تكاب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تكاب

جعفرى فاقلو

جعفرى فاقلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
لطفى كوثر

لطفى كوثر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
قربانى حاجى بابا

قربانى حاجى بابا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كريمى آقدره

كريمى آقدره

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رسولى ينگى كند

رسولى ينگى كند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
شير محمدى

شير محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شاهى اقدره

شاهى اقدره

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
امامى آرمان

امامى آرمان

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سمائى همپا

سمائى همپا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هاشم زاده

هاشم زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يارى قوشخانه

يارى قوشخانه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جهانگيرى

جهانگيرى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

مديريت صنعتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

اقتصاد | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نورى

نورى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
جهدى اغول بيك

جهدى اغول بيك

نقاشي | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

هنر
صادقى

صادقى

مهندسي صنايع | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قربانى تپه بر

قربانى تپه بر

علوم سياسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شعبانى

شعبانى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
برازنده بهرام

برازنده بهرام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي محل خدمت شهرستان تکاب

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

علوم تربيتي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عليزاده آرمين

عليزاده آرمين

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مرادى طاس كند

مرادى طاس كند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تبرزد

تبرزد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قبادى

قبادى

مديريت بازرگاني | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
باسامى

باسامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مهندسي شيمي | دانشگاه بناب | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كوهى

كوهى

اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كوهى

كوهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بشكار

بشكار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نيك پور

نيك پور

مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
راح

راح

جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اصغرى عرفان

اصغرى عرفان

مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد يارى

محمد يارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

مديريت مالي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عبدالكريمى افشار

عبدالكريمى افشار

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/8/2023 10:19:49 PM
Menu