اميركلا

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اميركلا

نقويان

نقويان

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

9سال کانونی / 158 آزمون

تجربی
حاجى ميرزائى

حاجى ميرزائى

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
خوشخو اميرى

خوشخو اميرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
قاسميان اميرى

قاسميان اميرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اصغرى مرزونى

اصغرى مرزونى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قنبرنيا

قنبرنيا

مهندسي برق | دانشگاه نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى عزيزى صبا

ذوالفقارى عزيزى صبا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امينى مجد رضا

امينى مجد رضا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
پوررضا

پوررضا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قوامى حمزه كلايى

قوامى حمزه كلايى

مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صالحى اميرى

صالحى اميرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آرش

آرش

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پورگل آقا درزى سيده حميده

پورگل آقا درزى سيده حميده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسنجانى

حسنجانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
روحانيان اميرى

روحانيان اميرى

حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رضوانيان اميرى

رضوانيان اميرى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يگانه اميرى غزاله

يگانه اميرى غزاله

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نصيرى اميرى

نصيرى اميرى

فيزيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسن جان پور فوكلائى

حسن جان پور فوكلائى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

فيزيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اكبرى پارسا

اكبرى پارسا

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پازهر

پازهر

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
علييارى فرد عدنان

علييارى فرد عدنان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
على پور شيرسوار زهرا

على پور شيرسوار زهرا

حقوق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسينيان اميركلايى

حسينيان اميركلايى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كريمائى طبرستانى

كريمائى طبرستانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نيكوزاد ساروكلائى

نيكوزاد ساروكلائى

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسدپور كردى سهيل

اسدپور كردى سهيل

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسدپور كردى سجاد

اسدپور كردى سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نقويان

نقويان

اقتصاد | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مشهدى بابائى بيشه

مشهدى بابائى بيشه

جامعه شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عموئيان درزى

عموئيان درزى

علوم تربيتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شريف تبار عزيزى

شريف تبار عزيزى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صمدى مرزونى

صمدى مرزونى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قوام الساداتى

قوام الساداتى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ملاآقائى كلائى

ملاآقائى كلائى

مهندسي برق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عليجانپور

عليجانپور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ارسنجانى

ارسنجانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كاظمى محمد صدرا

كاظمى محمد صدرا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عباس زاده كاشيكلائى

عباس زاده كاشيكلائى

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسداله نژاد

اسداله نژاد

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابوپور بيشه

ابوپور بيشه

جامعه شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عليجان پور اميرى

عليجان پور اميرى

مهندسي معماري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فلاحتى شهاب الدينى

فلاحتى شهاب الدينى

علوم سياسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دوزنده

دوزنده

حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مير آقاجان تبار

مير آقاجان تبار

حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مفيديان

مفيديان

رياضيات وکاربردها | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غلاميان

غلاميان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خبازنيا اميرى

خبازنيا اميرى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهم زاده كشتلى

ابراهم زاده كشتلى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فضلى زاده

فضلى زاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هادى زاده فيروزجايى

هادى زاده فيروزجايى

مهندسي مکانيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نصرالهى

نصرالهى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فيروزپور

فيروزپور

حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عارفى حمزه كلائى

عارفى حمزه كلائى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نياز آذرى

نياز آذرى

اقتصاد | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نجى اللهى ملكشاه

نجى اللهى ملكشاه

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شكريان اميرى

شكريان اميرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يگانه اميرى

يگانه اميرى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
توكلى آبندانسرى

توكلى آبندانسرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى ديوكلائى

حسينى ديوكلائى

مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اصغرتبار

اصغرتبار

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نجف تبار

نجف تبار

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
هاشمى ديوكلائى

هاشمى ديوكلائى

شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نورمحمدپور اميرى

نورمحمدپور اميرى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوشاديان

نوشاديان

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاظم پور

كاظم پور

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بابانيا

بابانيا

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محسن پور كبريا

محسن پور كبريا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمدى فر

محمدى فر

مهندسي شيمي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/29/2023 7:09:31 AM
Menu