فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فراشبند

باقرى

باقرى

نقاشي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

10سال کانونی / 146 آزمون

هنر
كريمپور

كريمپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

8سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

8سال کانونی / 143 آزمون

تجربی
محمدنيا

محمدنيا

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

8سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه-

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

حسابداري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
كاويانى

كاويانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
جوكار آريا

جوكار آريا

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
عالى شوندى

عالى شوندى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پروينى فراشبندى

پروينى فراشبندى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مزارعى

مزارعى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شامرادلو

شامرادلو

بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عاليشوندى

عاليشوندى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مزارعى

مزارعى

مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
يارى

يارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خدابخش لو

خدابخش لو

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اميرپور

اميرپور

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مزارعى

مزارعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حيدرى علمدالو

حيدرى علمدالو

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
چاره جو

چاره جو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شايسته نيا

شايسته نيا

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حيدرى علمدارلو

حيدرى علمدارلو

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فولادى دوقزلو محمد

فولادى دوقزلو محمد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مزارعى

مزارعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهبازى كوهى

شهبازى كوهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجاتى

نجاتى

علوم سياسي | دانشگاه اردکان | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
آواره

آواره

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نوشادى

نوشادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عزيزى دهرمى

عزيزى دهرمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كاويانى

كاويانى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صفرى جعفر لو

صفرى جعفر لو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پروينى

پروينى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريم پور محمدرضا

كريم پور محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مزارعى

مزارعى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمديان گورى

محمديان گورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صدارت

صدارت

حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
داور

داور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسينى فرد

حسينى فرد

مهندسي برق | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرسادات

اميرسادات

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هوشيار

هوشيار

مهندسي عمران | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فروغى

فروغى

مهندسي شيمي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صهبازاده

صهبازاده

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على زاده

على زاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مزارعى

مزارعى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

جامعه شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حاتمى

حاتمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مختارى نيك

مختارى نيك

جغرافيا | مرکزاموزش عالي فيروزاباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عيدى

عيدى

علوم قران وحديث | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 9:28:58 PM
Menu