دوره

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر دوره

امیری حسین

امیری حسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سوری حسین

سوری حسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رمضان آباد امین

رمضان آباد امین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شیراوند علی

شیراوند علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
6/2/2023 4:04:14 PM
Menu