شيراز

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شيراز

كشاورزى على

كشاورزى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 156 آزمون

تجربی
مرادى مهرناز

مرادى مهرناز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

8سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
برزين پوريا

برزين پوريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
مارى اورياد حميدرضا

مارى اورياد حميدرضا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

8سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
بهمنى تادوانى

بهمنى تادوانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
ترابى جهرمى

ترابى جهرمى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
شرافت

شرافت

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
كلانترى

كلانترى

روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
نامجو

نامجو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

7سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
كهن

كهن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
بهروزى

بهروزى

روانشناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
بذرگر

بذرگر

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
بنيانى

بنيانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
على اكبرى محيا

على اكبرى محيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
جهانگيرى

جهانگيرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
مطهرى نيا

مطهرى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده سروستانى

ابراهيم زاده سروستانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
كامران زاده مينا

كامران زاده مينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
جمالى فر محمدرضا

جمالى فر محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اتحاد پور حميدرضا

اتحاد پور حميدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | محروم-بومي فارس محل خدمت خنج

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
گل بهار حقيقى

گل بهار حقيقى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
پيرويان

پيرويان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
مصباح

مصباح

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حق پناه جهرمى

حق پناه جهرمى

شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مجيب پور ميترا

مجيب پور ميترا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

زمين شناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شعبانپور حقيقى امير حسين

شعبانپور حقيقى امير حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

7سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خادم

خادم

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

6سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شعبانى نيا

شعبانى نيا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
معتمدى محمدرضا

معتمدى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
معتمدى عليرضا

معتمدى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صفرى جعفرلو محمدامين

صفرى جعفرلو محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حكيم آراء

حكيم آراء

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

8سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
متاله

متاله

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سنايى سروگل

سنايى سروگل

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
براتى

براتى

روانشناسي | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
فرهودى

فرهودى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
پايان

پايان

حسابداري | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
محمدى على

محمدى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
طاهرى حسين خانى

طاهرى حسين خانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شاه حسينى

شاه حسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بهزاد اسيرى

بهزاد اسيرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مجرد كيميا

مجرد كيميا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شريعتى

شريعتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آقايى بومه

آقايى بومه

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فرهنگيان ارمغان

فرهنگيان ارمغان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عسكرى سعادت آبادى على

عسكرى سعادت آبادى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بهزاداسيرى

بهزاداسيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مقصودى

مقصودى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خواست خدايى

خواست خدايى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قائديان آذين

قائديان آذين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت ارسنجان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ساهور

ساهور

اقتصاد | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جمالى زاده

جمالى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خانى

خانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عابدتاش

عابدتاش

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مهرابيان فر

مهرابيان فر

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خانى

خانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عباسلو

عباسلو

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كنعانى

كنعانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كشتگانى

كشتگانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت ني ريز

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فروزان

فروزان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نظرى علمدارلو

نظرى علمدارلو

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مرادى بلوكهلو

مرادى بلوكهلو

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
تابع بردبار

تابع بردبار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فسا | شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سعادت عليرضا

سعادت عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
موسوى سيدغلامرضا

موسوى سيدغلامرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نوذرى

نوذرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قاسمى ياسمن

قاسمى ياسمن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدى جابرى

محمدى جابرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
گوركانى

گوركانى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
استوار

استوار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
استوار

استوار

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
براتى

براتى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
باستان فاطمه

باستان فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پور منتصرى حسين

پور منتصرى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فريدون نژاد طاهره

فريدون نژاد طاهره

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بذرگر

بذرگر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جامعى

جامعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دانشمند

دانشمند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كيانى نژاد

كيانى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بحرانى

بحرانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زارع خفرى فاطمه

زارع خفرى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
معظم

معظم

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ميرزايى وند

ميرزايى وند

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مروجى عليرضا

مروجى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
طالبان پور اميرحسين

طالبان پور اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
هويدايى

هويدايى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارع حامد

زارع حامد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قانع

قانع

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سترگ

سترگ

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پايدار

پايدار

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عرفانى

عرفانى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رزمجوئى

رزمجوئى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جعفرپور

جعفرپور

مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فسا | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
هاشمى سيد على

هاشمى سيد على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ذبيحى

ذبيحى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دشتى

دشتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
درويش زاده دشتكى

درويش زاده دشتكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
همت يار

همت يار

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حيدريان افشين

حيدريان افشين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رنجبر محمدعلى

رنجبر محمدعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بهمن پور داود

بهمن پور داود

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ثابت

ثابت

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عاليشوندى

عاليشوندى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بردبار

بردبار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حقيقت

حقيقت

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
منجذب

منجذب

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جعفرى دوست

جعفرى دوست

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شعبان پور حقيقى عليرضا

شعبان پور حقيقى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مسلمى

مسلمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مرادى اميرحسين

مرادى اميرحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت بيرم لارستان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نوربخش اردكانى

نوربخش اردكانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دهقانيان

دهقانيان

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

گياه پزشکي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قانع

قانع

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
معدلى فرد

معدلى فرد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سراج پور شيرازى

سراج پور شيرازى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قره چايى ترك

قره چايى ترك

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صالحى طيبلو

صالحى طيبلو

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حقانى

حقانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صفوى نيا

صفوى نيا

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زارع خفرى

زارع خفرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جمال خواه

جمال خواه

زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نيرى

نيرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صدقى

صدقى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حكمت نيا

حكمت نيا

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رخشا

رخشا

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نادكى ششم

نادكى ششم

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كوه برفرد

كوه برفرد

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شاهوران پرنيا سادات

شاهوران پرنيا سادات

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسينى محمدامين

حسينى محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سليمى آناهيتا

سليمى آناهيتا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
افتاده

افتاده

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ناظمى

ناظمى

زمين شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ثابت مهر

ثابت مهر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عباس نيا

عباس نيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كريمى امير

كريمى امير

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زارعى حسين

زارعى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مفتون آزاد

مفتون آزاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
انصاف

انصاف

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
راسخ

راسخ

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سيمين

سيمين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
موثقى

موثقى

مديريت دولتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مصاحب سيد محمدرضا

مصاحب سيد محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حيدرى فاطمه

حيدرى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صفوى نژاد اميررضا

صفوى نژاد اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قيصرى على

قيصرى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سرگل زائى مقدم

سرگل زائى مقدم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قنبرى قلاتى

قنبرى قلاتى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسد سنگابى

اسد سنگابى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بحرانى

بحرانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عباسى سبوكى

عباسى سبوكى

اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
راسخ محمد

راسخ محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فضيلت عليرضا

فضيلت عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوى سيدمحمداحسان

موسوى سيدمحمداحسان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
راسخ فاطمه

راسخ فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گلشنى محمدامين

گلشنى محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قاسمى سجاد

قاسمى سجاد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بيات

بيات

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارعيان جهرمى

زارعيان جهرمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خواجه زاده

خواجه زاده

شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارع

زارع

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسدسنگابى

اسدسنگابى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بانشى

بانشى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميرى فاطمه

اميرى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضوى سيدعلى

رضوى سيدعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمديان پناه مهدى

محمديان پناه مهدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بلورچيان

بلورچيان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كرونى

كرونى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دانا

دانا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فروزان

فروزان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بلند همت

بلند همت

شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بلند همت

بلند همت

شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بزرودى هليا

بزرودى هليا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مكارى زاده سالار

مكارى زاده سالار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پارسايى زينب

پارسايى زينب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قاسمى نگار

قاسمى نگار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرادنيا

مرادنيا

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارع

زارع

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كاظمى ميركى

كاظمى ميركى

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كارانديش

كارانديش

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مفتاحى

مفتاحى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اوجى

اوجى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسينى مرندى

حسينى مرندى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
لامعى

لامعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسمعيلى فرد

اسمعيلى فرد

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طباطبايى

طباطبايى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسفنديارى زهرا

اسفنديارى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كيهان عليرضا

كيهان عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قدوسى حامد

قدوسى حامد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سفلايى سياوش

سفلايى سياوش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جمعه بزرگى ياشار

جمعه بزرگى ياشار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ملاح زاده ارشك

ملاح زاده ارشك

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
روستا

روستا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كاظمى مريم

كاظمى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نوروزى نگين

نوروزى نگين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عسكرى حانيه

عسكرى حانيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
غلامى فاطمه

غلامى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت ني ريز

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كرمى باربد

كرمى باربد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدى شكور

احمدى شكور

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

زيست فناوري | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كرم بخش

كرم بخش

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سياح جهرمى

سياح جهرمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يوسف پور

يوسف پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رستگارشولى

رستگارشولى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رفيعى پور

رفيعى پور

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مسعودى فر

مسعودى فر

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نوشادپور

نوشادپور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دواتگرزاده آرين

دواتگرزاده آرين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مصطفوى سارا

مصطفوى سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تجلى سپهر

تجلى سپهر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هارونى كيميا

هارونى كيميا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خليليان سيدمحمدحسين

خليليان سيدمحمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسدى على

اسدى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خوشنامى

خوشنامى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خواجه

خواجه

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مشتعل

مشتعل

زيست فناوري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دلجويى زاده

دلجويى زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خاضعى

خاضعى

روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اژدرى

اژدرى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
على خواه

على خواه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فيروزبخت آرش

فيروزبخت آرش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فهندژ سعدى

فهندژ سعدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شمشيرى شورباخلو

شمشيرى شورباخلو

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نصيرى اصل

نصيرى اصل

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غفرانى

غفرانى

روانشناسي | مرکزاموزش عالي لار | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
روستايى

روستايى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه-

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهنيافر

بهنيافر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حضرتى على

حضرتى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پيمانى مريم

پيمانى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
افراشته

افراشته

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رزازان

رزازان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ملكى زاد

ملكى زاد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بذرافكن

بذرافكن

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كيخا

كيخا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خانى رباطى

خانى رباطى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مختار دشتكى

مختار دشتكى

ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دانشور

دانشور

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خواجه فريد

خواجه فريد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طاهرى پوريا

طاهرى پوريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
امينيان

امينيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پويامنش

پويامنش

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
افراسيابى

افراسيابى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فقيهى

فقيهى

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عسكرى نوبندگانى

عسكرى نوبندگانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پيروز

پيروز

مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جمشيدى بزرگى

جمشيدى بزرگى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ملك مكان

ملك مكان

حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فلامرزى

فلامرزى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جبيرى

جبيرى

گياه پزشکي | دانشگاه ياسوج | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اژدرى

اژدرى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سرادارى

سرادارى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رستم پور

رستم پور

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صحراگرد

صحراگرد

روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
تاج الدينى

تاج الدينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسلام زاده

اسلام زاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نيكفر

نيكفر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پورعباس تحويلدارى

پورعباس تحويلدارى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رخ بخش زمين هليا

رخ بخش زمين هليا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حليم مريم

حليم مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رحيمى پويا

رحيمى پويا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت داراب

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رستمى پور فرد

رستمى پور فرد

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آتشى

آتشى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شيخ على

شيخ على

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
همتى نفر

همتى نفر

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
منير

منير

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قره قانى

قره قانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پرويزى

پرويزى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بهروز

بهروز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غلامى فرد

غلامى فرد

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موذن جهرمى فرد

موذن جهرمى فرد

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رادمهر

رادمهر

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قربان پور على

قربان پور على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نوروزى ميثم

نوروزى ميثم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بذرگر

بذرگر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جوكار محمدرضا

جوكار محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بنى هاشمى سيد مهيار

بنى هاشمى سيد مهيار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نجيبى سيد امير حسين

نجيبى سيد امير حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رستمى پور فرد سجاد

رستمى پور فرد سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جاويد مريم

جاويد مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سعادت سيدصدرا

سعادت سيدصدرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دهقان ماهان

دهقان ماهان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نادرى نبى

نادرى نبى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جوشن

جوشن

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسينى نيك

حسينى نيك

شيمي محض|دانشگاه شيراز

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كيالى

كيالى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ظاهر

ظاهر

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تاجيك شهرستانى

تاجيك شهرستانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسينى حقيقى

حسينى حقيقى

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ذكايى باب انارى عليرضا

ذكايى باب انارى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
افشارى آى لار

افشارى آى لار

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قهرمانى مهلا

قهرمانى مهلا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارع على

زارع على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قنبرى عليرضا

قنبرى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بهيه فاطمه

بهيه فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شمسالدينى ميثم

شمسالدينى ميثم

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رشيدى كوچى

رشيدى كوچى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خوشرنگ

خوشرنگ

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اوجى

اوجى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عكاف

عكاف

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دادگر

دادگر

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شاهين

شاهين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امامى

امامى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مصباح

مصباح

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
يزدان پناه

يزدان پناه

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
راستى

راستى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
معزى

معزى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
داودى

داودى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حبيب

حبيب

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
همتى نفر

همتى نفر

زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نعمت الهى

نعمت الهى

مهندسي طبيعت | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ممبينى سپهر

ممبينى سپهر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عقيلى فر

عقيلى فر

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
الهى

الهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ارشادى

ارشادى

روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خدامى

خدامى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اوليايى

اوليايى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
واعظى

واعظى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رشيدى كوچى

رشيدى كوچى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دهقانى محمد امين

دهقانى محمد امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جوانمردى

جوانمردى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارع

زارع

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اشكاوند

اشكاوند

روانشناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شكرى كاظم آبادى

شكرى كاظم آبادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طارمى

طارمى

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارع

زارع

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رزمجويى

رزمجويى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فهندژ سعدى

فهندژ سعدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ايزدپناه

ايزدپناه

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پورزند

پورزند

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بابائى آردكپان

بابائى آردكپان

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صائم اميرحسين

صائم اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جلالى محمدحسين

جلالى محمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صفار

صفار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جعفرپور

جعفرپور

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رزمجوئى

رزمجوئى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لياقت

لياقت

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دژم خوى

دژم خوى

روانشناسي | مرکزاموزش عالي لار | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پيش رو

پيش رو

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه جهرم | روزانه

4سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نامدارى ساغر

نامدارى ساغر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عباسى سارا

عباسى سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاسمى محمدرضا

قاسمى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاريى

قاريى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طيبى خرمى

طيبى خرمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كنعانى هنديجانى

كنعانى هنديجانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هاشمى سروستانى

هاشمى سروستانى

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهره مند جوى

بهره مند جوى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جعفرپور

جعفرپور

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نوروزى فرد

نوروزى فرد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تهمتن

تهمتن

زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حاجى زمانى

حاجى زمانى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مجيدى حسن

مجيدى حسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فلاحى محمدپارسا

فلاحى محمدپارسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يداللهى محمد متين

يداللهى محمد متين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عابدينى حانيه

عابدينى حانيه

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فريدونى

فريدونى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بديع

بديع

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آمرى

آمرى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فسا | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خصرايى

خصرايى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شيبانى

شيبانى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حضرتى

حضرتى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
درفشانى

درفشانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آبداريان غزل

آبداريان غزل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آفتاب

آفتاب

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آقارضايى

آقارضايى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رازقيان جهرمى

رازقيان جهرمى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
برومندى

برومندى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فروزانى

فروزانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اندامى

اندامى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آزرم

آزرم

روانشناسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شيرزادى

شيرزادى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
روستا

روستا

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شيخ على خانى كريمى

شيخ على خانى كريمى

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جولا

جولا

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مسرور فاطمه

مسرور فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ذكاوت نازنين

ذكاوت نازنين

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بخارايى

بخارايى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريم زاده

كريم زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهمنى

بهمنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فيروزى قره قانى

فيروزى قره قانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع

زارع

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موذنى

موذنى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فايض

فايض

مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منصورى سروستانى پوريا

منصورى سروستانى پوريا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسى نيا مريم

عباسى نيا مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رسول زاده

رسول زاده

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكابرى

اكابرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فداكار

فداكار

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساسان پور

ساسان پور

حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

اقتصاد | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عسكريان

عسكريان

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قليزاده حقيقى

قليزاده حقيقى

ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سواديان فرد

سواديان فرد

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هوشمند

هوشمند

روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشايخ

مشايخ

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهمن پور

بهمن پور

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دلاور گلستانى

دلاور گلستانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بانشى

بانشى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ستوده كيميا

ستوده كيميا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عابدينى زهرا

عابدينى زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رفيعى پارسا

رفيعى پارسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودى دوست

محمودى دوست

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسولى نيا

رسولى نيا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاتبى

كاتبى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرجى كوهجردى

فرجى كوهجردى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خوش پرور

خوش پرور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شكيبايى

شكيبايى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناصحى پور

ناصحى پور

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه-

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امينى

امينى

علوم ورزشي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تحقيقى جهرمى

تحقيقى جهرمى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نام آور

نام آور

زمين شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امتيازى

امتيازى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
افسرى

افسرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
افشارى اردكانى على

افشارى اردكانى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى پوريا

حسينى پوريا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهروزيان ياسمن

بهروزيان ياسمن

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روحانى راد كتايون

روحانى راد كتايون

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت لار لارستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كيانى برازجانى

كيانى برازجانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پويان

پويان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نبات ريز

نبات ريز

روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى امين

موسوى امين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خوش نژاد

خوش نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

روانشناسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مسرور شوريجه

مسرور شوريجه

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فضيلت معدلى

فضيلت معدلى

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيمين

سيمين

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جوانمردشابهرامى

جوانمردشابهرامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ناصرى نژاد

ناصرى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الفونه

الفونه

حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميدى قلعه خليلى

اميدى قلعه خليلى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نامورخطيرى نيما

نامورخطيرى نيما

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسلامى عليرضا

اسلامى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كوه پيما

كوه پيما

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پريشان

پريشان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجى نژاد

حاجى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يوسفى نژاد

يوسفى نژاد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قانع تبريزى

قانع تبريزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مسرور

مسرور

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جوانبخت

جوانبخت

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
همتى

همتى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

روانشناسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عطرى

عطرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خبير

خبير

معارف اسلامي واخلاق | موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم | مجازي دولتي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صمديان مجرد

صمديان مجرد

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رياستى

رياستى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مصطفوى مريم

مصطفوى مريم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پورشمسى سعيده

پورشمسى سعيده

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پارسايى فرهاد

پارسايى فرهاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شابخش طاش

شابخش طاش

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
درويشى دانا

درويشى دانا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حيفر

حيفر

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تمنايى

تمنايى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پارسا

پارسا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فتحعلى زاده

فتحعلى زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلجوقى

سلجوقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معصومى نژاد

معصومى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرازمند نيا

فرازمند نيا

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
درخشش

درخشش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيرازى

شيرازى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مولايى

مولايى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نبى پور

نبى پور

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دشتيان

دشتيان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه-

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ريحانى اميرمحمد

ريحانى اميرمحمد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گمزه لاطوا

گمزه لاطوا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اعتمادى ميمندى

اعتمادى ميمندى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اشكنانى

اشكنانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فضلى

فضلى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اشتياق

اشتياق

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نادرى توابع

نادرى توابع

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غريب

غريب

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
روغنى زاده

روغنى زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تفرشى حسينى

تفرشى حسينى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

روانشناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيوشائى

نيوشائى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | محروم-بومي فارس محل خدمت بيرم لارستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خلجى

خلجى

حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رنجبر جامه بزرگى

رنجبر جامه بزرگى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بلورى

بلورى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غيبى

غيبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كشتگر

كشتگر

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سوائى

سوائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كلى زاده

كلى زاده

مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خليلى محمدرضا

خليلى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدوى مهرداد

مهدوى مهرداد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على زاده فاطمه

على زاده فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقان محمدجواد

دهقان محمدجواد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت جديدالاحداث جهرم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ولى يارى

ولى يارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بشارت نيا

بشارت نيا

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحمانيان

رحمانيان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادى شكرو

مرادى شكرو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جوانمردى

جوانمردى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پارسا

پارسا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صحرايى

صحرايى

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عابدى نيا

عابدى نيا

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قزلباش

قزلباش

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كشاورزى ديندارلو

كشاورزى ديندارلو

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آتشى

آتشى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كهترفرد

كهترفرد

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارع

زارع

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسيان

عباسيان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گرايش برازجانيان

گرايش برازجانيان

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قاسمى جعفربيگلو

قاسمى جعفربيگلو

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كرمى اوريادى

كرمى اوريادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شيرى

شيرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايران بان

ايران بان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رياحى

رياحى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عاشورى

عاشورى

حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايزدآبادى

ايزدآبادى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كريمى مزيدى

كريمى مزيدى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صدارت

صدارت

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قائدى منش كرم اله

قائدى منش كرم اله

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسن زاده مهارلو

حسن زاده مهارلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سالمى مهكويه

سالمى مهكويه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جوان بخت

جوان بخت

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فتوحى آزاد

فتوحى آزاد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كريمى جشنى

كريمى جشنى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خوشخو

خوشخو

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نديمى

نديمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مشايخى

مشايخى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رستمى يلدا

رستمى يلدا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سهم الدينى سروا

سهم الدينى سروا

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
انصارى جابرى

انصارى جابرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زارع

زارع

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زادمهر

زادمهر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تقديرى

تقديرى

حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
لوليا

لوليا

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحمن پور

رحمن پور

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اردشيرى

اردشيرى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

ترويج واموزش کشاورزي پايدار | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شكوهى

شكوهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كونجانى

كونجانى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اژدرى

اژدرى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پارسا

پارسا

مديريت صنعتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمدى پور

احمدى پور

روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
راه نورد

راه نورد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نادرى جهرمى

نادرى جهرمى

اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فارسى

فارسى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضايى نژاد

رضايى نژاد

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صاحب نظر

صاحب نظر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نبى پور

نبى پور

روانشناسي | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

زيست فناوري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شاصادقى

شاصادقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بابكان

بابكان

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جوانمردى

جوانمردى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميرفخرايى

ميرفخرايى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بهبود

بهبود

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سياوش پور

سياوش پور

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
يوسف زادگان جهرمى

يوسف زادگان جهرمى

شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سلطانى مهر

سلطانى مهر

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مظاهرى

مظاهرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
موسوى مطلقيان

موسوى مطلقيان

گياه پزشکي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نجيبى

نجيبى

حسابداري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيدطباطبايى

سيدطباطبايى

ترويج واموزش کشاورزي پايدار | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيادت نژاد

سيادت نژاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عالى پناه

عالى پناه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ساداتى

ساداتى

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمدپورتبريزى برديا

محمدپورتبريزى برديا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
براتى حقيقى

براتى حقيقى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
صيادغجه بيگلو

صيادغجه بيگلو

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فلاح زاده

فلاح زاده

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بهادرى جهرمى

بهادرى جهرمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/31/2023 1:12:45 PM
Menu