قم

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قم

اشجعى

اشجعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
ملااسماعيلى

ملااسماعيلى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

7سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

7سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
حقى

حقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
زهلى

زهلى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
ارشادى

ارشادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
سراجى نژاد

سراجى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
قصرى

قصرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
خسروشاهيان

خسروشاهيان

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
تهذيبى ريحانه

تهذيبى ريحانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
پهلوانى

پهلوانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زبيدى

زبيدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
داودآبادى

داودآبادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

حسابداري | دانشگاه قم | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سلامت

سلامت

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
بامرى

بامرى

حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
معماريان

معماريان

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ميرباقرى جم

ميرباقرى جم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
توسلى

توسلى

روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
صلصالى

صلصالى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خوش سخن

خوش سخن

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
احمدى محمدرضا

احمدى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كشاورزمروجى

كشاورزمروجى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
آقازيارتى

آقازيارتى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محرمى نرجس

محرمى نرجس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شعبان پور فاطمه

شعبان پور فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قانع

قانع

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خدامى على اصغر

خدامى على اصغر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رخشنده

رخشنده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

6سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ولاشجردى

ولاشجردى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صمديان المشيرى

صمديان المشيرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زرندى

زرندى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خوش گفتارصفا

خوش گفتارصفا

حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

شيمي محض | دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سبحانى

سبحانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حكم الهى

حكم الهى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نقيبى انيس

نقيبى انيس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
وارثى زرنقى

وارثى زرنقى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ارجمند

ارجمند

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نبى لو

نبى لو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ابدالى نيا

ابدالى نيا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سليمانى فر

سليمانى فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دستغيب فاطمه

دستغيب فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
گلچين

گلچين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عبدالكريمى

عبدالكريمى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فرهاديان

فرهاديان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اويسى

اويسى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدحسينى

محمدحسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امجدى

امجدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسحاق حسينى سيدعليرضا

اسحاق حسينى سيدعليرضا

پزشکي | دانشگاه شاهد-تهران | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پاك سرشت

پاك سرشت

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اخوان قربانى

اخوان قربانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عطائى

عطائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
على محمدى زهرا

على محمدى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قربانى فرد

قربانى فرد

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سپهرى كيان

سپهرى كيان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فاطمى منش

فاطمى منش

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بيك محمدى

بيك محمدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عزتى

عزتى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسدزاده محمدجواد

اسدزاده محمدجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پورمهجور

پورمهجور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اوتادى

اوتادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صادقى ذبيح الله

صادقى ذبيح الله

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ميره ئى

ميره ئى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جهان بخشى

جهان بخشى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

گياه پزشکي | دانشگاه جيرفت | شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ارويلى

ارويلى

مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي محل خدمت تفرش

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بروجردى

بروجردى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نورمحمدى فاطمه

نورمحمدى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسينى محمدجواد

حسينى محمدجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پارسى على

پارسى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فضل اللهى

فضل اللهى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فكورى

فكورى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جلوند

جلوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بابائى منش

بابائى منش

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عطارد محمدحسين

عطارد محمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سعادت يوسفى

سعادت يوسفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شوندى

شوندى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حيدرى حياتى

حيدرى حياتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
افتخار

افتخار

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اردلان

اردلان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نورمحمدى

نورمحمدى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان قم

6سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمودخانى

محمودخانى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حقى

حقى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رهبرى

رهبرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سعيدى روشن

سعيدى روشن

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
استوان

استوان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فلاح تفتى

فلاح تفتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نيك بيان

نيك بيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
غلاميان

غلاميان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تقى زاده حسين

تقى زاده حسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
وهابى

وهابى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
هديه لو

هديه لو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
باقرلو

باقرلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رنگرزجدى

رنگرزجدى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صالحى زاده

صالحى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
تلخ آبى

تلخ آبى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ولى

ولى

مديريت دولتي | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اقتصاد | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سيبويه سجاد

سيبويه سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باقرى وشاره

باقرى وشاره

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
وفائى مطلق

وفائى مطلق

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاجى

حاجى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فرخ نژاد

فرخ نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نصيحت كن

نصيحت كن

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاجى لوئى

حاجى لوئى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نظرى فرزانه

نظرى فرزانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عليزاده على اكبر

عليزاده على اكبر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عليجانى

عليجانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
راستانى

راستانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كاظمى فرد

كاظمى فرد

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نورى

نورى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
افشارزاده

افشارزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مومنى پور

مومنى پور

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كريمى مريم

كريمى مريم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فكريان آرانى

فكريان آرانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قاسم عموئيان

قاسم عموئيان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
تلخاب

تلخاب

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دانا

دانا

مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سلگى

سلگى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رئيس ابراهيمى فاطمه

رئيس ابراهيمى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كشاورز فاطمه

كشاورز فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جوادزاده

جوادزاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صالحى زاده

صالحى زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضوى نژاد

رضوى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نورائى

نورائى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نوش آبادى

نوش آبادى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرضى پور

فرضى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
يزدانى اقبال

يزدانى اقبال

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهيمنى

مهيمنى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بيگدلو

بيگدلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
واشقانى فراهانى

واشقانى فراهانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صباحى بندرى محمدامين

صباحى بندرى محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدى البرزى حانيه

محمدى البرزى حانيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
افشانى محمدامين

افشانى محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رنجبر محمدسينا

رنجبر محمدسينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ماشااللهى

ماشااللهى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي استان قم محل خدمت قم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فروغى موحد

فروغى موحد

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يزدى

يزدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خدايارى

خدايارى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي استان قم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نوپور

نوپور

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جاويد

جاويد

شيمي محض | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سيدحسينى فاطمه سادات

سيدحسينى فاطمه سادات

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ملكيان ثابت اميرحسين

ملكيان ثابت اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مددى

مددى

مديريت صنعتي | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سليمانى فر

سليمانى فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى دانا فايزه

محمدى دانا فايزه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عسكريان مقدم

عسكريان مقدم

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كريم تبار

كريم تبار

شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تجرى

تجرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
علائى

علائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شهيدى نژاد

شهيدى نژاد

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دستغيب

دستغيب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
افصحى

افصحى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نحوى محمد

نحوى محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضاخو اميرحسام

رضاخو اميرحسام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
چهرقانى

چهرقانى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صرامى

صرامى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مقدم نيا

مقدم نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غلامحسين گودرزى

غلامحسين گودرزى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كريمى روش

كريمى روش

بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
متقيان نژاد

متقيان نژاد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حاجى خدادادى

حاجى خدادادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاطمى نصرآبادى

فاطمى نصرآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
منظومى

منظومى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طباخيان

طباخيان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مطيع

مطيع

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دارنهال

دارنهال

حسابداري | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فنائيان

فنائيان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
على پور

على پور

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ده پرور

ده پرور

مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آرزومندى

آرزومندى

بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سيرتى

سيرتى

علوم قران وحديث | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسحاقى

اسحاقى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اعصارى

اعصارى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صفرزاده

صفرزاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نائيجى

نائيجى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احمدى كيا

احمدى كيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احمدى نكو

احمدى نكو

مديريت صنعتي | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خلجى محمدرضا

خلجى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
متقى محمديوسف

متقى محمديوسف

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
موحدى

موحدى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسينى دوآبى

حسينى دوآبى

زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سلطانپور

سلطانپور

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهاجران سيدمهدى

مهاجران سيدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
واحدى مهدى

واحدى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عزيزاللهى

عزيزاللهى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدى زاده حسين

مهدى زاده حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بهنام پور

بهنام پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسينى نقوى

حسينى نقوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قربانى فر

قربانى فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صفا

صفا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
موحدى كيا

موحدى كيا

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بيدهندى

بيدهندى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قرائى ادبى

قرائى ادبى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آويژه

آويژه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غفوريان

غفوريان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
توكلى فارفانى

توكلى فارفانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ونك

ونك

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام رسمي وزارت دفاع

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صميمى

صميمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پوررستم

پوررستم

مديريت صنعتي | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرخ

فرخ

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضائى والا

رضائى والا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بكائى

بكائى

فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رشيدى احمدآبادى محمدمهدى

رشيدى احمدآبادى محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خاكدامن

خاكدامن

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيدرضائى

سيدرضائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سرخ شهان

سرخ شهان

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ارموديان

ارموديان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع مولائى

زارع مولائى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادق پور

صادق پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريفى مسعود

شريفى مسعود

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساده

ساده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاكائى

كاكائى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غفاريان

غفاريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهرافشان

مهرافشان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عرب پور

عرب پور

زمين شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آيتى

آيتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حائرى

حائرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مديريت بازرگاني | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ظهرابى

ظهرابى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خوش مهرى

خوش مهرى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاملواحمدى فريد

شاملواحمدى فريد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجار قمى

نجار قمى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاردان

كاردان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امينى

امينى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدرحيمى

محمدرحيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زنجيرانى

زنجيرانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كبيرى

كبيرى

شيمي محض | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صائبى

صائبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيگدلو

بيگدلو

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ركنى دزفولى سيدعلى

ركنى دزفولى سيدعلى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحمتى راحم

رحمتى راحم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زرين فاطمه

زرين فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جهانى فر

جهانى فر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
انجام

انجام

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بوجار

بوجار

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبادى زاده

عبادى زاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نجف زاده

نجف زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاجى پور

حاجى پور

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فراهانى

فراهانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهرجوئى فاطمه

مهرجوئى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اوتادى

اوتادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام رسمي وزارت دفاع

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برهانى

برهانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كلائى

كلائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كوره پزان

كوره پزان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تقدسى فرد

تقدسى فرد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چينى ساز

چينى ساز

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پوراحمدى

پوراحمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرفانى

عرفانى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

اقيانوس شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صيفى

صيفى

معارف اسلامي | موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم | مجازي دولتي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پورمرادى

پورمرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرپورجلالى

جعفرپورجلالى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

اقتصاد | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حكيمى نژاد

حكيمى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كاوسى نيا

كاوسى نيا

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كافى

كافى

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع

زارع

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على يارى

على يارى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باباخانلو

باباخانلو

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سليمى مهدى

سليمى مهدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

زيست فناوري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابوالقاسم زاده

ابوالقاسم زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تكمار

تكمار

معارف اسلامي وتاريخ | موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم | مجازي دولتي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خوشرو

خوشرو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آسمانى

آسمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فيض

فيض

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پورمصطفوى

پورمصطفوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان-بومي استان قم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاملو

شاملو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
توليتى

توليتى

علوم قران وحديث | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يادگار

يادگار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابوطالبى

ابوطالبى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رئوفى

رئوفى

مديريت دولتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

زمين شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سعيدنژاد

سعيدنژاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ضيائى نيا

ضيائى نيا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميرحسينى

ميرحسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محصل آزادى

محصل آزادى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خانه زرين

خانه زرين

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شاه ولى

شاه ولى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قهرمانى فر

قهرمانى فر

شيمي محض | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مفيدى

مفيدى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تارى وردى

تارى وردى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوى صدر

موسوى صدر

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فارسى پور

فارسى پور

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امينى

امينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زند

زند

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فيضى پور

فيضى پور

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فدائى

فدائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هاشمى جوكار

هاشمى جوكار

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مختارى بيات

مختارى بيات

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بيطرفان

بيطرفان

مديريت صنعتي | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سعدى

سعدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

شيمي محض | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلامى زواره

سلامى زواره

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صابرى زفرقندى

صابرى زفرقندى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عبدالمحمدى

عبدالمحمدى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صالحى نظام آبادى

صالحى نظام آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سادات شريف

سادات شريف

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اديب رهنما

اديب رهنما

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ديزانى

ديزانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 8:35:09 PM
Menu