خواف

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خواف

زنگنه ابراهيمى

زنگنه ابراهيمى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمى مهدى

زنگنه ابراهيمى مهدى

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
مسبوق غزل

مسبوق غزل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت خواف

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمى شهربانو

زنگنه ابراهيمى شهربانو

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
بختيارى

بختيارى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
منصورزاده سجاد

منصورزاده سجاد

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
كامران مصطفى

كامران مصطفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت خواف

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
تشكرى

تشكرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
صحبتى

صحبتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
بهجتى

بهجتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اردونى

اردونى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمى

زنگنه ابراهيمى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
يعقوبى برآباد

يعقوبى برآباد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صلاحديد رودى

صلاحديد رودى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

زبان
پرواز

پرواز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمى

زنگنه ابراهيمى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
آشفته برآبادى

آشفته برآبادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پاكدامن صدف

پاكدامن صدف

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بررودى سدهى

بررودى سدهى

زمين شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
هميشه بهار نشتيفانى

هميشه بهار نشتيفانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مقيمى وحيد

مقيمى وحيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
تنضيفى ميلاد

تنضيفى ميلاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اسماعيل پور سلامى

اسماعيل پور سلامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
پاكيزه

پاكيزه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اكبرى فدوى

اكبرى فدوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قادرى سنگانى

قادرى سنگانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آشكار تيزابى

آشكار تيزابى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شكوهى

شكوهى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بارحم لاجى

بارحم لاجى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه زابل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رزم آراى رودى

رزم آراى رودى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سربازى سلمانى

سربازى سلمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خوش خرام

خوش خرام

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عرب زوزنى محمد

عرب زوزنى محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
پردل لاجى

پردل لاجى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 51 آزمون

زبان
عرب زوزنى رضا

عرب زوزنى رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهيمى

زنگنه ابراهيمى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
محمدى سيجاوندى

محمدى سيجاوندى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
معينى رودى

معينى رودى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عطارى رودى مريم

عطارى رودى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آرزومند رودى

آرزومند رودى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمى

زنگنه ابراهيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زارعى سنگانى

زارعى سنگانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رشيد صيدآباد حمزه

رشيد صيدآباد حمزه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 46 آزمون

زبان
دلشاد

دلشاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زنگنه قاسم آبادى

زنگنه قاسم آبادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زنگنه قاسم آبادى

زنگنه قاسم آبادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آرزومند رودى

آرزومند رودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عامرى

عامرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مركب

مركب

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عامرى

عامرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
موحدى

موحدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسينى بهلولى

حسينى بهلولى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
درستكار

درستكار

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمى جواد

زنگنه ابراهيمى جواد

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مجددى مقدم

مجددى مقدم

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
گره گشا

گره گشا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مجرد سلامى

مجرد سلامى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كوشش

كوشش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دليرپور

دليرپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زنگنه زوزنى

زنگنه زوزنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
درستكار

درستكار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدى على آبادى

محمدى على آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بهشتى

بهشتى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
منصورزاده

منصورزاده

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اكبرى فدردى

اكبرى فدردى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

علوم سياسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شاهقاسى

شاهقاسى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مطيع رودى ساجده

مطيع رودى ساجده

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
يار ياسين

يار ياسين

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
فرهنگ رودى

فرهنگ رودى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

زبان
درخشانى فرشاد

درخشانى فرشاد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
بارتازى هايده

بارتازى هايده

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
موحدى

موحدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
واسعى مهرآبادى

واسعى مهرآبادى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كبودانى نصرآباد

كبودانى نصرآباد

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شاهقاسى

شاهقاسى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
اديبى

اديبى

مهندسي پزشکي | دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ابراهيم باى

ابراهيم باى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مطيع

مطيع

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بختيارى سدهى

بختيارى سدهى

جغرافيا | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
احمدى سلامى

احمدى سلامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حدادى نيازآبادى

حدادى نيازآبادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ستوده

ستوده

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
معلمى

معلمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زنگنه قاسم آبادى

زنگنه قاسم آبادى

حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ارشد رودى

ارشد رودى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عرب زوزنى

عرب زوزنى

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نازك

نازك

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مطيع

مطيع

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جوان سنگانى

جوان سنگانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شترى سنگانى

شترى سنگانى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آشكار اميراحمد

آشكار اميراحمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت جوين سبزه وار

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خوشنوا

خوشنوا

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
موسى پور

موسى پور

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باقرى مقدم سلامى

باقرى مقدم سلامى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صيدمحمدخانى

صيدمحمدخانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صداقت محمدجواد

صداقت محمدجواد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باقرى سلامى

باقرى سلامى

علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضوانى

رضوانى

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زنگنه

زنگنه

علوم سياسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اشجع سدهى

اشجع سدهى

علوم تربيتي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صفريان چمن آباد

صفريان چمن آباد

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شجاع

شجاع

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زنگنه

زنگنه

علوم سياسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خزائى

خزائى

جغرافيا | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عرب تيمورى

عرب تيمورى

مهندسي صنايع چوب وفراورده‌هاي سلولزي | دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يحيايى

يحيايى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طاهرى قاسم آبادى

طاهرى قاسم آبادى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بررودى سدهى

بررودى سدهى

جغرافيا | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

زمين شناسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شريفى استائى

شريفى استائى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهرعلى سلامى

مهرعلى سلامى

علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ورزشكار

ورزشكار

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
نورمحمدى

نورمحمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بنا رودى

بنا رودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احرارى رودى

احرارى رودى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نگهبان سلامى محمد

نگهبان سلامى محمد

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حسينى بهلولى

حسينى بهلولى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
تركمان

تركمان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/8/2023 12:58:01 PM
Menu