خرمدره

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خرمدره

حسنعلى زاده

حسنعلى زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
داودى

داودى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صمدى رضا

صمدى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مقدم زرندى

مقدم زرندى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كلانترى

كلانترى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

امار | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جلفائى عليرضا

جلفائى عليرضا

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمودخانى

محمودخانى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بهرامى محمدرضا

بهرامى محمدرضا

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شناطى

شناطى

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عسگرى كيانا

عسگرى كيانا

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ساجدنيا

ساجدنيا

مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تاجيك

تاجيك

مديريت مالي | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كلانترى

كلانترى

مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عشايرى مهران

عشايرى مهران

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
5/31/2023 11:01:31 PM
Menu