هاشم نوید

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدی زهرا سادات

احمدی زهرا سادات

مهندسي شيمي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نوری محمدرضا

نوری محمدرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکز ي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خواجه خاکی ساجده

خواجه خاکی ساجده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
هاشمی فرانک

هاشمی فرانک

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جدیدی بهاره

جدیدی بهاره

شيمي محض|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کریمی محمد حسین

کریمی محمد حسین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صفری علیرضا

صفری علیرضا

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ابوطالبی امیرمحمد

ابوطالبی امیرمحمد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سلطان محمدی مسعود

سلطان محمدی مسعود

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسلامی امیر محمد

اسلامی امیر محمد

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهرامی حسین

بهرامی حسین

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فروغیان علی

فروغیان علی

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسدی منصوره

اسدی منصوره

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
بسارده رضا

بسارده رضا

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صادق پور پارسا

صادق پور پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
امیری زهرا

امیری زهرا

فرش|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
6/7/2023 9:58:16 AM
Menu