بهنمير

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بهنمير

شعبان نتاج بهنميرى

شعبان نتاج بهنميرى

مهندسي عمران | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
معصوم پور سماكوش

معصوم پور سماكوش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
باباتبار بهنميرى

باباتبار بهنميرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غلامحسين نيا سماكوش زهرا

غلامحسين نيا سماكوش زهرا

روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شعبان پور

شعبان پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حمزه نتاج بهنميرى

حمزه نتاج بهنميرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
6/10/2023 7:03:37 AM
Menu