كوار

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كوار

حياتى بيژن

حياتى بيژن

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت خفر جهرم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نظافت

نظافت

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آزاديان مظفرى

آزاديان مظفرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ترابى

ترابى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدى فرد

احمدى فرد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربان زاده صادق

قربان زاده صادق

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شكوهى اربابى

شكوهى اربابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عباسى جعفرلو

عباسى جعفرلو

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
6/3/2023 1:36:24 AM
Menu