خوي

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خوي

بابازاده بهستانى

بابازاده بهستانى

امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

8سال کانونی / 157 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

8سال کانونی / 156 آزمون

ریاضی
موسى لو

موسى لو

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه اروميه | روزانه

8سال کانونی / 143 آزمون

تجربی
يوسف پور

يوسف پور

مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه

8سال کانونی / 141 آزمون

ریاضی
صفرخان زاده

صفرخان زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

7سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
درستى اميرحسين

درستى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

7سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
جبارى قناتى

جبارى قناتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
خضرلوى اقدم

خضرلوى اقدم

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

10سال کانونی / 131 آزمون

ریاضی
مقدسى

مقدسى

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

7سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

7سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
كريمى فرزانه

كريمى فرزانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
رضايى نصر

رضايى نصر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
دريانى

دريانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
عالى

عالى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
خليل زاده حميد

خليل زاده حميد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

6سال کانونی / 114 آزمون

انسانی
كلوانى توحيد

كلوانى توحيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
چيت سازى اصل

چيت سازى اصل

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
شيخ لو

شيخ لو

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 110 آزمون

ریاضی
رنجبرى حجت

رنجبرى حجت

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

5سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
عيوضلو

عيوضلو

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

6سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
عليزاده ماكويى

عليزاده ماكويى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
جبارنژاد اصل محمد

جبارنژاد اصل محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

7سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
منصورنيا فاروق

منصورنيا فاروق

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
على زاده

على زاده

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
لاله

لاله

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
خليلى حميدرضا

خليلى حميدرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
بابالو

بابالو

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
كى خانى

كى خانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
الهويردى پور

الهويردى پور

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
زينالى

زينالى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
بابازاده خويى

بابازاده خويى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
عطامهر

عطامهر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
سرخوش

سرخوش

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 92 آزمون

انسانی
هنرور صالح

هنرور صالح

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
على اكبرلو

على اكبرلو

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
مهدى زاده سيدحسين

مهدى زاده سيدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
شكورى

شكورى

حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
زينالى على

زينالى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
حسين اوغلى

حسين اوغلى

مديريت بازرگاني | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
اشرفى محمد

اشرفى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
روشن لو

روشن لو

مهندسي عمران | دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
يوسف زاده

يوسف زاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
محمدجعفرى

محمدجعفرى

زمين شناسي | دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
توحيدى گلسا

توحيدى گلسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
على جانلو

على جانلو

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
كريم خانى

كريم خانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
حسنقلى زاده

حسنقلى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
منتظرقائمى

منتظرقائمى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سبزعلى

سبزعلى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
اعزامى

اعزامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
سيدصلاحى

سيدصلاحى

مهندسي برق | دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
سعيدى راد

سعيدى راد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
مصطفايى

مصطفايى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سالم خوئى

سالم خوئى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ايمان زاده

ايمان زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
غلامى فر

غلامى فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

زبان
نصيرزاده زهرا

نصيرزاده زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سلطان فام

سلطان فام

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

مهندسي صنايع | دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
سيدعربى

سيدعربى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نظيفى

نظيفى

حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
گلوانى

گلوانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
توحيدى

توحيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
وحدتيان على

وحدتيان على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
قمرى اصل

قمرى اصل

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
انورى اميرضا

انورى اميرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسنى محمد

حسنى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رحيملو الهام

رحيملو الهام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رضانژاد

رضانژاد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
سلمان زاده

سلمان زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
شكورى

شكورى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دل افروز مهدى

دل افروز مهدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ابراهيم خانى

ابراهيم خانى

مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
حسن نژاد

حسن نژاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
قاسم بگلو اميرحسين

قاسم بگلو اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
الهقلى پور

الهقلى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
قاسم زاده خوئى

قاسم زاده خوئى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ميرزانوه سى مهديه

ميرزانوه سى مهديه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
حسينى رضا

حسينى رضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-بومي آذربايجان غربي محل خدمت شهرستان پلدشت

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فلاحتى

فلاحتى

مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
قاسم لو

قاسم لو

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دانش نيا

دانش نيا

شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ايلاتى

ايلاتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حق ويردى زاده

حق ويردى زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زينالى

زينالى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
غبرائى

غبرائى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مقبلى

مقبلى

اقتصاد | دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهراجى

مهراجى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زينال نژاد

زينال نژاد

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
نمازى

نمازى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ركنى

ركنى

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نقى لو حسين

نقى لو حسين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
دولتى

دولتى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بختيارى اصل

بختيارى اصل

حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ارونقى

ارونقى

مهندسي عمران | دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
بلوسى

بلوسى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كريم خانى

كريم خانى

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
على نژاد

على نژاد

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سيدهاشمى سيدهادى

سيدهاشمى سيدهادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نمازى

نمازى

روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدجعفرى

محمدجعفرى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
اباذرى

اباذرى

مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
جان نثار شيخ مرجانى

جان نثار شيخ مرجانى

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
بزرگ منش

بزرگ منش

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رضوانيان

رضوانيان

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
سيدمحمودى سيدطاهر

سيدمحمودى سيدطاهر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شه روز پارسا

شه روز پارسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فنائى

فنائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
يوسفلو

يوسفلو

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پناه لو

پناه لو

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جعفرزاده مرندى

جعفرزاده مرندى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قاسم زاده خوئى

قاسم زاده خوئى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نيازمند

نيازمند

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
توپچيان

توپچيان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
طبقى

طبقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
دهقانى چورسى

دهقانى چورسى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بابالو

بابالو

مهندسي معماري | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زاهدى فاطمه

زاهدى فاطمه

مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
باقرى عرفان

باقرى عرفان

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فكرى

فكرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
خليل پوراصل

خليل پوراصل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
امامعلى زاده مهدى

امامعلى زاده مهدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شريف زاده اقدم

شريف زاده اقدم

بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امينى عادل

امينى عادل

حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
خانعلى لو

خانعلى لو

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شبانلوئى

شبانلوئى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عباس پور

عباس پور

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عيوضلو

عيوضلو

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
روشن

روشن

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پورحيدر

پورحيدر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سلمان زاده

سلمان زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قاسم خانى

قاسم خانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نقى لو

نقى لو

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زيبادل

زيبادل

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
پويا كيميا

پويا كيميا

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
همدمى

همدمى

مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اعزامى

اعزامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خاك پراقى

خاك پراقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نجفى ميلاد

نجفى ميلاد

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كيوانى

كيوانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
بابااوغلى

بابااوغلى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
خاكى خوئى

خاكى خوئى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
عبدالعلى زاده

عبدالعلى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرادخانى

مرادخانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زينالى

زينالى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صابرنيا

صابرنيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عبدال خانى

عبدال خانى

روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ولى نژاد

ولى نژاد

علوم سياسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سرخابى

سرخابى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ولى محمدى

ولى محمدى

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قويدل قزلجه

قويدل قزلجه

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شريفى فر

شريفى فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

شيمي محض | دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عمرانى شادى

عمرانى شادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
چليك

چليك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قاسم بكلو

قاسم بكلو

تاريخ | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
چيت سازى

چيت سازى

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قنبرى شتردار

قنبرى شتردار

علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
على بابالو

على بابالو

علوم قضايي | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شريفى فر

شريفى فر

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بصيرى

بصيرى

زبان وادبيات ترکي استانبولي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
صفرعلى زاده

صفرعلى زاده

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرج الهى

فرج الهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صبحى

صبحى

مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هنرور

هنرور

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جعفرزاده

جعفرزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پيربوداقى

پيربوداقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاسم خانى

قاسم خانى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جواديان ساناز

جواديان ساناز

ارتباطتصويري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

هنر
گلوانى

گلوانى

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسن زادگان

حسن زادگان

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قوچخانى

قوچخانى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
على همتى

على همتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
هاشم زاده

هاشم زاده

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطانى اوموئى

سلطانى اوموئى

اقتصاد | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رستم زاده خوئى

رستم زاده خوئى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
علنقى لو

علنقى لو

علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آهوى قزوين

آهوى قزوين

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
جبارى قورولى

جبارى قورولى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرتاج الدينى

ميرتاج الدينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مسلم زاده

مسلم زاده

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينقلى لو

حسينقلى لو

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بتولى

بتولى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عدالت دوست

عدالت دوست

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پاسبانى اصل

پاسبانى اصل

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابرى عطاء

ابرى عطاء

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خانقاهى

خانقاهى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنقلى زاده

حسنقلى زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عدوبند

عدوبند

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آقاعلى زاد

آقاعلى زاد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليلو

عليلو

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علم آرا

علم آرا

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فيض الهى سيما

فيض الهى سيما

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سيدكريم زاده

سيدكريم زاده

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حكمت آرا حسين

حكمت آرا حسين

صنايع دستي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

هنر
توحيدنيا

توحيدنيا

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سبحان وردى

سبحان وردى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرزانه

فرزانه

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يزدان جوئى

يزدان جوئى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جنگى درشكى

جنگى درشكى

مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادخانى

مرادخانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاه حسينى

شاه حسينى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوازش

نوازش

جغرافيا | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
على محمدلو

على محمدلو

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضاپور

رضاپور

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قره محمدلو

قره محمدلو

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
افقى

افقى

مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رفاهى

رفاهى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
لك‌

لك‌

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عباسعلى پور

عباسعلى پور

مهندسي عمران | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كلوانى

كلوانى

فيزيک | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سبزفروش اقدم

سبزفروش اقدم

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فتحى

فتحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ميرزاده

ميرزاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سهراب لى

سهراب لى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ولى بكلو

ولى بكلو

اقتصاد | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدلو

محمدلو

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طلبى

طلبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جليل زاده

جليل زاده

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رجائى

رجائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حبوطى

حبوطى

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسن زاده حاجلارى آرتام

حسن زاده حاجلارى آرتام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

تاريخ | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قوردوئى ميلان

قوردوئى ميلان

تاريخ | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
على خانلو

على خانلو

اقتصاد|دانشگاه اروميه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دشتبان

دشتبان

فيزيک مهندسي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
درستى

درستى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عاشورى

عاشورى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
كريم خانى

كريم خانى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زينال پور ميرمحمد

زينال پور ميرمحمد

نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
موسوى بازرگانى

موسوى بازرگانى

نقاشي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
عطائى راد

عطائى راد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/28/2023 6:51:02 AM