باغ بهادران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر باغ بهادران

فلاح

فلاح

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
پورعلى

پورعلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
هدايت

هدايت

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

5سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
موذنى

موذنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آقابابايى

آقابابايى

روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اميرى باغبادرانى

اميرى باغبادرانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
غلامپور

غلامپور

علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شاه قليان

شاه قليان

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ضيايى

ضيايى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
پيروزه

پيروزه

شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ضيايى نرجس

ضيايى نرجس

روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كريميان

كريميان

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي شيمي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فتاحيان

فتاحيان

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهادرانى

بهادرانى

حقوق | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جبارى

جبارى

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قصاب

قصاب

گياه پزشکي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

مهندسي برق | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتاحيان

فتاحيان

مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ضيايى

ضيايى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عطايى مرضيه

عطايى مرضيه

ارتباطتصويري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
سليمانى

سليمانى

جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نويد

نويد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نقدى

نقدى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/29/2023 5:15:32 AM
Menu