گلستان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر گلستان

لطفی خوشنامه نیلوفر

لطفی خوشنامه نیلوفر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نوروزی مریم

نوروزی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسین پوراصل زینب

حسین پوراصل زینب

فيزيک مهندسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
کریمخانی یگانه

کریمخانی یگانه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدی الهام

محمدی الهام

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نجفلو نساء

نجفلو نساء

زبان وادبيات الماني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
جدیدی فاطمه

جدیدی فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
انصاری رامندی زهرا

انصاری رامندی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ابراهیمیان طادی مهشید

ابراهیمیان طادی مهشید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جباری فاطمه

جباری فاطمه

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدیان پوراردکان آتنا

احمدیان پوراردکان آتنا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بقایی مولان پرستو

بقایی مولان پرستو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ناجی رنجبر نرگس

ناجی رنجبر نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بداغی معصومه

بداغی معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روشن زاده پریسا

روشن زاده پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رزمی فرشته

رزمی فرشته

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورفلاحت کار هانیه

پورفلاحت کار هانیه

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سجادی فاطمه

سجادی فاطمه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ستاری حانیه

ستاری حانیه

علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلیمانی رویا

سلیمانی رویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
توماری معصومه

توماری معصومه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
یوسفی محدثه

یوسفی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صمدی حنانه

صمدی حنانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضائی معصومه

رضائی معصومه

فقه وحقوق حنفي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فکار زهرا

فکار زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
هوشیار نازنین

هوشیار نازنین

گردشگري|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
تیموری اصل ریحانه

تیموری اصل ریحانه

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/3/2023 12:19:13 PM
Menu