چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر چابكسر

يكتا قاسم آبادى

يكتا قاسم آبادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قاسم نژاد

قاسم نژاد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نصيرى فاطمه

نصيرى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كريمى صادق

كريمى صادق

مهندسي عمران | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

مهندسي ايمني وبازرسي فني | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خشنود

خشنود

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على پور ليمائى

على پور ليمائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
برارى

برارى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رفعت

رفعت

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كهنمويى

كهنمويى

جغرافيا | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باقى پور

باقى پور

جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خانجانى دوران محله

خانجانى دوران محله

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غريب نواز

غريب نواز

مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
5/29/2023 5:23:17 AM
Menu