بندرتركمن

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بندرتركمن

اعتصامی عارفه

اعتصامی عارفه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | محروم-بومي سيل زده گلستان

8سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
یلقی فرزانه

یلقی فرزانه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
کتوک وحید

کتوک وحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
دردی ئی سولماز

دردی ئی سولماز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
کر‌ علی

کر‌ علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
آرمیده نگین

آرمیده نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قره جه محمدامین

قره جه محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آخوندی عبدالجلیل

آخوندی عبدالجلیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آخوندی طیبه

آخوندی طیبه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ایری نازگل

ایری نازگل

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نوری یانی فاطمه

نوری یانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
توماج پور احسان

توماج پور احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قرجه فرخنده

قرجه فرخنده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
عادل هاتف

عادل هاتف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اونق شیرین

اونق شیرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دانائی راضیه

دانائی راضیه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
کتولی علی

کتولی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نیرومندتوماج راحله

نیرومندتوماج راحله

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قربانی محمود

قربانی محمود

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اونق شایان

اونق شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بکران بهشت بهناز

بکران بهشت بهناز

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
توماج رسول

توماج رسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مختوم رسول

مختوم رسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
تواق محمدی احمد

تواق محمدی احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سقالی مبین

سقالی مبین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شیخ عبدالعزیز

شیخ عبدالعزیز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پورقاز آسیه

پورقاز آسیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ایری امان محمد

ایری امان محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حزبی فرناز

حزبی فرناز

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خواجه رحیمه

خواجه رحیمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي سيل زده گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامی سلیم

غلامی سلیم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آخوند پور محدثه

آخوند پور محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحیم نیا فرشته

رحیم نیا فرشته

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
کمی فائزه

کمی فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبادی نوید

عبادی نوید

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تاجی پور تهمینه

تاجی پور تهمینه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/3/2023 7:31:57 PM
Menu