داراب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر داراب

مرتضوى

مرتضوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
افسرده

افسرده

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
سليمى فرد مجتبى

سليمى فرد مجتبى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
شاهرخى

شاهرخى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فدايى مهران

فدايى مهران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خرمدل صادق

خرمدل صادق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مسرور محمدجواد

مسرور محمدجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ادب سجاد

ادب سجاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كرمى محمدجواد

كرمى محمدجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
چمن سرا

چمن سرا

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محسنى نيا

محسنى نيا

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسين پورزين آبادى

حسين پورزين آبادى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نورى حسين

نورى حسين

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عابدى بهاره

عابدى بهاره

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رستگار محمدحسن

رستگار محمدحسن

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اركيان

اركيان

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حسين زاده محمد جواد

حسين زاده محمد جواد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ثابت فرد

ثابت فرد

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرح بخشيان

فرح بخشيان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محسنيان

محسنيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
خيرى

خيرى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مراديان

مراديان

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عابدى اصل

عابدى اصل

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سعادت

سعادت

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
افسرده محمدعلى

افسرده محمدعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ارجمند

ارجمند

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حيدرى حميدرضا

حيدرى حميدرضا

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رستگار

رستگار

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كرمى عاطفه

كرمى عاطفه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
باقرى عاطفه

باقرى عاطفه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
يزدان پورى

يزدان پورى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شاكر

شاكر

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحيمى غياثى

رحيمى غياثى

علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تميز

تميز

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بخت

بخت

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت بيرم لارستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على پور

على پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عابدى

عابدى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام رسمي وزارت دفاع

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كشتكار

كشتكار

مشاوره | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدزاده

احمدزاده

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رنجبر فاطمه

رنجبر فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صبور سعيده

صبور سعيده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عليخانى

عليخانى

روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
واحدى

واحدى

روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
6/5/2023 8:05:44 AM
Menu