فسا

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فسا

جهانگيرى

جهانگيرى

علوم سياسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
كيانى

كيانى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
قنبرزاده مليكا

قنبرزاده مليكا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريمى زاده

كريمى زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارعى جليانى

زارعى جليانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرج اله زاده

فرج اله زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شگوهى

شگوهى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
امينى نژاد

امينى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بصير

بصير

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
6/2/2023 10:23:22 PM
Menu