كرمان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كرمان

رشیدی نفیسه

رشیدی نفیسه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
شهابی نژاد محمد رضا

شهابی نژاد محمد رضا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

9سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
رفعتی نیا محمد

رفعتی نیا محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
فلاحی شاه آباد آذر

فلاحی شاه آباد آذر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
فنائی عرفان

فنائی عرفان

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
اکبرزاده فتح آبادی زینب

اکبرزاده فتح آبادی زینب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مهدی زاده گوکی فاطمه

مهدی زاده گوکی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مهدی زاده گوکی زهرا

مهدی زاده گوکی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
احمدپور امیرحسین

احمدپور امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
امیرمحمدی بحرآسمان سکینه

امیرمحمدی بحرآسمان سکینه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
صمصامی شهربابکی سینا

صمصامی شهربابکی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سالاری فاطمه

سالاری فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
قادری پور مهلا

قادری پور مهلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
بیگ زاده جلالی ابوالفضل

بیگ زاده جلالی ابوالفضل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مهدی زاده گوهری یگانه

مهدی زاده گوهری یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
کارآموزیان فائزه السادات

کارآموزیان فائزه السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دری جانی علی

دری جانی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
انحصاری کوهبنانی شیوا

انحصاری کوهبنانی شیوا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

7سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فرحام نازنین

فرحام نازنین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
یوسفی مهدی

یوسفی مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سالاری فاطمه

سالاری فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حاجی علیزاده بنگانی فاطمه

حاجی علیزاده بنگانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
غنی پور یگانه

غنی پور یگانه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فلاحی حانیه

فلاحی حانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فلاحت متین

فلاحت متین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سلیمانی علیرضا

سلیمانی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فاریابی مریم

فاریابی مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شهابی نژاد شهنام

شهابی نژاد شهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ءرخ ستاره

ءرخ ستاره

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فضیلتی نیا فاطمه

فضیلتی نیا فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دادور افشین

دادور افشین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمدی تهرودی محمدحسین

محمدی تهرودی محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زنگی آبادی امیرمحمد

زنگی آبادی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
کاربخش راوری زهرا

کاربخش راوری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سلطانی نژاد مهدی

سلطانی نژاد مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بهرامی فرشته

بهرامی فرشته

روانشناسي|دانشگاه يزد | نوبت دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
معصوم پور عسکری محمد

معصوم پور عسکری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نوشاد محمدحسام

نوشاد محمدحسام

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مقصودی امیرپارسا

مقصودی امیرپارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شجاعی باغینی یاسین

شجاعی باغینی یاسین

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بنی اسدی ماهانی مهدی

بنی اسدی ماهانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خدادادی عارفه

خدادادی عارفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سنجری پور امیرسالار

سنجری پور امیرسالار

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شهابی مسکون محمدمهدی

شهابی مسکون محمدمهدی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خواجوئی زاده راوری محمدمهدی

خواجوئی زاده راوری محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جعفری محمدآبادی ریحانه السادات

جعفری محمدآبادی ریحانه السادات

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شمس الدینی بافتی متین

شمس الدینی بافتی متین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دیانی رومینا

دیانی رومینا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ثمره طاهری نسب سیدحسین

ثمره طاهری نسب سیدحسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدی انائی منصوره

محمدی انائی منصوره

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ثنائی امیرحسین

ثنائی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ایران پاک حسن

ایران پاک حسن

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دهدشتی مرغکی الهه

دهدشتی مرغکی الهه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
کمالی علی

کمالی علی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بنی اسدی نژاد نجمه

بنی اسدی نژاد نجمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کوهپایه زاده اصفهانی محمد

کوهپایه زاده اصفهانی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
میرمحمدی محمدحسام

میرمحمدی محمدحسام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
منصوری بابهوتک فاطمه

منصوری بابهوتک فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پورحیدری محمدامین

پورحیدری محمدامین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
باقری حسین

باقری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دهقانی سلطانی امیررضا

دهقانی سلطانی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عبدلی نژاد محمدمهدی

عبدلی نژاد محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دادگرپور فائزه

دادگرپور فائزه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زین الدینی میمند صدرا

زین الدینی میمند صدرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
کریم زاده بیتا

کریم زاده بیتا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سلیمانی خاردان زهرا

سلیمانی خاردان زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نکونام کوثر

نکونام کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
منصوری سیدعلی

منصوری سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
باغینی پور سحر

باغینی پور سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عرب پور فتح آبادی محمدمهدی

عرب پور فتح آبادی محمدمهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بهاءالدینی امیرمحمد

بهاءالدینی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صادقی نژاد محمد جواد

صادقی نژاد محمد جواد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شریفیان فاطمه

شریفیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عربپور داهوئی محمدصالح

عربپور داهوئی محمدصالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
هاشم پور کوهبنانی فاطمه

هاشم پور کوهبنانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عربی سینا

عربی سینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمودی نگین

محمودی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سالارکریمی الهام

سالارکریمی الهام

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مومنی فاطمه

مومنی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدی پارسا

محمدی پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
امانی سیدامیرپارسا

امانی سیدامیرپارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
افضلی گروه امیرحسین

افضلی گروه امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احمدی زاده امیرحسین

احمدی زاده امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مشهدی زهرا

مشهدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فهیمی راوری آی لار

فهیمی راوری آی لار

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدی زاده فرحان

محمدی زاده فرحان

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
هرندی زاده ملیکا

هرندی زاده ملیکا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ده صلاحی علی اکبر

ده صلاحی علی اکبر

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گله داری حسین

گله داری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
راوری نژاد ملیکا

راوری نژاد ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
میرکمالی سیده زهرا

میرکمالی سیده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
لقمانی آرش

لقمانی آرش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سلطانی نژاد حانیه

سلطانی نژاد حانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امیری معصومه

امیری معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زینل آبادی امیرحسین

زینل آبادی امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ایرانمنش فاطمه

ایرانمنش فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رحیمی صادق محمدامین

رحیمی صادق محمدامین

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پوررضائی نسب راینی محمد صالح

پوررضائی نسب راینی محمد صالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سیاری مهدیه

سیاری مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سبک دست امیرحسین

سبک دست امیرحسین

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسینی گوکی منصوره السادات

حسینی گوکی منصوره السادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نظیری زرندی عباس

نظیری زرندی عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسلامی نژاد پاریزی فرناز

اسلامی نژاد پاریزی فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کاربخش راوری فائزه

کاربخش راوری فائزه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
یوسف اللهی زهرا

یوسف اللهی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
برخوردار گوهری شهرزاد

برخوردار گوهری شهرزاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ارجمند محمدمهدی

ارجمند محمدمهدی

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شیرعلی نژاد فرسنگی یاسمن

شیرعلی نژاد فرسنگی یاسمن

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کریم زاده فاطمه

کریم زاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دیانی امیرحسین

دیانی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خالقی فاطمه زهرا

خالقی فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پریور آرین

پریور آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شهسواری گوغری فاطمه

شهسواری گوغری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسینی سید محمد مهدی

حسینی سید محمد مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بنی اسد آزاد محمدمهدی

بنی اسد آزاد محمدمهدی

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهدی پور رابری زهره

مهدی پور رابری زهره

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
معین الدینی محمد

معین الدینی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مددی ماهانی هانیه

مددی ماهانی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عطائی علی

عطائی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صمدانی نوید

صمدانی نوید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مغفوری فرسنگی علی

مغفوری فرسنگی علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دری جانی راضیه

دری جانی راضیه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فتاحی طغرالجردی محمدحسین

فتاحی طغرالجردی محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دائی زاده گور بهاره

دائی زاده گور بهاره

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حیدری آیدا

حیدری آیدا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دری جانی محمدمهدی

دری جانی محمدمهدی

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دهدشتی مرغکی فاطمه

دهدشتی مرغکی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زنگی آبادی مریم

زنگی آبادی مریم

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
باقری سپهر

باقری سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زینلی پاریزی یاس

زینلی پاریزی یاس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عسکری کهن یزدان

عسکری کهن یزدان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحمانی امیر مهدی

رحمانی امیر مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عنایت پور شهربابکی فاطمه

عنایت پور شهربابکی فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسام عارفی محمدهادی

حسام عارفی محمدهادی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضوی علوی سیدمهدی

رضوی علوی سیدمهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احسانی مصطفی

احسانی مصطفی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پورتاج الدینی امیر علی

پورتاج الدینی امیر علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسینی سیدعرفان

حسینی سیدعرفان

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
الله آبادی فاطمه

الله آبادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فلاح فاطمه

فلاح فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
منعمی الهام

منعمی الهام

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بدیع زاده امیرحسین

بدیع زاده امیرحسین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسماعیلی آتبین

اسماعیلی آتبین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شمس المعالی امیررضا

شمس المعالی امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدطاهری رضا

محمدطاهری رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گنجی گوهری محمدعرفان

گنجی گوهری محمدعرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بلوردی سعید

بلوردی سعید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
یوسفی ذباح زهرا

یوسفی ذباح زهرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسین زاده لنگری امیرحسین

حسین زاده لنگری امیرحسین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عباسی زرندی ام البنین

عباسی زرندی ام البنین

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صاحب اختیاری سروناز

صاحب اختیاری سروناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هنرمند مهسا

هنرمند مهسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تقی زاده شول شقایق

تقی زاده شول شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عبدالله ئی سیرچی نیلوفر

عبدالله ئی سیرچی نیلوفر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سالاری نیا حکیمه

سالاری نیا حکیمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گلکار احمد

گلکار احمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ادیبی نیا سهند

ادیبی نیا سهند

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مقبلی قرائی حانیه

مقبلی قرائی حانیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شیخ زاده علی

شیخ زاده علی

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کریم دادی حمیدرضا

کریم دادی حمیدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محسنی راد فاطمه

محسنی راد فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهرابیان اسماء

مهرابیان اسماء

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سلیمانی حسین

سلیمانی حسین

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نجات غفار نگین

نجات غفار نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
میروزیری احد

میروزیری احد

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عباس آبادی فاطمه

عباس آبادی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تاج پور پرهام

تاج پور پرهام

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دادگرمحبی فرزان

دادگرمحبی فرزان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حمزه ء هانیه

حمزه ء هانیه

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گل بخشی امیر حسین

گل بخشی امیر حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خوش بین احسان

خوش بین احسان

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حاج غنی محمدصالح

حاج غنی محمدصالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سیدی مرغکی آرزو

سیدی مرغکی آرزو

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حری امیر حسام

حری امیر حسام

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کاظمی فاطمه

کاظمی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدی قناتغستانی مصباح

محمدی قناتغستانی مصباح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حیدری زاده فاطمه

حیدری زاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
میرزائی زاده کوهپایه سعید

میرزائی زاده کوهپایه سعید

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مقدسی ملیکا

مقدسی ملیکا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
داوری روامهران فاطمه

داوری روامهران فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نعمت اله زاده ماهانی فاطمه السادات

نعمت اله زاده ماهانی فاطمه السادات

اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جهانشاهی جواران فاطمه

جهانشاهی جواران فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قاسمی سعیدی فاطمه

قاسمی سعیدی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فولادی حافظ

فولادی حافظ

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
گنجعلی خانی فرسنگی الهه السادات

گنجعلی خانی فرسنگی الهه السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدزاده بیدرانی محمد

محمدزاده بیدرانی محمد

مديريت دولتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شیخ اوشاغی امیرمحمد

شیخ اوشاغی امیرمحمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مولائی احد

مولائی احد

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهدیزاده راینی امیرصالح

مهدیزاده راینی امیرصالح

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نوری سیریزی علی

نوری سیریزی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
غلامیان ادیمی نرگس

غلامیان ادیمی نرگس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ادهمی امین

ادهمی امین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گروهی جلگه امیرحسین

گروهی جلگه امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهین بهزادی یاسمن

مهین بهزادی یاسمن

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ملکی کوهپایه سیدمحمدمرتضی

ملکی کوهپایه سیدمحمدمرتضی

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زاهدی زهرا

زاهدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آرمات ویدا

آرمات ویدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسمعیلی سیرچی سجاد

اسمعیلی سیرچی سجاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نامجو علی

نامجو علی

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نعمت الله زاده سیدمحمدحسین

نعمت الله زاده سیدمحمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قاسم زاده فاطمه

قاسم زاده فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نظری شول پویا

نظری شول پویا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وزیری نسب کرمانی علی احمد

وزیری نسب کرمانی علی احمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رحیمی نژاد گروه محدثه

رحیمی نژاد گروه محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یادگاری فاطمه

یادگاری فاطمه

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سلطانی نژاد آیدا

سلطانی نژاد آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پوراحمدی امیرحسین

پوراحمدی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رکن آبادی فاطمه

رکن آبادی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شکوهی قره سعدلو شکوه

شکوهی قره سعدلو شکوه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قربانی سمیه

قربانی سمیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صانعی محمداحسان

صانعی محمداحسان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرح بخش محمدمهدی

فرح بخش محمدمهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صادقپور نگین

صادقپور نگین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ایرانمش علی

ایرانمش علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ملک قاسمی سارا

ملک قاسمی سارا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نقدی نژاد فاطمه

نقدی نژاد فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جنیدی سپهر

جنیدی سپهر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
معین الدینی هانیه

معین الدینی هانیه

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهرابی محمدصالح

مهرابی محمدصالح

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گروهی امیر حسین

گروهی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باقری چاروک حدیث

باقری چاروک حدیث

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صادق نیا شروین

صادق نیا شروین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رشیدفرخی ریحانه

رشیدفرخی ریحانه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عسکرزاده عالیه

عسکرزاده عالیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسینعلی زاده منصوره

حسینعلی زاده منصوره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
میرتاج الدینی سید مصطفی

میرتاج الدینی سید مصطفی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نیکخواه علیرضا

نیکخواه علیرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شجاعی یاسمن

شجاعی یاسمن

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محرمی محمدامین

محرمی محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عظیمی سغین فاطمه

عظیمی سغین فاطمه

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پورغفاری محمدحسین

پورغفاری محمدحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خوش رو سیدپارسا

خوش رو سیدپارسا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عسکری زاده ماهانی بهاره

عسکری زاده ماهانی بهاره

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صادقی زهرا

صادقی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هابیلی باغگلی ریحانه

هابیلی باغگلی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدی موسوی سیداحمدرضا

احمدی موسوی سیداحمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شفیعی درب آسیابی فاطمه

شفیعی درب آسیابی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاج غنی علی

حاج غنی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سیف الدینی راد علی

سیف الدینی راد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فروغی فرد محمدمهدی

فروغی فرد محمدمهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مسلمان کهخاژاله یگانه

مسلمان کهخاژاله یگانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان (زابل)

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانگشا رقیه

جهانگشا رقیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علیرضائی ماهانی عاطفه

علیرضائی ماهانی عاطفه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطانی نژاد فاطمه

سلطانی نژاد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستاخیز هلیا

رستاخیز هلیا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدی برهان آبادی فائزه

احمدی برهان آبادی فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزیزپور فاطمه

عزیزپور فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاریابی محمدصالح

فاریابی محمدصالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عسکری ارجاس زینب

عسکری ارجاس زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سام ساجده

سام ساجده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
میر یوسف

میر یوسف

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسایی زهرا

رسایی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
میرزائی محمدرضا

میرزائی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کرمی رباطی فاطمه

کرمی رباطی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفارزاده کرمانی سجاد

صفارزاده کرمانی سجاد

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رجائی نژاد فاطمه

رجائی نژاد فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اصغری محمدحسین

اصغری محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
میرزاصادقی شوروئی عاطفه

میرزاصادقی شوروئی عاطفه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهزادی شهربابک سینا

بهزادی شهربابک سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پیوند فاطمه

پیوند فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحیم آبادی امیرمحمد

رحیم آبادی امیرمحمد

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برائی نژاد حنیفه

برائی نژاد حنیفه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زینلی سارا

زینلی سارا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ناصری زهرا

ناصری زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابراهیمی شاه آبادی رباب

ابراهیمی شاه آبادی رباب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرب گورچوئی محمدرضا

عرب گورچوئی محمدرضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
متولی زاده مهرداد

متولی زاده مهرداد

روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شمس الدینی سبحان

شمس الدینی سبحان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یوسفی پور آیلین

یوسفی پور آیلین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شمسی گوشکی راضیه

شمسی گوشکی راضیه

گردشگري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع گزوییه شیما

زارع گزوییه شیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرودی سیدعرفان

زهرودی سیدعرفان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملکشاهی علی

ملکشاهی علی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یوسفی کمارعلیا اشکان

یوسفی کمارعلیا اشکان

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ایثاری زهرا

ایثاری زهرا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محبی مهسا

محبی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بازگیر حنانه

بازگیر حنانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هوشمند فرزین

هوشمند فرزین

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مصطفوی مهلا

مصطفوی مهلا

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پورمجیدی جوشانی فاطمه

پورمجیدی جوشانی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قطبی زاده یاس

قطبی زاده یاس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کاکوئی نژاد صبا

کاکوئی نژاد صبا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهابی نژاد پوریا

شهابی نژاد پوریا

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شعاعی شاهرخ آبادی فاطمه

شعاعی شاهرخ آبادی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اعظم پور فاطمه

اعظم پور فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدیان محمد

احمدیان محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسماعیلی مقدم سودابه

اسماعیلی مقدم سودابه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علی نژاد مجتبی

علی نژاد مجتبی

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بحرینی شکوفه

بحرینی شکوفه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عرب پور گتکویی محمدرضا

عرب پور گتکویی محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهرامی نسرین

بهرامی نسرین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صنعتی ریحانه

صنعتی ریحانه

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدی حمیده

محمدی حمیده

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسنی نیا امید

حسنی نیا امید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پادیاب زهرا

پادیاب زهرا

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منشی پونه

منشی پونه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجفی زاده زینب

نجفی زاده زینب

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بشتام زهرا

بشتام زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملکشاهی سپهر

ملکشاهی سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عرب فاطمه

عرب فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
برخورداری یزدی محبوبه

برخورداری یزدی محبوبه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سلطانی بناوندی راضیه

سلطانی بناوندی راضیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پورامیری رضا

پورامیری رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صفی زاده محمدمهدی

صفی زاده محمدمهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امین زاده گوهری محبوبه

امین زاده گوهری محبوبه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سالاری بردسیری فاطمه

سالاری بردسیری فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضائی گزکی مرضیه

رضائی گزکی مرضیه

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شاهمرادی گوهری محمدرئوف

شاهمرادی گوهری محمدرئوف

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پاپلی برواتی فاطمه السادات

پاپلی برواتی فاطمه السادات

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هاشمی سمانه

هاشمی سمانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شمس الدین فاطمه

شمس الدین فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سالاری هنزاء زهرا

سالاری هنزاء زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اشرف عسکری محمدجواد

اشرف عسکری محمدجواد

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نژادملایری اسراء

نژادملایری اسراء

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فخار محی الدینی ویدا

فخار محی الدینی ویدا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نجفی ریحانه

نجفی ریحانه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علی آبادی راوری فاطمه

علی آبادی راوری فاطمه

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علینقی زاده سمانه

علینقی زاده سمانه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غنجعلی پورگوشکی مهدی

غنجعلی پورگوشکی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آقاسی کرمانی زینب

آقاسی کرمانی زینب

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سالاری ساردوئی مریم

سالاری ساردوئی مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قربانی فرسنگی ابوالفضل

قربانی فرسنگی ابوالفضل

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خوش نام امیرحسین

خوش نام امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سعیدی فاطمه

سعیدی فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
کریمی نسب صبا

کریمی نسب صبا

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سلطانی نژاد سارا

سلطانی نژاد سارا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قاسمی ابراهیم آبادی مینو

قاسمی ابراهیم آبادی مینو

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عسکری گجگین هانیه

عسکری گجگین هانیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حبیبی مقدم زهرا

حبیبی مقدم زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدی گودیزی زهرا

محمدی گودیزی زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سعید بیتا

سعید بیتا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ترابی بهاره

ترابی بهاره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ترابی علیرضا

ترابی علیرضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
امیری حانیه

امیری حانیه

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ملکوتی انسیه

ملکوتی انسیه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رضایت بخش راوری معین

رضایت بخش راوری معین

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 10:25:38 AM
Menu