فرديس

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فرديس

عبدى

عبدى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي البرز

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
اژدرى

اژدرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حضرتى

حضرتى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
صحرانورد

صحرانورد

مهندسي برق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
جوانمرد

جوانمرد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رمضان پور

رمضان پور

مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
نظامى

نظامى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
هاشم زاده اميرخيزى آرين

هاشم زاده اميرخيزى آرين

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حسنى امير حسين

حسنى امير حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي البرز

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ايمانى جيحون آبادى

ايمانى جيحون آبادى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي البرز

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
منجزى

منجزى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ملاير | شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كفايتى ابابنى

كفايتى ابابنى

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اصلاحى پرنيان

اصلاحى پرنيان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آقازاده

آقازاده

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
احمدى اقرب

احمدى اقرب

مهندسي پليمر | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فروزش راد كورش

فروزش راد كورش

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حبى

حبى

مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پور آقا

پور آقا

مهندسي صنايع | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خسروى بيامه مهرداد

خسروى بيامه مهرداد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ترابى زاده محمد

ترابى زاده محمد

علوم کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قربانى هيوا

قربانى هيوا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جديدالسلام

جديدالسلام

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سبقى

سبقى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بهپور مقدم آرش

بهپور مقدم آرش

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زنگنه

زنگنه

مهندسي معدن | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
موچانى عليرضا

موچانى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اكبر نژاد بائى على

اكبر نژاد بائى على

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پور على ابوذر

پور على ابوذر

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نجف زاده

نجف زاده

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميرزازاده

ميرزازاده

مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پايمرد

پايمرد

فيزيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
روينده اميرحسين

روينده اميرحسين

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فيض ابادى

فيض ابادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

علوم سياسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قوچانى

قوچانى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

مهندسي معماري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نكوبخت

نكوبخت

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كلهرى

كلهرى

علوم مهندسي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اكبر پور

اكبر پور

جامعه شناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قربانى شادمهر

قربانى شادمهر

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
راعى

راعى

حقوق | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هيجانى

هيجانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نصرآبادى بنيامين

نصرآبادى بنيامين

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعيدپناه

سعيدپناه

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جمشيدى نژاد

جمشيدى نژاد

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بابائى مشكول

بابائى مشكول

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرى فرد

اميرى فرد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيرشاهى

شيرشاهى

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بيكدلو

بيكدلو

حقوق | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميرآشه

ميرآشه

حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آگاه

آگاه

رياضيات وکاربردها | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حدادى لايقى

حدادى لايقى

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قادرى

قادرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي معماري | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
گچلو

گچلو

جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
پور اكبرى شنگل آباد

پور اكبرى شنگل آباد

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نورزائى

نورزائى

مهندسي عمران | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/10/2023 7:42:37 AM
Menu