تربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تربت حيدريه

معصومى فهندرى

معصومى فهندرى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

9سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
ملكوتى سمنانى

ملكوتى سمنانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
خداپرست جواد

خداپرست جواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

9سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
عناصرى

عناصرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
شيبانى نوقابى

شيبانى نوقابى

زمين شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
مومن دوست

مومن دوست

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

انسانی
چرخيان

چرخيان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
خاكپور بورى آبادى

خاكپور بورى آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
جاهدى

جاهدى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
رضائى مهران

رضائى مهران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
هراتى

هراتى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
اسدى سيد عارف

اسدى سيد عارف

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سيدان باغدار

سيدان باغدار

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
دلير

دلير

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
عامرى

عامرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شيبانى

شيبانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عباسيان

عباسيان

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ده دله

ده دله

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قليچى زاوه

قليچى زاوه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
قاسمى بنهنگى

قاسمى بنهنگى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مرادپور

مرادپور

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عارف زاده

عارف زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

7سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
معينى نژاد

معينى نژاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت رشتخوار

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حاتمى نيا

حاتمى نيا

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
سيدان

سيدان

روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صفارشرق نفيسه

صفارشرق نفيسه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت رشتخوار

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خزاعى خونيك

خزاعى خونيك

مهندسي طبيعت | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اميرى مهدى

اميرى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شفيعى نژاد رضا

شفيعى نژاد رضا

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
باكفايت

باكفايت

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
عقيلى مقدم

عقيلى مقدم

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 59 آزمون

زبان
پشم چى

پشم چى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

زبان
نجفى

نجفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسداله زاده

اسداله زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آريان پور

آريان پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صباغ زاده

صباغ زاده

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
آبار محمد

آبار محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سعيدى نيا

سعيدى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسن زاده محمد

حسن زاده محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دلير اسفيوخى

دلير اسفيوخى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدى بايزيدى سعيد

محمدى بايزيدى سعيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
على نيا مهدى

على نيا مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
هراتى نژاد تربتى

هراتى نژاد تربتى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
غيرتى

غيرتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بهروزيان

بهروزيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ملك زاده

ملك زاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
وكيلى

وكيلى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
صادقى نسر

صادقى نسر

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رمضان پور كاريزكى

رمضان پور كاريزكى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اربابى صدرالدين

اربابى صدرالدين

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
شيدائى

شيدائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
على نژاد

على نژاد

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تربت حيدريه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نفتى

نفتى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كريمى پور

كريمى پور

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
امانى

امانى

فناوري اطلاعات سلامت | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عبداله زاده على

عبداله زاده على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احمدى نيك محمد

احمدى نيك محمد

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مهاجر مينا

مهاجر مينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صلواتى خيرآبادى

صلواتى خيرآبادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ساغريان سبزوارى

ساغريان سبزوارى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رفيعى پور

رفيعى پور

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ايل بيگى

ايل بيگى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مهاجر

مهاجر

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
غلامى اطلس

غلامى اطلس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عباسى مزار

عباسى مزار

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمد بيگى

محمد بيگى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمديان زهرا

محمديان زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پويان فر

پويان فر

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ترشيزى

ترشيزى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جانى ديزقندى

جانى ديزقندى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
زنگنه

زنگنه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمدى قلعه نى

محمدى قلعه نى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
برادران كرمانى

برادران كرمانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
حسين زاده

حسين زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پويان فر

پويان فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حسينى آغوئى

حسينى آغوئى

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شجاع

شجاع

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
چوب بر زهره

چوب بر زهره

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جهانشيرى صفا

جهانشيرى صفا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
آماده

آماده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نظام

نظام

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عابدبنى

عابدبنى

فناوري اطلاعات سلامت | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
امانى

امانى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قوامى على

قوامى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تكين رضا

تكين رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نيكنام بايگى

نيكنام بايگى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خفاجه قندشتنى

خفاجه قندشتنى

حقوق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اميرى مهلا

اميرى مهلا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عامرى

عامرى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت کاشمر

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مطيع

مطيع

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
خالصى بنهنگى

خالصى بنهنگى

حقوق | دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
خورشيد نيا

خورشيد نيا

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عباسى مقدم

عباسى مقدم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صائبى كنگ سفلى

صائبى كنگ سفلى

جغرافيا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ملائى

ملائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
علمى

علمى

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كارگذار

كارگذار

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفرى زاوه

جعفرى زاوه

مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسينى بينا باجى

حسينى بينا باجى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه تربت حيدريه | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رابط اسحاقى

رابط اسحاقى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
موسوى على ابادى

موسوى على ابادى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
موذن زاده

موذن زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كيانى رشتخوار

كيانى رشتخوار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خندان

خندان

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عباسى خوشدرگى

عباسى خوشدرگى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صائبى كنگ سفلى

صائبى كنگ سفلى

جغرافيا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ذباح

ذباح

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رمضانى خورشبرى

رمضانى خورشبرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گلى

گلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسينى بنهنگى

حسينى بنهنگى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
منصورزاده

منصورزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
كرمئى

كرمئى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
وثوق نيا

وثوق نيا

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
شاه پسند بنهنگى

شاه پسند بنهنگى

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

مترجمي زبان انگليسي | مرکزاموزش عالي کاشمر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
حسن زاده

حسن زاده

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شمس نيا

شمس نيا

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
غلام زاده

غلام زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرزابيگى

ميرزابيگى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نوقابى

نوقابى

مهندسي عمران | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
افشارى

افشارى

حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خورشيد نيا

خورشيد نيا

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ملكى يزدى

ملكى يزدى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
الماسيان

الماسيان

مهندسي عمران | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كمالى بايگى

كمالى بايگى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ناظران محمد حسين

ناظران محمد حسين

حقوق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
پور خداداد

پور خداداد

مديريت صنعتي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
طبسيان

طبسيان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خودساز

خودساز

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بابائى صنوبرى

بابائى صنوبرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هريوندى

هريوندى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قرائى

قرائى

شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رنجبر امير حسين

رنجبر امير حسين

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حجتى حسين

حجتى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضاپور كاريز بالا

رضاپور كاريز بالا

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباس پور چهل سرى

عباس پور چهل سرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
باشرم

باشرم

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ناطقى

ناطقى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بابائى صنوبرى

بابائى صنوبرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دامادى چراغعلى مهديه

دامادى چراغعلى مهديه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
داعى سركاريزى

داعى سركاريزى

حقوق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رمضانى مقدم

رمضانى مقدم

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آشورى

آشورى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شهابى زاده

شهابى زاده

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صادقى صعوه مريم

صادقى صعوه مريم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ايوبى

ايوبى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباسيان قاينى

عباسيان قاينى

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مطيع ساحل

مطيع ساحل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
همدانى فائزه

همدانى فائزه

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نجفى افشين

نجفى افشين

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حداد نيا

حداد نيا

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كوهكن محمدرضا

كوهكن محمدرضا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بهروجه

بهروجه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
شاداب

شاداب

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جعفرى مقدم

جعفرى مقدم

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بلوچ قرائى

بلوچ قرائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بلوچى

بلوچى

مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رجائى

رجائى

روزنامه نگاري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بصيرت

بصيرت

مهندسي شهرسازي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تاجى

تاجى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمودى منظرى

محمودى منظرى

علوم سياسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ضرغامى

ضرغامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خطيبيان زهرا

خطيبيان زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كارگذار

كارگذار

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پورابراهيم

پورابراهيم

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گل محمدى

گل محمدى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسينعلى زاده سهل ابادى

حسينعلى زاده سهل ابادى

حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اشجعى رود معجنى حانيه

اشجعى رود معجنى حانيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موهبتى

موهبتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دشتى نوغاب

دشتى نوغاب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عبيدى

عبيدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي صنايع | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عباسى كلاته زنگنه

عباسى كلاته زنگنه

جغرافيا | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
راجى

راجى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يزدان دوست محسن

يزدان دوست محسن

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زارعى زرمهرى

زارعى زرمهرى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على نژاد كلاته

على نژاد كلاته

حقوق | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحمتى

رحمتى

حقوق | دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مظلوم فدردى

مظلوم فدردى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غلام رضا زاده

غلام رضا زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
راحمى

راحمى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مصطفوى يگانه

مصطفوى يگانه

طراحي پارچه | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

هنر
يوسفى زهرا

يوسفى زهرا

فرش | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
بيك هراتى زهرا

بيك هراتى زهرا

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صالحى كاريزكى

صالحى كاريزكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هراتى

هراتى

مهندسي معماري | دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

شيمي کاربردي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيكى تل آباد

بيكى تل آباد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روحانى زاده فاطمه

روحانى زاده فاطمه

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جنتى منظرى

جنتى منظرى

نقاشي | دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
قادر پناه بنهنگى

قادر پناه بنهنگى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مهندسي شهرسازي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گوركانى

گوركانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عرفان نژاد

عرفان نژاد

مهندسي صنايع | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زينلى ثانى

زينلى ثانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اربابى

اربابى

مهندسي مکانيک | دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قربانى رودمعجنى

قربانى رودمعجنى

مهندسي شيمي | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
عسكرى

عسكرى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
گرگانى

گرگانى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

اموزش زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
رجائى

رجائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يزدان پرست

يزدان پرست

مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گوهرى الهام

گوهرى الهام

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عاكف كاريزكى

عاكف كاريزكى

مديريت صنعتي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محقق

محقق

رياضيات وکاربردها | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادق زاده يزدى

صادق زاده يزدى

مهندسي عمران | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يعقوبى كامه سفلى

يعقوبى كامه سفلى

مهندسي عمران | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نظريان

نظريان

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رجبى زهرا

رجبى زهرا

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خوش اميد

خوش اميد

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى فدردى

احمدى فدردى

مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جان نثار

جان نثار

جغرافيا | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
امير كلالى

امير كلالى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جمعه پور كاريزكى

جمعه پور كاريزكى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رفيعى پور

رفيعى پور

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يوسف پور

يوسف پور

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كارى تربتى

كارى تربتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كريمى نيا

كريمى نيا

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نيرى

نيرى

مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شربام

شربام

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسين پور

حسين پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهدى پوربايگى

مهدى پوربايگى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
داوديان

داوديان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صمصامى

صمصامى

جغرافيا | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
منظمى يعقوب زاده

منظمى يعقوب زاده

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عباسى محمد اباد

عباسى محمد اباد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مومنى منظرى

مومنى منظرى

شيمي محض | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قائين

قائين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محسن نيا

محسن نيا

مهندسي صنايع | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
توحيدى

توحيدى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ضيائى

ضيائى

حقوق | دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سجادى مقدم

سجادى مقدم

مديريت بازرگاني | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدى نوقابى

محمدى نوقابى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ضيائى

ضيائى

مهندسي برق | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رنجبرى

رنجبرى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
علمدار

علمدار

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اقدام

اقدام

مهندسي شيمي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهاجر

مهاجر

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيبانى

شيبانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
جدى

جدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محبى نيا

محبى نيا

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پارسا مقدم

پارسا مقدم

گياه پزشکي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هاشم زاده

هاشم زاده

مهندسي صنايع | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ولى زاده

ولى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/10/2023 8:54:35 PM
Menu