قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر قلعه گنج

آباد مریم

آباد مریم

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
احمدی کهنعلی علیرضا

احمدی کهنعلی علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 55 آزمون

زبان
مریوزاده پریسا

مریوزاده پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
داودی زمان

داودی زمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسنی جاز طیبه

حسنی جاز طیبه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
محمدی چاه دادخدا علی

محمدی چاه دادخدا علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
محبی نیا سجاد

محبی نیا سجاد

اقتصاد|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
دستکردی فاطمه

دستکردی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شهدرزاده زهرا

شهدرزاده زهرا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تقی پور شقایق

تقی پور شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مریوزاده سجاد

مریوزاده سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
ده بالایی زهرا

ده بالایی زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رمشکی فاطمه

رمشکی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
چیره دست احمدرضا

چیره دست احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رمشکی زهرا

رمشکی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
کرمی حوت محمدرضا

کرمی حوت محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ماندگاری کهن محمدرضا

ماندگاری کهن محمدرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
دادخدایی خرگوشکی فاطمه

دادخدایی خرگوشکی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
دادخدائی پور فاطمه

دادخدائی پور فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مرادی محمدامین

مرادی محمدامین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
راه پیما امیرحسین

راه پیما امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
دادخدائی خرگوشکی کیمیا

دادخدائی خرگوشکی کیمیا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
موریان زاده محمد علی

موریان زاده محمد علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
غلامی امجزی آسیه

غلامی امجزی آسیه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نارویی قاسم

نارویی قاسم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمدی توریگی علیرضا

محمدی توریگی علیرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
علی مرادی سعید

علی مرادی سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
روان پاک ابوالقاسم

روان پاک ابوالقاسم

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمدی رضوانه

احمدی رضوانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خازنی علیرضا

خازنی علیرضا

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
دادخدائی پور مهرزاد

دادخدائی پور مهرزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
شاهرخیان عیسی

شاهرخیان عیسی

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پاک بازمسندانی مسعود

پاک بازمسندانی مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سهرابی نژاد فریبا

سهرابی نژاد فریبا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
امیری زاده تکل مجتبی

امیری زاده تکل مجتبی

مهندسي عمران|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رئیسی آهوان آرمان

رئیسی آهوان آرمان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
ناروئی رویا

ناروئی رویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
احمدی هرمز

احمدی هرمز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
علیزاده حسین

علیزاده حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدی مقدم مریم

محمدی مقدم مریم

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رییسی آهوان حدیث

رییسی آهوان حدیث

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رییسی آهوان بهنام

رییسی آهوان بهنام

جامعه شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جشان طاهره

جشان طاهره

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
آشوبی خرگوشکی فاطمه

آشوبی خرگوشکی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدی سرخ قلعه فرزاد

محمدی سرخ قلعه فرزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
احمدی محمدکاظم

احمدی محمدکاظم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سالاری کهن مریم

سالاری کهن مریم

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
غلامرضائی کهن محمد

غلامرضائی کهن محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رئیسی ستاره

رئیسی ستاره

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورغلامحسینی منصور

پورغلامحسینی منصور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
موسی پور محمدمهدی

موسی پور محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آبادیان زاده نوید

آبادیان زاده نوید

مديريت دولتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نارویی ایوب

نارویی ایوب

تاريخ|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مریان زاده محمد علی

مریان زاده محمد علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عسکری محسن

عسکری محسن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضائی پور عباس

رضائی پور عباس

مهندسي معدن|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ببربیان فاطمه

ببربیان فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
لورگ حسین آباد سمیرا

لورگ حسین آباد سمیرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کرمی حوت مهدیه

کرمی حوت مهدیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
موریان زاده سلیمه

موریان زاده سلیمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مارزی زاده علی

مارزی زاده علی

جغرافيا|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پورکرمی مهدی

پورکرمی مهدی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
احمدی کهنعلی محمد

احمدی کهنعلی محمد

مهندسي برق|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
کرمی علی

کرمی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
چاه نصیری حسن

چاه نصیری حسن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خادمی گجگ عاطفه

خادمی گجگ عاطفه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پیری زاده علی

پیری زاده علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
میردادی پور محمد

میردادی پور محمد

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
چاوشی لیلا

چاوشی لیلا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 5:51:41 AM
Menu