شوشتر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شوشتر

آشورى راد فاطمه

آشورى راد فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
خدرى ميرقائد

خدرى ميرقائد

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
كايدانى فاطمه

كايدانى فاطمه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
مال دوانى

مال دوانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عسكر زاده

عسكر زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان محل خدمت دزفول(باغچه بان)

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
احمد سمالى

احمد سمالى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
دارويى فاطمه

دارويى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت باوي

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
فهيم

فهيم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جعفريان

جعفريان

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
آرامى مجتبى

آرامى مجتبى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فرقانى

فرقانى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي خوزستان

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ياسين زاده عاطفه

ياسين زاده عاطفه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
منجزى

منجزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
فرجى سيد محمد حسين

فرجى سيد محمد حسين

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فدوى پور

فدوى پور

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت شادگان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
يوسفى فرد

يوسفى فرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
طهماسبى نژاد

طهماسبى نژاد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كليل دار

كليل دار

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رعيت پور فاطمه

رعيت پور فاطمه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نيرومند سحر

نيرومند سحر

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سروريان

سروريان

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
درستى

درستى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نجار

نجار

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صفرى چهارمحالى

صفرى چهارمحالى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مقدس پور

مقدس پور

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
برومند

برومند

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مير آخرى مازيار

مير آخرى مازيار

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
چعب على

چعب على

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دلاورى هومن

دلاورى هومن

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
باداميان

باداميان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بليوند

بليوند

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دهناشى

دهناشى

فيزيک | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلمان

سلمان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خراسانى زاده

خراسانى زاده

مهندسي برق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كسرايى

كسرايى

روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جوادپور

جوادپور

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
منجزى

منجزى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برامالكى

برامالكى

علوم قران وحديث | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرشيدى فرشيد

فرشيدى فرشيد

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تجويدى محبوبه

تجويدى محبوبه

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عليداد سمندى

عليداد سمندى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كرم زاده

كرم زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ناصرى كريم وند

ناصرى كريم وند

مهندسي معماري | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آقا جانى

آقا جانى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
منجزى شوشترى

منجزى شوشترى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پاداش

پاداش

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

ارتباطتصويري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
حمزه نيايى

حمزه نيايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عبدالهى آرپناهى

عبدالهى آرپناهى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/11/2023 2:01:10 AM
Menu