سعادت شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سعادت شهر

الطافى فاطمه

الطافى فاطمه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بهروزى

بهروزى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حقيقى

حقيقى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زارع كردشولى

زارع كردشولى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پورمند

پورمند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارع

زارع

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ناهيد

ناهيد

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
هوشيارى

هوشيارى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نگهدارى

نگهدارى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شهوند

شهوند

مديريت صنعتي | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

گياه پزشکي | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رحمانى منفرد

رحمانى منفرد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيمكانپور

سيمكانپور

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحيمى نژاد

رحيمى نژاد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارعى كردشولى

زارعى كردشولى

حسابداري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هوشيارى سميه

هوشيارى سميه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت اقليد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورولى

پورولى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كبيرى

كبيرى

اقتصاد | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قهرمانى

قهرمانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مديريت بازرگاني | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسماعيلى نژاد

اسماعيلى نژاد

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه شيراز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سعادت

سعادت

فرش | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
6/1/2023 5:01:57 AM
Menu